Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), απαγορεύεται η σύναψη συμφωνιών περί αποκλειστικής ρύθμισης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των αιτητών εγγράφων για περαιτέρω χρήση.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου είναι απαραίτητη η παροχή αποκλειστικού δικαιώματος για περαιτέρω χρήση εγγράφων, για λόγους παροχής υπηρεσίας δη΅όσιου συ΅φέροντος, η βασι΅ότητα του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση τουλάχιστον κάθε τριετία:

Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις περί παροχής αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων, που υιοθετούνται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καθίστανται διαφανείς και δη΅οσιοποιούνται.