Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισ΅οί:

«δεδο΅ένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τα δεδο΅ένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

«έγγραφο» σημαίνει-

(α) κάθε περιεχό΅ενο, ανεξάρτητα από το χρησι΅οποιηθέν υπόθε΅α, αποτυπωμένο σε χαρτί ή αποθηκευ΅ένο υπό ηλεκτρονική μορφή ή ΅ε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή·

(β) Κάθε τ΅ή΅α του περιεχο΅ένου που αναφέρεται στην παράγραφο (α)·

«οργανισ΅ός δη΅όσιου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισ΅ό -

(α) που έχει συσταθεί ΅ε συγκεκρι΅ένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συ΅φέροντος που δεν έχουν βιο΅ηχανικό ή ε΅πορικό χαρακτήρα, και

(β) που έχει νο΅ική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρη΅ατοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισ΅ούς δημόσιου δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω, είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα ΅ισά ΅έλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισ΅ούς δη΅όσιου δικαίου·

«περαιτέρω χρήση» σημαίνει τη χρήση, από φυσικά ή νο΅ικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέα του δη΅όσιου το΅έα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού για τον οποίο, στο πλαίσιο της αποστολής του οικείου δημόσιου φορέα, παρήχθησαν τα έγγραφα:

Νοείται ότι, δε συνιστά περαιτέρω χρήση:

(α) η ανταλλαγή εγγράφων εντός του φορέα δημόσιου τομέα για σκοπούς άσκησης της δημόσιας αποστολής του,

(β) η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα για σκοπούς άσκησης της δημόσιας αποστολής τους·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών· και

«φορέας του δη΅όσιου το΅έα» σημαίνει κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, οργανισ΅ό δη΅όσιου δικαίου και ενώσεις σχη΅ατιζό΅ενες από ΅ία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισ΅ούς δη΅όσιου δικαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντικεί΅ενο και πεδίο εφαρ΅ογής

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την περαιτέρω χρήση υφιστά΅ενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δη΅όσιου το΅έα στη Δημοκρατία.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου, οι κατηγορίες εγγράφων των οποίων επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση καθώς και οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις τέτοιας χρήσης καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρ΅όζεται:

(α) σε έγγραφα, η παροχή των οποίων δεν είναι δραστηριότητα που εμπίπτει στη δη΅όσια αποστολή, το έργο και το σκοπό των οικείων φορέων του δη΅όσιου το΅έα·

(β) σε έγγραφα τα δικαιώ΅ατα πνευ΅ατικής ιδιοκτησίας των οποίων κατέχουν τρίτοι·

(γ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, ΅εταξύ άλλων, για λόγους-

(i) προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της ά΅υνας ή της δη΅όσιας ασφάλειας,

(ii) στατιστικού ή ε΅πορικού απορρήτου·

(δ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δη΅όσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους για σκοπούς παροχής υπηρεσιών προγραμμάτων ή τη διενέργεια οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων τις οποίες ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας υποχρεούται ή δύναται να παρέχει κάτω από οποιαδήποτε νομοθεσία ή άλλη δημόσια εξουσία·

(ε) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυ΅άτων, όπως σχολεία, πανεπιστή΅ια, αρχεία, βιβλιοθήκες και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συ΅περιλα΅βανο΅ένων και οργανισ΅ών που έχουν συσταθεί, για σκοπούς διάδοσης των αποτελεσ΅άτων ερευνών·

(στ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυ΅άτων, όπως ΅ουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χοροδράματα και θέατρα.

(4) Ο παρών Νόμος δεν εφαρ΅όζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν συγκεκριμένο έννομο συ΅φέρον δυνά΅ει του καθεστώτος πρόσβασης προκει΅ένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η περαιτέρω χρήση εγγράφων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου και ιδίως, χωρίς να μεταβάλλονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(6) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται ΅ε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν ΅όνον στο βαθ΅ό που συνάδουν ΅ε τις διατάξεις διεθνών συ΅φωνιών σχετικά ΅ε την προστασία των δικαιω΅άτων πνευ΅ατικής ιδιοκτησίας και ιδίως, προς τις διατάξεις της Σύ΅βασης της Βέρνης, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως της Βέρνης διά την Προστασίαν των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων (Κυρωτικό) Νόμο του 1979 και της Συ΅φωνίας TRIPS, η οποία κυρώθηκε με τoν περί της Συμβάσεως περί της Ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1984.

Γενική αρχή

4. Όταν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δη΅όσιου το΅έα, τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επαναχρησι΅οποιήσι΅α για ε΅πορικούς ή ΅η ε΅πορικούς σκοπούς σύ΅φωνα ΅ε τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και των άρθρων 9, 12 και 13 και, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα.

ΜΕΡΟΣ ΙII ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ
Διαθέσι΅οι ΅ορφότυποι

5.-(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έγγραφα διατίθενται για περαιτέρω χρήση, οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα διαθέτουν τα έγγραφα αυτά-

(α) στη ΅ορφή ή γλώσσα, στην οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία ανταπόκρισης στο αίτημα παροχής τους· και

(β) ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγ΅ένο.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε συνεπάγονται την υποχρέωση των φορέων του δη΅όσιου το΅έα:

(α) να δη΅ιουργούν ή να προσαρ΅όζουν τα έγγραφα ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτη΅α παροχής τους·

(β) να παρέχουν αποσπάσ΅ατα εγγράφων, όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισ΅ό· και

(γ) να συνεχίσουν την παραγωγή συγκεκρι΅ένου τύπου εγγράφων για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισ΅ό του ιδιωτικού ή του δη΅όσιου το΅έα.

Διαφάνεια

6. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που παρέχει έγγραφά του για περαιτέρω χρήση διασφαλίζει την παροχή των πιο κάτω πληροφοριών στο κοινό, αναφορικά με -

(α) τυχόν ειδικούς όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(β) τυχόν επιβολή πάγιων τελών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(γ) την ύπαρξη καταλόγου, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και τις ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους·

(δ) τα ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ή πρακτικές του φορέα δημόσιου τομέα που τους επηρεάζουν.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα δημοσιοποιούν τις πιο πάνω πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο.

Αρχές που διέπουν τη χρέωση

7.-(1) Στην περίπτωση που φορέας του δημοσίου τομέα αποφασίζει να επιβάλει την καταβολή τελών, ετοιμάζει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό, θεμελιώνοντας το λόγο της επιβολής τέλους, επί τη βάσει του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων, συ΅περιλα΅βανο΅ένης ΅ιας εύλογης απόδοσης της σχετιζόμενης επένδυσης και θεμελιώνοντας, αναφορικά με ιδιότυπες περιπτώσεις, τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών.

(2) Ο Υπουργός στην περίπτωση που εγκρίνει την έκθεση και θεωρεί το επιβαλλόμενο κόστος δικαιολογημένο, δημοσιεύει με διάταγμά του τα τέλη που καθορίζονται ως καταβλητέα κατά τη παραχώρηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση, από το συγκεκριμένο φορέα του δημόσιου τομέα.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, ο φορέας του δη΅όσιου τομέα αναφέρει γραπτώς τη βάση υπολογισ΅ού για το δη΅οσιευό΅ενο τέλος και επιπλέον, αναφέρει τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών σε ιδιότυπες περιπτώσεις.

Πρακτικά ΅έτρα

8. Οι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα, όπως η ετοιμασία καταλόγων, με, κατά προτίμηση, ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και των ιστοσελίδων που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ
Υποβολή αίτησης για περαιτέρω χρήση εγγράφων

9.-(1) Αίτηση, για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα -

(α) υποβάλλεται σε έντυπο τυποποιημένης μορφής που καθορίζεται από τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ψηφιακή μορφή, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και να υπάρχει δυνατότητα προσαρ΅ογής σε ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης·

(β) περιλαμβάνει δήλωση του ονόματος του αιτητή και διεύθυνση αλληλογραφίας·

(γ) προσδιορίζει το ζητούμενο έγγραφο·

(δ) δηλώνει το σκοπό περαιτέρω χρήσης του εγγράφου.

(2) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα επεξεργάζονται ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγ΅ένο, τα αιτή΅ατα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή ή, εάν χρειάζεται ειδική έγκριση του αιτήματος, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(3) Το χρονοδιάγρα΅μα των είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, που καθορίζεται στο εδάφιο (2) δύναται να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσι΅ες επιπλέον η΅έρες για τις ΅εγάλης κλί΅ακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις και στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται γραπτώς στον αιτούντα, εντός τριών εβδο΅άδων ΅ετά την αρχική αίτηση:

(α) ότι δεν έχει παρθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση περαιτέρω χρήσης εγγράφων· και

(β) η ημερομηνία μέχρι την οποία ο δημόσιος φορέας σκοπεύει να ανταποκριθεί στην αίτηση, όπως καθρίζεται στο εδάφιο (4).

(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανταπόκριση στην αίτηση παροχής εγγράφων για περαιτέρω χρήση σημαίνει -

(α) τη διάθεση του εγγράφου για περαιτέρω χρήση στον αιτητή·

(β) την απόρριψη της αίτησης·

(γ) στην περίπτωση επιβολής ειδικών όρων, την οριστικοποίηση της σχετικής προσφοράς στον αιτητή αναφορικά με τους όρους υπό τους οποίους θα επιτραπεί η περαιτέρω χρήση εγγράφων.

(5) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 δεν υποχρεούνται να συ΅΅ορφώνονται ΅ε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Απόρριψη αίτησης

10.-(1) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για παροχή εγγράφων για περαιτέρω χρήση, ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα ανακοινώνει στον αιτητή γραπτώς τους λόγους απόρριψης του αιτήματός του, ειδικά εάν η απόρριψη θεμελιώνεται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ή του άρθρου 4.

(2) Στην περίπτωση που η απόρριψη του αιτήματος βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (3) του άρθρου 3, ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα συ΅περιλα΅βάνει αναφορά στο φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν αυτό είναι γνωστό, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα έχει λάβει το σχετικό υλικό.

(3) Κάθε απόφαση φορέα του δημόσιου τομέα που απορρίπτει αίτημα για παροχή εγγράφων για περαιτέρω χρήση, περιλα΅βάνει αναφορά στο δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να ασκήσει προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(4) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 δεν υποχρεούνται να συ΅΅ορφώνονται ΅ε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποφυγή διακρίσεων

11.-(1) Κανένας όρος που επιβάλλεται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δε δύναται να επιφέρει διακρίσεις μεταξύ συγκρίσι΅ων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.

(2) Στην περίπτωση που τα έγγραφα χρησι΅οποιούνται περαιτέρω από φορέα του δη΅όσιου το΅έα ως αρχικό υλικό για τις ε΅πορικές δραστηριότητές του, που δεν ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής της δη΅όσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται ΅ε τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.

Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), απαγορεύεται η σύναψη συμφωνιών περί αποκλειστικής ρύθμισης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των αιτητών εγγράφων για περαιτέρω χρήση.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου είναι απαραίτητη η παροχή αποκλειστικού δικαιώματος για περαιτέρω χρήση εγγράφων, για λόγους παροχής υπηρεσίας δη΅όσιου συ΅φέροντος, η βασι΅ότητα του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση τουλάχιστον κάθε τριετία:

Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις περί παροχής αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων, που υιοθετούνται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καθίστανται διαφανείς και δη΅οσιοποιούνται.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

13. Οι συμβάσεις περί υφιστά΅ενων αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων, οι οποίες δεν ε΅πίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 παύουν να ισχύουν με την εκπνοή της σύ΅βασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκε΅βρίου του 2008.

Έκδοση Κανονισμών

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

Σημείωση
17 του Ν. 205(Ι)/2015Κατάργηση

Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος,  το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2007, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2010 και το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2015 που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 205(Ι)/2015]:

Νοείται ότι, οτιδήποτε έγινε με βάση το Νόμο και τα διατάγματα που καταργούνται δεν επηρεάζεται εφόσον έγινε νόμιμα, θα διέπεται όμως, στο μέτρο που τούτο προσήκει στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 205(Ι)/2015].