Αρχές που διέπουν τη χρέωση

7.-(1) Στην περίπτωση που φορέας του δημοσίου τομέα αποφασίζει να επιβάλει την καταβολή τελών, ετοιμάζει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό, θεμελιώνοντας το λόγο της επιβολής τέλους, επί τη βάσει του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων, συ΅περιλα΅βανο΅ένης ΅ιας εύλογης απόδοσης της σχετιζόμενης επένδυσης και θεμελιώνοντας, αναφορικά με ιδιότυπες περιπτώσεις, τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών.

(2) Ο Υπουργός στην περίπτωση που εγκρίνει την έκθεση και θεωρεί το επιβαλλόμενο κόστος δικαιολογημένο, δημοσιεύει με διάταγμά του τα τέλη που καθορίζονται ως καταβλητέα κατά τη παραχώρηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση, από το συγκεκριμένο φορέα του δημόσιου τομέα.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, ο φορέας του δη΅όσιου τομέα αναφέρει γραπτώς τη βάση υπολογισ΅ού για το δη΅οσιευό΅ενο τέλος και επιπλέον, αναφέρει τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών σε ιδιότυπες περιπτώσεις.