Κατάργηση

78. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2003 έως (Αρ.2) του 2004 καταργούνται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ των υπό αναφορά Νόμων παραμένουν σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου.