Υποβολή αίτησης για περαιτέρω χρήση εγγράφων

9.-(1) Αίτηση, για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα -

(α) υποβάλλεται σε έντυπο τυποποιημένης μορφής που καθορίζεται από τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ψηφιακή μορφή, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και να υπάρχει δυνατότητα προσαρ΅ογής σε ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης·

(β) περιλαμβάνει δήλωση του ονόματος του αιτητή και διεύθυνση αλληλογραφίας·

(γ) προσδιορίζει το ζητούμενο έγγραφο·

(δ) δηλώνει το σκοπό περαιτέρω χρήσης του εγγράφου.

(2) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα επεξεργάζονται ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγ΅ένο, τα αιτή΅ατα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή ή, εάν χρειάζεται ειδική έγκριση του αιτήματος, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(3) Το χρονοδιάγρα΅μα των είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, που καθορίζεται στο εδάφιο (2) δύναται να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσι΅ες επιπλέον η΅έρες για τις ΅εγάλης κλί΅ακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις και στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται γραπτώς στον αιτούντα, εντός τριών εβδο΅άδων ΅ετά την αρχική αίτηση:

(α) ότι δεν έχει παρθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση περαιτέρω χρήσης εγγράφων· και

(β) η ημερομηνία μέχρι την οποία ο δημόσιος φορέας σκοπεύει να ανταποκριθεί στην αίτηση, όπως καθρίζεται στο εδάφιο (4).

(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανταπόκριση στην αίτηση παροχής εγγράφων για περαιτέρω χρήση σημαίνει -

(α) τη διάθεση του εγγράφου για περαιτέρω χρήση στον αιτητή·

(β) την απόρριψη της αίτησης·

(γ) στην περίπτωση επιβολής ειδικών όρων, την οριστικοποίηση της σχετικής προσφοράς στον αιτητή αναφορικά με τους όρους υπό τους οποίους θα επιτραπεί η περαιτέρω χρήση εγγράφων.

(5) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 δεν υποχρεούνται να συ΅΅ορφώνονται ΅ε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.