Πρακτικά ΅έτρα

8. Οι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα, όπως η ετοιμασία καταλόγων, με, κατά προτίμηση, ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και των ιστοσελίδων που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων.