ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 61(2))

Ενδεικτικός κατάλογος των μεταβλητών κινδύνου τις οποίες λαμβάνουν υπόψη οι υπόχρεες οντότητες, όταν πρόκειται να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό θα εφαρμόσουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 61.
1. Ο σκοπός ενός λογαριασμού ή μιας σχέσης.
2. Το επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων που θα κατατεθούν από τον πελάτη ή το μέγεθος των πραγματοποιούμενων συναλλαγών.
3. Η κανονικότητα ή η διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης.