Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντας φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγώγη ενέργειας

25. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντας φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγώγη ενέργειας

25. [Διαγράφηκε]