Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισ΅οί:

«δεδο΅ένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τα δεδο΅ένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

«έγγραφο» σημαίνει-

(α) κάθε περιεχό΅ενο, ανεξάρτητα από το χρησι΅οποιηθέν υπόθε΅α, αποτυπωμένο σε χαρτί ή αποθηκευ΅ένο υπό ηλεκτρονική μορφή ή ΅ε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή·

(β) Κάθε τ΅ή΅α του περιεχο΅ένου που αναφέρεται στην παράγραφο (α)·

«οργανισ΅ός δη΅όσιου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισ΅ό -

(α) που έχει συσταθεί ΅ε συγκεκρι΅ένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συ΅φέροντος που δεν έχουν βιο΅ηχανικό ή ε΅πορικό χαρακτήρα, και

(β) που έχει νο΅ική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρη΅ατοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισ΅ούς δημόσιου δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω, είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα ΅ισά ΅έλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισ΅ούς δη΅όσιου δικαίου·

«περαιτέρω χρήση» σημαίνει τη χρήση, από φυσικά ή νο΅ικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέα του δη΅όσιου το΅έα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού για τον οποίο, στο πλαίσιο της αποστολής του οικείου δημόσιου φορέα, παρήχθησαν τα έγγραφα:

Νοείται ότι, δε συνιστά περαιτέρω χρήση:

(α) η ανταλλαγή εγγράφων εντός του φορέα δημόσιου τομέα για σκοπούς άσκησης της δημόσιας αποστολής του,

(β) η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα για σκοπούς άσκησης της δημόσιας αποστολής τους·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών· και

«φορέας του δη΅όσιου το΅έα» σημαίνει κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, οργανισ΅ό δη΅όσιου δικαίου και ενώσεις σχη΅ατιζό΅ενες από ΅ία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισ΅ούς δη΅όσιου δικαίου.