Τίτλος

72Α.Ρευστοποιήσιμη περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και το οποίο εκδόθηκε πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο από την εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου, ανεξάρτητα από το εάν η ρευστοποιήσιμη περιουσία τελικά δημευθεί ή αποδεσμευθεί.