Αποφυγή διακρίσεων

11.-(1) Κανένας όρος που επιβάλλεται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δε δύναται να επιφέρει διακρίσεις μεταξύ συγκρίσι΅ων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.

(2) Στην περίπτωση που τα έγγραφα χρησι΅οποιούνται περαιτέρω από φορέα του δη΅όσιου το΅έα ως αρχικό υλικό για τις ε΅πορικές δραστηριότητές του, που δεν ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής της δη΅όσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται ΅ε τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.