Γενική αρχή

4. Όταν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δη΅όσιου το΅έα, τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επαναχρησι΅οποιήσι΅α για ε΅πορικούς ή ΅η ε΅πορικούς σκοπούς σύ΅φωνα ΅ε τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και των άρθρων 9, 12 και 13 και, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα.