Τήρηση Στατιστικών στοιχείων

76.-(1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων-

(α) τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων τους,

(β) για σκοπούς συμβολής στην προετοιμασία των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57, διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την τήρηση ολοκληρωμένων στατιστικών στοιχείων για θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών.

(2)Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον-

(α) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και τη σημασία των διαφόρων τομέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των φυσικών προσώπων και των οντοτήτων, καθώς και της οικονομικής σημασίας εκάστου τομέα,

(β) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τις φάσεις αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας του εθνικού συστήματος Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, η συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές και, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα είδη των βασικών αδικημάτων, όπου διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, και η αξία, σε ευρώ, των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν,

(γ) εφόσον διατίθενται, δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό και το ποσοστό αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια έκθεση προς τις υπόχρεες οντότητες, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη χρησιμότητα των αναφορών που υπέβαλαν και τη συνέχεια που τους δόθηκε,

(δ) δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών αιτήσεων παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν, απορρίφθηκαν και απαντήθηκαν πλήρως ή εν μέρει από τη Μονάδα, ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα·

(ε) τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στη Μονάδα για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 55,

(στ) τον αριθμό των επιτόπιων και μη επιτόπιων εποπτικών δράσεων, τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων και τις κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εποπτικές αρχές.

(3) Η Συμβουλευτική Αρχή δημοσιεύει ενοποιημένη επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση.

(4) Διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) στατιστικά στοιχεία.