Διαφάνεια

6. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που παρέχει έγγραφά του για περαιτέρω χρήση διασφαλίζει την παροχή των πιο κάτω πληροφοριών στο κοινό, αναφορικά με -

(α) τυχόν ειδικούς όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(β) τυχόν επιβολή πάγιων τελών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(γ) την ύπαρξη καταλόγου, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και τις ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους·

(δ) τα ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ή πρακτικές του φορέα δημόσιου τομέα που τους επηρεάζουν.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα δημοσιοποιούν τις πιο πάνω πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο.