Κατάργηση και επιφύλαξη

78. (1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργούνται οι περί Συγκάλυψης, ΄Ερευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 έως 2004, λόγω αναθεώρησης των διατάξεων τους και ενσωμάτωσής τους στον παρόντα Νόμο, άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας που έγινε ή άρχισε δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία άρχισε δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων, θα εξακολουθήσει, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.