Ακύρωση δωρεών

73. (1) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση οποιασδήποτε απαγορευμένης δωρεάς με σκοπό την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης ή την είσπραξη οποιασδήποτε χρηματικής ποινής.

(2) Το δικαστήριο, προτού διατάξει ακύρωση της δωρεάς, παρέχει την ευκαιρία στο πρόσωπο το οποίο έχει την περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο της δωρεάς να εκφράσει τις απόψεις του και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει η ακύρωση.

(3) Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει το αντικείμενο της δωρεάς είναι ανήλικο, η ευκαιρία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) παρέχεται στον κηδεμόνα του.

(4) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως η περιουσία, μετά την ακύρωση της δωρεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εγγραφεί προσωρινά για σκοπούς εκτέλεσης οποιουδήποτε δικαστικού διατάγματος στο όνομα του παραλήπτη ή άλλου προσώπου το οποίο κατονομάζει το δικαστήριο στο διάταγμά του.

(5) Η διάθεση περιουσίας η οποία αποτελεί αντικείμενο διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται με βάση οδηγίες του δικαστηρίου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (8) του άρθρου 13.