Τίτλος

72Α. Περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και το οποίο εκδόθηκε πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο από την εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή από μέτρα εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, ανεξάρτητα από το εάν η περιουσία τελικά δημευθεί ή αποδεσμευθεί.