Ορισμοί

61Γ. Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

(α) ο όρος «όχημα» σημαίνει «όχημα οδικών μεταφορών»∙

(β) ο όρος «όχημα οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες οχημάτων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος XΙΙΙ(A).