Απόρριψη αίτησης

10.-(1) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για παροχή εγγράφων για περαιτέρω χρήση, ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα ανακοινώνει στον αιτητή γραπτώς τους λόγους απόρριψης του αιτήματός του, ειδικά εάν η απόρριψη θεμελιώνεται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ή του άρθρου 4.

(2) Στην περίπτωση που η απόρριψη του αιτήματος βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (3) του άρθρου 3, ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα συ΅περιλα΅βάνει αναφορά στο φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν αυτό είναι γνωστό, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δη΅όσιου το΅έα έχει λάβει το σχετικό υλικό.

(3) Κάθε απόφαση φορέα του δημόσιου τομέα που απορρίπτει αίτημα για παροχή εγγράφων για περαιτέρω χρήση, περιλα΅βάνει αναφορά στο δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να ασκήσει προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(4) Οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 δεν υποχρεούνται να συ΅΅ορφώνονται ΅ε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.