Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους

18. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους

18. [Διαγράφηκε]