Μεταβατικές διατάξεις

13. Οι συμβάσεις περί υφιστά΅ενων αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων, οι οποίες δεν ε΅πίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 παύουν να ισχύουν με την εκπνοή της σύ΅βασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκε΅βρίου του 2008.