Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

79. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.