Τήρηση στατιστικών στοιχείων

76. (1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, πρέπει να τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων τους.

(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις αναφορές υπόπτων συναλλαγών που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, τους ελέγχους των Εποπτικών Αρχών, τα διοικητικά πρόστιμα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές, τον αριθμό των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, των ποινικών διώξεων, των καταδικών και τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν, καθώς και τα είδη των γενεσιουργών αδικημάτων και των αιτημάτων που λήφθηκαν ή αποστάληκαν από τη Μονάδα, στα πλαίσια της συνεργασίας με τις αντίστοιχες Μονάδες των άλλων χωρών.

(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) στατιστικά στοιχεία διαβιβάζονται στην  Επιτροπή και είναι διαθέσιμα κατά την εκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο (β1) του άρθρου 57, τις εθνικές αξιολογήσεις περιλαμβανομένης της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων και της Αξιολόγησης της Επιτροπής «Moneyval» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(4) Ενοποιημένη επισκόπηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) στατιστικών στοιχείων δημοσιεύεται.