Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που αξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

23. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που αξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

23. [Διαγράφηκε]