Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2005, περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συνοπτικός Τίτλος

1. [Διαγράφηκε]
Ερμηνεία

2. [Διαγράφηκε]
Αρχές για την ανάθεση συμβάσεων

3. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιούμενοι συμμετοχής

4. [Διαγράφηκε]
Κοινοπραξίες

5. [Διαγράφηκε]
Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

6. [Διαγράφηκε]
Εχεμύθεια

7. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ II ΜΕΡΟΣ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τμήμα 1 - Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
Αναθέτοντες φορείς

8. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

9. [Διαγράφηκε]
Ύδωρ

10. [Διαγράφηκε]
Υπηρεσίες μεταφορών

11. [Διαγράφηκε]
Ταχυδρομικές υπηρεσίες

12. [Διαγράφηκε]
Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες

13. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

14. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

15. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

16. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τμήμα 1 - Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών
Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

17. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων
Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους

18. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται για σκοπούς άλλους από εκείνους που συμβάλλουν στην άσκηση μιας από τις καθοριζόμενες στα άρθρα 9 και 13 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

19. [Διαγράφηκε]
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας

20. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

21. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

21Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 140(I)/2016
Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

22. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών
Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που αξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

23. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

24. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνο αναθέτοντες φορείς
Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντας φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγώγη ενέργειας

25. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 5 - Συμβάσεις που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές αγορών καθώς και με το γενικό μηχανισμό στην περίπτωση απευθείας έκθεσης στον ανταγωνισμό
Συμβάσεις που ανατίθενται κατ'αποκλειστικότητα

26. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών

27. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό

28. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ

29. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ

30. [Διαγράφηκε]
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών

31. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές

32. [Διαγράφηκε]
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

33. [Διαγράφηκε]
Εναλλακτικές προσφορές

34. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβία

35. [Διαγράφηκε]
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

36. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

37. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρήση ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας

38. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες-πλαίσιο

39. [Διαγράφηκε]
Δυναμικά συστήματα αγορών

40. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τμήμα 1 – Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

41. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

42. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού

43. [Διαγράφηκε]
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

44. [Διαγράφηκε]
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

45. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 – Προθεσμίες
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

46. [Διαγράφηκε]
Ανοικτή διαδικασία: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

47. [Διαγράφηκε]
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση

48. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

49. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση
Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

50. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

51. [Διαγράφηκε]
Πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

52. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τμήμα 1 – Γενικός Κανόνας
Γενικές διατάξεις

53. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 – Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή
Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

54. [Διαγράφηκε]
Συστήματα προεπιλογής

55. [Διαγράφηκε]
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

56. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 – Ανάθεση των συμβάσεων
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

57. [Διαγράφηκε]
Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

58. [Διαγράφηκε]
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

59. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 – Εξωκοινοτικές προσφορές και σχέσεις με τρίτες χώρες
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών

60. [Διαγράφηκε]
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

61. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 5 – Εφαρμογή της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

61Α.-(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς, οποτεδήποτε προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2), και εφαρμόζουν μία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές που προβλέπονται στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των διευθυντών ή/και γενικών διευθυντών των αναθετόντων φορέων, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145g/Km):

Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις αγοράς επιβατικών οχημάτων κατηγορίας Μ1 για τις ανάγκες των αναθετόντων φορέων, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (120g/Km).

(2) Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

(α) την ενεργειακή κατανάλωση·

(β) τις εκπομπές CO 2· και

(γ) τις εκπομπές NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων:

Νοείται ότι, εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (γ) πιο πάνω, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(3) Οι απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2) ικανοποιούνται σύμφωνα με τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

(α) με  τον  καθορισμό,  στα  έγγραφα του διαγωνισμού για την αγορά των οχημάτων οδικών μεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση· ή

(β) με  τη συμπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα του διαγωνισμού, νοουμένου ότι:

(i) αυτό  γίνεται  χρησιμοποιώντας  τις  εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια ανάθεσης· και

(ii) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιμώνται χρηματικά, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 61Β.

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος

61Β.-(1) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 61Α, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ρύπων, όπως περιέχονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A), που συνδέονται με τη λειτουργία των υπό αγορά οχημάτων, αποτιμάται χρηματικά και υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν:

(α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

(i) η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση καυσίμου του οχήματος σύμφωνα με το εδάφιο (2) υπολογίζεται σε μονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόμετρο, ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισμός γίνεται απευθείας, όπως, μεταξύ άλλων, συμβαίνει στα ηλεκτρικά οχήματα, ή όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίμων δίδεται σε διαφορετικές μονάδες, μετατρέπεται σε ανά χιλιόμετρο κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας τους συντελεστές μετατροπής του Πίνακα 1 του Παραρτήματος XIII(A) για το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων ειδών καυσίμων∙

(ii) χρησιμοποιείται ενιαία χρηματική αξία ανά μονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος ανά μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης∙

(iii) το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί την κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) και επί το κόστος ανά μονάδα ενέργειας σύμφωνα με τη την υποπαράγραφο (ii).

(β) Το  λειτουργικό κόστος των εκπομπών CO2 του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί τις εκπομπές CO2 σε χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την εδάφιο (2), και επί το κόστος ανά χιλιόγραμμο σύμφωνα με την κλίμακα που εκτίθεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A).

(γ) Το λειτουργικό κόστος των  εκπομπών ρύπων, όπως περιέχεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A), του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως άθροισμα του λειτουργικού κόστους των εκπομπών NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί τις εκπομπές σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με το εδάφιο (2), και επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραμμάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των μέσων όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A):

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς, δύνανται να εφαρμόζουν υψηλότερο κόστος με την προϋπόθεση ότι αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A) πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 2.

(2) Η κατανάλωση καυσίμου και οι προβλεπόμενες στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος XIII(A) εκπομπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόμετρο για τη λειτουργία του οχήματος βασίζονται σε τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας για τα οχήματα για τα οποία οι εν λόγω μέθοδοι δοκιμών έχουν ορισθεί με νομοθεσία έγκρισης τύπου Κοινότητας. Για οχήματα που δεν καλύπτονται από τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας, η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται με τη χρήση ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών ή αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν εκτελεστεί από τον αναθέτοντα φορέα ή σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.

(3) Τα συνολικώς διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, εάν δεν προσδιορίζονται άλλως, αντιστοιχούν στις τιμές του Πίνακα 3 του Παραρτήματος XIII(A).

Ορισμοί

61Γ. Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

(α) ο όρος «όχημα» σημαίνει «όχημα οδικών μεταφορών»∙

(β) ο όρος «όχημα οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες οχημάτων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος XΙΙΙ(A).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενική διάταξη

62. [Διαγράφηκε]
Κατώτατα όρια

63. [Διαγράφηκε]
Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

64. [Διαγράφηκε]
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

65. [Διαγράφηκε]
Μέσα επικοινωνίας

66. [Διαγράφηκε]
Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή

67. [Διαγράφηκε]
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

68. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων

69. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Αδικήματα

70. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στατιστικές υποχρεώσεις

71. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

72. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί

73. [Διαγράφηκε]
Ιεραρχική προσφυγή κατά πράξης ή απόφασης του αναθέτοντος φορέα

74. [Διαγράφηκε]
Διατάγματα

75. [Διαγράφηκε]
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

76. [Διαγράφηκε]
Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

77. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση

78. [Διαγράφηκε]
Μεταβατικές διατάξεις

79. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Β
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ A(1)
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Β
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIIΙ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII (A)

 

Παράρτημα XIII(A)


(Άρθρα 61Α, 61Β και 61Γ)


Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των
οχημάτων οδικών μεταφορών


Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης

Καύσιμο Ενεργειακό περιεχόμενο
Ντίζελ 36 MJ/λίτρο
Βενζίνη

32 MJ/λίτρο

Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο 33-38 MJ/Nmᵌ
Υγραέριο (LPG) 24 MJ/λίτρο
Αιθανόλη 21 MJ/λίτρο
Βιοντίζελ 33 MJ/λίτρο
Καύσιμα γαλακτώματα 32 MJ/λίτρο
Υδρογόνο 11 MJ/Nmᵌ

 

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)

CO₂ NOx NMHC Αιωρούμενα
σωματίδια
0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g

 

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών
μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων (κατηγορίες Μ και Ν όπως ορίζονται στην
Κ.Δ.Π. 218/2010 ημερ. 21/05/2010)
Διανυόμενα
χιλιόμετρα καθ'
όλη τη διάρκεια
ζωής
Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ₁) 200 000 km
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N₁) 250 000 km
Βαρέα φορτηγά οχήματα (N₂ , N₃) 1 000 000 km
Λεωφορεία (M₂ , M₃) 800 000 km
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
110 του Ν. 140(Ι)/2016Κατάργηση

110.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016] οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2011 καταργούνται.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Τμήμα 5 του Κεφαλαίου VII του Μέρους II των υπό αναφορά Νόμων σε σχέση με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθώς και το σχετικό Παράρτημα XIII(A) αυτού, παραμένουν σε ισχύ.

Σημείωση
111 του Ν. 140(I)/2016Μεταβατικές διατάξεις

111.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016], εκκρεμούσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016], θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016]:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016] σε εκκρεμούσες διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ' εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016].

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016], οι Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016].