Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το σΣυντονισμό των νΝομοθετικών, κΚανονιστικών και δΔιοικητικών δΔιατάξεων σχετικά με οΟρισμένους οΟργανισμούς σΣυλλογικών εΕπενδύσεων σε Κκινητές Ααξίες», (ΕΕL 375 της 31ης Δεκεμβρίου 1985 σ. 0003),

(β) «Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ης Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισμένων ΟΣΕΚΑ, της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» (ΕΕL 100 της 19ης Απριλίου 1988, σ. 0031-0032),

(γ) «Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των Οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας» (EE L 168 της 18ης Ιουλίου 1995, σ. 0007),

(δ) «Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, της Οδηγίας του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, της Οδηγίας 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής και της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων» (ΕΕL 290 της 17ης Νοεμβρίου 2000, σ. 0027),

(ε) «Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία» (ΕΕL 041 της 13ης Φεβρουαρίου 2002, σ. 0020), και

(στ) «Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ» (ΕΕL 041 της 13ης Φεβρουαρίου 2002, σ. 0035),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43·

«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80·

«άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14·

«άδεια σύστασης και λειτουργίας ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, και την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80, ανάλογα με την περίπτωση·

«αίτηση διάθεσης μεριδίων» σημαίνει την αίτηση διάθεσης μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28·

«αίτηση εξαγοράς μεριδίων» σημαίνει την αίτηση εξαγοράς μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38·

«Αμοιβαίο Κεφάλαιο» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 13·

«ασφαλιστική επιχείρηση» [Διαγράφηκε]·

«διαφήμιση» [Διαγράφηκε]·

«διευθύνοντες» σε συνάρτηση με την Εταιρεία Διαχείρισης, την Εταιρεία Επενδύσεων και τον Θεματοφύλακα, σημαίνει τα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, νόμοτο καταστατικό της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, της Εταιρείας Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα εκπροσωπούν αυτούς ή, αποφασίζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης, της Εταιρείας Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα·

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, στην οποία υφίσταται η συμμετοχή αυτή·

«ελεγχόμενη αγορά» σημαίνει την αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, η οποία λειτουργεί τακτικά και διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σε αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς σε αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν και, η οποία αποτελεί αντικείμενο εποπτείας, λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό·

«έμμεση συμμετοχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2003·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή συνοπτικά «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που συνεστήθη και λειτουργεί δυνάμει των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 20032, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ)» ηή συνοπτικά «Ε.Π.Ε.Υ.», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και έως (Αρ.4) του 2003, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν·

«εργάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα του έτους, εξαιρουμένων των Σαββάτων, των Κυριακών και των δημοσίων αργιών της Δημοκρατίας εκάστου έτους·

«Εταιρεία Διαχείρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Εταιρεία Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Κεφάλαιο Ι του Μέρους Vσημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που έχει προσλάβει την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει το νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 52, στο οποίο κατατίθενται προς φύλαξη τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεωνΟΣΕΚΑ·

«ίδια κεφάλαια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 42·

«ιδρυτικό έγγραφο» και «καταστατικό» έχουν έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εταιρειών Νόμο·

«Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33·

«κινητές αξίες» σημαίνει μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους εξομοιούμενους με μετοχές εταιρειών, που στο εξής θα αναφέρονται ως "μετοχές", ομολογίες και τα υπόλοιπα είδη χρεογράφων που στο εξής θα αναφέρονται ως "ομολογίες", καθώς επίσης και κάθε άλλος διαπραγ΅ατεύσι΅ος τίτλος που παρέχει δικαίω΅α απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών ΅ε εγγραφή ή ΅ε ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και ΅έσων που αναφέρονται στο άρθρο 71102.

«Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ»[Διαγράφηκε]·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

«κράτος μέλος καταγωγής Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

«κράτος μέλος υποδοχής Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει το κράτος μέλος, εξαιρουμένου του κράτους μέλους καταγωγής της, όπου η Εταιρεία Διαχείρισηςιρίσεως διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες.

«κράτος μέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ» σημαίνει -

(α) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχειουν συσταθεί με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust) το κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης·

(β) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχειουν συσταθεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων, το κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Επενδύσεων·

«κράτος μέλος υποδοχής ενός ΟΣΕΚΑ» σημαίνει το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ·

«μερίδιο» σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, σημαίνει μερίδιο σε Ααμοιβαίο Κκεφάλαιο ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

«μεριδιούχος» σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, σημαίνει τον κάτοχο μεριδίου ή κλάσματος μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μετοχής Εταιρείας ΕπενδύσεωνΜεταβλητού Κεφαλαίου.

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τα επαρκούς ρευστότητας μέσα, που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και, των οποίων η αξία δύναται να προσδιορισθεί ανά πάσα στιγμή·

«μετοχικό κεφάλαιο» σε συνάρτηση με Εταιρεία Διαχείρισης, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 42, καιενώ σε συνάρτηση με Εταιρεία Επενδύσεων, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 78 ·

«μητρική εταιρεία» και «θυγατρική εταιρεία» έχουν την έννοια, που τους αποδίδεται από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου·

«μητρώο μεριδιούχων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 23·

«Οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όμιλος εταιρειών» ή συνοπτικά «όμιλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Πέμπτο  Παράρτημα·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οργανισμός επενδύσεων ανοικτού τύπου» ή συνοπτικά «ΟΣΕΚΑοργανισμός επενδύσεων», σημαίνει τον ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8·

«οργανωμένη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και έως (Αρ.4) του 2003 ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.·

«παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), η αξία των οποίων εξαρτάται από την αξία μετοχών, δεικτών μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων, επιτοκίων, συναλλάγματος, ομολογιών ή άλλων αξιών, καθώς επίσης και κάθε άλλο επενδυτικό μέσο που δύναται να ορίζεται ως παράγωγο με Οδηγία της Επιτροπής.

«πιστωτικό ίδρυμα» συμπεριλαμβάνει συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς·

«στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Τέταρτο Παράρτημα των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και έως (Αρ.4) του 2003 ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν·

«συγχωνευόμενα αΑμοιβαία Κκεφάλαια» σημαίνει, είτε τα δύο ή περισσότερα Ααμοιβαία Κκεφάλαια, τα οποία λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, δημιουργούμενου νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV αυτού, είτε τα Αμοιβαία Κεφάλαια, εκ των οποίων το ένα απορροφά ένα ή περισσότερα Ααμοιβαία Κκεφάλαια, τα οποία λύονται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ του Μέρους IV·

«συνεργάτης» σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ.3) του 20013·

«συνταξιοδοτικό ταμείο» σημαίνει Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ή Ταμείο κράτους μέλους, ως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί της ΄Ιδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου·

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή σημαίνει τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος μέλος·

«υποκατάστημα» σημαίνει τη χωρίς νομική προσωπικότητα μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και διαμέσου της οποίας, η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει σχετική άδεια λειτουργίας, ενώ όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από Εταιρεία Διαχείρισης που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα υποκατάστημα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2003.

Έκταση εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), του Μέρους ΙΧ και Χ, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται οι ΟΣΕΚΑ και οι Εταιρείες Διαχειρίσης που εδρεύουν στη Δημοκρατία, καθώς επίσης και, κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες και οι οργανισμοί που διαθέτουν μερίδια ως αντιπρόσωποι κατά την έννοια του άρθρου 30.Ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι εδρεύει στη Δημοκρατία εάν η Εταιρεία Διαχειρίσεως έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία και η κεντρική διοίκηση της εδρεύει στη Δημοκρατία. Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται επίσης κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες και οι οργανισμοί που διαθέτουν μερίδια ως αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 30.

(2) ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι εδρεύει στη Δημοκρατία προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης του έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία και η κεντρική διοίκηση της εδρεύει στη Δημοκρατία και, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, εάν η εταιρεία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία και η κεντρική διοίκηση της εδρεύει στη Δημοκρατία.

(23) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου του 1999..

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής και έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας

4.-(1) Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή εφορεύει τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ και των Εταιρειών Διαχείρισης, καθώς επίσης και, κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφυλάκων και των, κατά το άρθρο 30, αντιπροσώπων, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών των πιο πάνω αναφερομένων, και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων τους προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

(3) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την προληπτική εποπτεία τηςων Εταιρειώνείας Διαχείρισης που εδρεύουνει στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα του εάν οιη Εταιρείεςα Διαχείρισης ιδρύουνει ή όχι υποκατάστη΅α ή παρέχουνει υπηρεσίες σε κράτος ΅έλος ή σε τρίτη χώρα, ΅ε την επιφύλαξη των διατάξεων του Μέρους VIII ΙΧ και IX που αναθέτουν αρ΅οδιότητα στις αρχές του κράτους ΅έλους υποδοχής.

(4) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, καθώς και για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΕταιρείωνΕταιρειώνας Διαχειρίσης, που εδρεύουν στη Δημοκρατία, για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων έναντι των εν λόγω ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών, και της διοίκησής τους σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, Κανονισμών, και Οδηγιών της Επιτροπής, των διατάξεων του Κανονισμού των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων, καθώς και του καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου των Εταιρειών Επενδύσεων και για την άσκηση άλλων εξουσιών προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου κατά τα ειδικότερα σε επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

(5) Στα πλαίσια της άσκησης της εποπτικής αρμοδιότητας της κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2), (3) και (4), η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει, με Οδηγία της, και να εφορεύει την τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θέτει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς και ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία των Εταιρειών Διαχείρισης, των ΟΣΕΚΑ και, στο πλαίσιο που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφυλάκων και των κατά το άρθρο 30 αντιπροσώπων των Εταιρειών Διαχειρίσεως, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων, που με οποιοδήποτε τρόπο, ιδιότητα ή σχέση, απασχολούνται ή συνεργάζονται με τους ανωτέρω φορείς κατά τη διαχείριση, διάθεση ή προώθηση των ΟΣΕΚΑ και εν γένει κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους:

Νοείται ότι, στους βασικούς στόχους του Κώδικα Δεοντολογίας, περιλαμβάνονται -

(α) η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς·

(β) η διασφάλιση της άσκησης της διαχείρισης και της λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων·

(γ) η αυτονομία της διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ και η αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων·

(δ) η διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων·

(ε) η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου διάθεσης μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ κατά τρόπο που να προστατεύονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων·

(στ) η οργάνωση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης κατά τρόπο που να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τηςους και να υποβοηθείται η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου· και

(ζ) οποιοσδήποτε άλλος στόχος, ο οποίος κατά την κρίση της Επιτροπής, συμβάλλει στην προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κώδικας Δεοντολογίας ενσωματώνει τουλάχιστον τις ακόλουθες αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης -

(α) ενεργεί έντιμα και νόμιμα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της εύρυθμης λειτουργίας ακεραιότητος της αγοράς·

(β) ενεργεί με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της εύρυθμης λειτουργίας ακεραιότητος της αγοράς·

(γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες, που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων·

(δ) ενεργεί προς αποτροπή οποιωουνδήποτε συγκρούσεων συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, φροντίζει έτσι ώστε οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης· και

(ε) τηρεί τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να προωθούνται, κατά τον πλέον επωφελή τρόπο, τα συμφέροντα των επενδυτών πελατών της και η εύρυθμη λειτουργίαακεραιότητα της αγοράς.

Συνεργασία Επιτροπής και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Σχετικά με την εξουσία της Επιτροπής για συνεργασία με αρχές Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή έχει εξουσία να απευθύνεται για συνδρομή ή πληροφορία σε οποιεσδήποτε εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία, οι οποίες της παρέχουν κάθε τέτοια συνδρομή και πληροφορία, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και άλλα συναφή στοιχεία, για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

με άλλες εποπτικές αρχές στη της Δημοκρατίας και στην της αλλοδαπής.

της Δημοκρατίας και της αλλοδαπής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 των περί της Επιτροπής (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2002.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου

6. Σχετικά με την υποχρέωση προς εχεμύθεια και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως και τα αδικήματα παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2002.

Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.) Η Επιτροπή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε άδεια λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης που παρέχει σε αιτήτρια, η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρική μιας ή περισσοτέρων μητρικών εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, καθώς και για τις περιπτώσεις, στις οποίες μία από αυτές τις μητρικές εταιρείες αποκτά συμμετοχή σε Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρεία Διαχείρισης που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η οποία με τον τρόπο αυτό, καθίσταται θυγατρική της:

Νοείται ότι, η κοινοποίηση διευκρινίζει και τη διάρθρωση του ομίλου εταιρειών της εν λόγω μητρικής εταιρείας:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Έννοια οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπουΟΣΕΚΑ

8. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ως ανοικτού τύπου οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ανοικτού τύπου λογίζεται κάθε οργανισμός, που ΅οναδικό σκοπό έχει να επενδύει τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό, συλλογικά σε κινητές αξίες και σε άλλα ρευστά χρη΅ατοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 70101, και, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανο΅ής των κινδύνων, ενώ τα μερίδια, μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού:

Νοείται ότι, προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις, εξομοιώνονται οι ενέργειες ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στην αποφυγή αισθητών αποκλίσεων της χρηματιστηριακής τιμής των μεριδίων από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ενεργητικού του.

΄Έννοια και εΕκταση εφαρμογής ΟΣΕΚΑ

9.-(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8, στο εξής θα αναφέρονται ως ΟΣΕΚΑ:Νοείται ότι, δΔενν θεωρούνται ως ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του παρόντος Νόμου -

(α) οι ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου·

(β) οι ΟΣΕΚΑ που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν τη διάθεση των μεριδίων τους στο κοινό στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος·

(γ) οι ΟΣΕΚΑ που βάσει του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 54 ή του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας Επενδύσεων διαθέτουν μερίδια μόνο στο κοινό τρίτων χωρών·

(δ) οι κατηγορίες των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται από την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία ή κράτος μέλος, στο οποίο εδρεύει ο ΟΣΕΚΑ, οι οποίες προσκρούουν στην επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική, που καθορίζεται στο Μέρος VI και στο άρθρο 86117·

(ε) οι Εταιρείες Επενδύσεων που επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων, σε περουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες.

(2) Οι ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες βάσει των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών υποχρεώσεων που αφορούν στη διάρθρωση του ενεργητικού τους στα διάφορα είδη κινητών αξιών ή σε άλλα ρευστά χρη΅ατοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 70101, στα οποία επενδύουν, οι δε όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών υποχρεώσεων τους, καθορίζονται από την Επιτροπή με Οδηγία της.

(3) Οι ΟΣΕΚΑ επενδύουν ολόκληρο το ενεργητικό τους, σε χρονικό διάστημα έξι κατ’ ανώτατo όριο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της άδειας λειτουργίας τους από την Επιτροπή.

Νομική μορφή ΟΣΕΚΑ

10. Οι ΟΣΕΚΑ δύνανται να προσλαμβάνουν τη συμβατική μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV ή σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, είτε την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, είτε τη συμβατική μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ι του Μέρους V.

’δεια σύστασης και λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

11.(1) Για τη σύσταση και λειτουργία ΟΣΕΚΑ, απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του, η οποία χορηγείται με Οδηγία απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Μέρους IV ή του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους V, κατά περίπτωση.

Απαγόρευση μετατροπής ή συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ

12. Απαγορεύεται η μετατροπή ΟΣΕΚΑ κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε οργανισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η συγχώνευση του με τέτοιο οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ - ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ορισμός και νομική μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου

13.-(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, κατά την έννοια του άρθρου 8, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους και η λειτουργία του οποίου διέπεται από Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνίσταται ύστερα από άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου χορηγούμενη με Οδηγία απόφαση της Επιτροπής, και καθίσταται αντικείμενο συλλογικής διαχείρισης από Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατατίθενται υποχρεωτικά προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52.

(2) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας, ενώ οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

’δεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου

14.-(1) Για τη σύσταση και λειτουργία Αμοιβαίου Κεφαλαίου, απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αίτησης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εφόσον ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 προϋποθέσεις.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση της σχετικής άδειας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης για χορήγηση της άδειας:

Νοείται ότι, εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται εντός έξι μηνών από της διαβίβασης στην Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.

Προϋποθέσεις προς χορήγηση άδειας

15.-(1) Η άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή, αφού η τελευταία ελέγξει τη νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του, κατά πόσον η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως προς το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο και, αφού εγκριθούν από την Επιτροπή, ο Κανονισμός και κάθε ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εγκρίνεται από την Επιτροπή, εφόσον η Επιτροπή ικανοποιηθεί ως προς τη νομιμότητά του και ότι με τον Κανονισμό αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων και για τυχόν ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που οφείλουν να λαμβάνουν η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(3) Με Οδηγία της, η Επιτροπή δύναται να εξειδικεύει τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) και να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια, βάσει των οποίων κρίνεται η υποβαλλόμενη σε αυτήν αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ιδίως ως προς τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και τη διαφάνεια της επενδυτικής πολιτικής.

(4) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII.

(5) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν ο Θεματοφύλακας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VIIΙ:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλάιου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εάν οι διευθύνοντες του θΘεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δενν διαθέτουν επαρκή πείρα, συμπεριλαμβανομένης πείρας σε σχέση με το είδος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στην Επιτροπή τα ονόματα των διευθυνόντων του Θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών.

(6) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο κωλύεται για οποιοδήποτε νομικό λόγο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του Κανονισμού του, να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία.

(7) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εάν η ονομασία του εν λόγω Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή εάν οι στόχοι του κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί από την Επιτροπή.

(8) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αίτησης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 16, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ενώ δύναται να καθορίσει όρους, υπό τους οποίους χορηγείται η εν λόγω άδεια.

(9) Η Επιτροπή δύναται, με Οδηγία της, να καθορίζει το κόστος διαχείρισης και, εν γένει, τα είδη των δαπανών και εξόδων, που επιτρέπεται να βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως και οποιοδήποτε άλλο ειδικό σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου

16.-(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν -

(α) την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και των φυσικών προσώπων, που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο, την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως οι διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των φυσικών προσώπων του Θεματοφύλακα, που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επίβλεψη της σύννομης διαχείρισης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης· και

(γ) κάθε άλλο στοιχείο, που εύλογα απαιτεί η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) να απαιτεί την προσκόμιση οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλο-νται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει -

(α) ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά, ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου λιρών Κύπρου (ΛΚ 1.,000,.000):

Νοείται ότι, το ελάχιστο ύψος του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αυξάνεται με Οδηγία της Επιτροπής·

(β) δήλωση του Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 52 ότι δέχεται να κατατίθενται σ’ αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.

(γ) Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχείρισης και τον Θεματοφύλακα.

(δ) πλήρες ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. και

(ε) απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.-(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία δεν δύναται να παραταθεί, η Εταιρεία Διαχείρισης προσκομίζει στην Επιτροπή, βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Εάν η Εταιρεία Διαχείρισης παραλείψει να προσκομίσει βεβαίωση μέσα στην τακτή προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια σύστασης και λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από την κοινοποίηση στην Εταιρεία Διαχείρισης της άδειας σύστασης και λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (32) του άρθρου 14, και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

Διαφήμιση Ααμοιβαίου Κκεφαλαίου

20. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85116, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Εταιρεία Διαχείρισης της άδειας σύστασης και λειτουργίας του από την Επιτροπή.τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (32) του άρθρου 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Περιουσία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

21.-(1) Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.

(2) Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν ονομαστική αξία.

(3) Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν χωρίζονται σε κατηγορίες, δεν έχουν διαφορετικά δικαιώματα και δεν ενοποιούνται, ούτε διαχωρίζονται.

Μερίδια

22.-(1) Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο Μητρώο Μεριδιούχων, που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σ’ αυτό, ενώ η κτήση μεριδίων ισχύει από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Μεριδιούχων και προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(2) Για κάθε μεριδιούχο ή ομάδα μεριδιούχων που είναι συνδικαιούχοι, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, τηρείται χωριστή μερίδα στο Μητρώο Μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης αποστέλλει καθημερινώς στο Θεματοφύλακα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση και αρχείο με τα στοιχεία των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και τον αριθμό των μεριδίων, των οποίων αυτοί είναι δικαιούχοι.

Μητρώο Μεριδιούχων

23.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου, ο αριθμός της ταυτότητος ή του διαβατηρίου του ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, η επωνυμία, η έδρα, η διεύθυνση και ο αριθμός εταιρικού μητρώου, ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο για την εξατομίκευση του μεριδιούχου και των μεριδίων του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωριζόμενα σε αυτό στοιχεία, τον τρόπο τήρησής του, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

Συνδικαιούχοι μεριδίων

24.-(1) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, οι συνδικαιούχοι δύνανται να κάνουν μερική ή ολική χρήση των μεριδίων της κοινής μερίδας, είτε από κοινού, είτε ένας ή μερικοί από αυτούς ή ο καθένας συνδικαιούχος ξεχωριστά, χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατά το άνοιγμα της μερίδας των συνδικαιούχων από όλους τους συνδικαιούχους ή από εκείνον από τους συνδικαιούχους που ανοίγει τη μερίδα και καταβάλλει την αξία των αποκτώμενων μεριδίων:

Νοείται ότι, με την εξαγορά μεριδίων κατόπιν αιτήματος των συνδικαιούχων, οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση των μερίδων, χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού έναντι των λοιπών συνδικαιούχων ως προς τα εξαγορασθέντα μερίδια.

(2) Κατά το άνοιγμα μερίδας των συνδικαιούχων σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι δυνατόν να ορισθεί ότι με το θάνατο οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, τα μερίδιά του περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους της μερίδας, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.

(3) Για την προσθήκη οποιωνδήποτε νέων δικαιούχων, απαιτείται συμφωνία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και όλων των συνδικαιούχων της μερίδας.

(4) Σε περίπτωση κτήσης μεριδίων κατά το εδάφιο (1), για τις μερίδες συνδικαιούχων εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής ανά μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.

Βεβαίωση συμμετοχής

25.-(1) Για κάθε κτήση διάθεση ή εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης εκδίδει στο δικαιούχο, που αποκτά μερίδια ή, του οποίου τα μερίδια εξαγοράζονται, βεβαίωση συμμετοχής που περιέχει -

(α) την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(β) τον αριθμό της άδειας σύστασης και λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.

(δ) τον αριθμό μερίδας, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητος ή διαβατηρίου και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, τον αριθμό μερίδας, την επωνυμία, τον αριθμό εταιρικού μητρώου τους, και τη διεύθυνση της κατοικίας και τη διεύθυνση ή του εγγεγραμμένου γραφείου κεντρικού καταστήματος της έδρας του.

(ε) προκειμένου περί κτήσεως μεριδίων, τον αριθμό των νέων μεριδίων, που αποκτά ο μεριδιούχος στη μερίδα του, αναγραφομένης της ημερομηνίας κτήσεώς των, της καθαρής αξίας, στην οποία αποκτήθηκαν τα νέα μερίδια και της τιμής διάθεσής τους, τον αριθμό τυχόν υφιστάμενων μεριδίων της μερίδας, καθώς και το συνολικό αριθμό μεριδίων, μετά την κτήση των νέων μεριδίων.

(στ) προκειμένου περί εξαγοράς μεριδίων, τον αριθμό των εξαγοραζομένων από την Εταιρεία Διαχείρισης μεριδίων, αναγραφομένης της ημερομηνίας εξαγοράς, της καθαρής αξίας των εν λόγω μεριδίων και της τιμής εξαγοράς τους, τον αριθμό των αμέσως πριν από την εξαγορά μεριδίων της μερίδας, καθώς και τον τυχόν εναπομείναντα αριθμό μεριδίων στη μερίδα του μεριδιούχου, μετά την εξαγορά των μεριδίων.

(2) Κατόπιν ειδικού αιτήματος του μεριδιούχου, η βεβαίωση του εδαφίου (1) προσυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα.

(3) Η βεβαίωση συμμετοχής δεν ενσωματώνει δικαιώματα σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν αποτελεί έγγραφο ή παραστατικό δεκτικό μεταβίβασης, ενώ έχει αξία μόνον υπέρ του αναγραφομένου σ’ αυτήν ως δικαιούχου για την απόδειξη έναντι της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, του Θεματοφύλακα της κτήσης από αυτόν μεριδίων και του αριθμού τους σύμφωνα με τη βεβαίωση.

(4) Η βεβαίωση συμμετοχής αναγράφει ρητώς τη φύση και λειτουργία της κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (1) έως και (3).

(5) Κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου η Εταιρεία Διαχείρισης εκδίδει προς το μεριδιούχο βεβαίωση για την κτήση και διάθεση ή εξαγορά μεριδίων κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Η βεβαίωση εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται το έτος για το οποίο ζητήται η βεβαίωση και περιέχει -

(α) Την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

(β) Τον αριθμό μερίδας, ονοματεπώνυμο ή επωνιμία και αριθμό ταυτότητας ή αριθμό εταιρικού μητρώου του μεριδιούχου

(γ) Τον αριθμό νέων μεριδίων που αποκτήθηκαν και τις τιμές κτήσεως τους, κατά ημερομηνία κτήσεως τους, στο έτος που αφορά τη ζητούμενη βεβαίωση

(δ) Τον αριθμό μεριδίων που διατέθηκαν ή εξαροράστηκαν και τις τιμές διάθεσης ή εξαγοράς τους, κατά ημερομηνία διάθεσης ή εξαγοράς τους, στο έτος που αφορά τη ζητούμενη βεβαίωση.

Μεταβίβαση μεριδίων

26.-(1) Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμβατική μεταβίβαση μεριδίων, με εξαίρεση την δωρεάν μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ’ αίματος πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή.

(2) Η μεταβίβαση μεριδίων κατόπιν κληρονομικής διαδοχής επιτρέπεται.

(3) Για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, απαιτείται γνωστοποίηση της μεταβίβασης στην Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία, εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία και, ιδίως τη νομιμοποίηση του μεταβιβάζοντος, ενημερώνει το Μητρώο Μεριδιούχων, διαγράφοντας τα μεταβιβαζόμενα μερίδια από τη μερίδα του μεταβιβάζοντος και καταχωρίζοντάς τα στη μερίδα του αποκτώντος:

Νοείται ότι, σχετικώς εκδίδεται υπέρ του αποκτώντος και βεβαίωση συμμετοχής κατά την έννοια του άρθρου 25.

(4) Η μεταβίβαση μεριδίων δεν ολοκληρώνεται πριν από την καταχώριση της στο Μητρώο Μεριδιούχων.

Ενεχυρίαση μεριδίων

27.-(1) Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαίτησης.

(2) Έναντι της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτήν από τον μεριδιούχο ή τον ενεχυριούχο δανειστή:

Νοείται ότι, εφόσον η ανακοίνωση γίνεται από τον ενεχυριούχο δανειστή, αυτός προσκομίζει τα πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα της συμφωνίας ενεχυρίασης, η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον μεριδιούχο και τον ενεχυριούχο δανειστή.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατόπιν αιτήματος του ενεχυριούχου δανειστή ή του μεριδιούχου, εκδίδει βεβαίωση για την καταχώριση της ενεχυρίασης των μεριδίων στο Μητρώο της.

(4) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή πραγματοποιείται με την εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριασθεί και με την απόδοση στον ενεχυριούχο δανειστή της αξίας τους, μέχρι ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του.

(5) Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχος δανειστής διατηρεί το δικαίωμα του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

28.-(1) Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης και την απόκτηση από τον μεριδιούχο, μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, απαιτείται -

(α) γραπτή αίτηση διάθεσης μεριδίων προς την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον αντιπρόσωπό της δυνάμει του άρθρου 30, εφόσον το τελευταίο προβλέπεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από τον μεριδιούχο ή ενός των συνδικαιούχων, η οποία φέρει την υπογραφή του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του σε πρωτότυπη μορφή:

Νοείται ότι, με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται -

(i) να ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να επιτρέπει την υποβολή της αίτησης διάθεσης μεριδίων και μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ιδίως μέσω του διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πληροφόρηση του επενδυτή·

(ii) να εξειδικεύονται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης, και διαδικασία αποδοχής από την Εταιρεία Διαχείρισης της υποβαλλομένης αίτησης·

(iii) να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια της όλης διαδικασίας.

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. και

(γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της τιμής διάθεσης των μεριδίων, σε μετρητά ή σε κινητές αξίες ή άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης δεχθεί τις κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία τελευταίες:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 87118:

Νοείται περαιτέρω ότι, καθ’ ο μέτρο το ποσό που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων αποτελείται από μετρητά θεωρείται ως καταβληθέν, μόνον εάν και όταν τούτο είναι πραγματικά διαθέσιμο στο Θεματοφύλακα καθ’ ο δε μέτρο το ποσό αποτελείται από κινητές αξίες ή/και άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 θεωρείται ως καταβληθέν, μόνον εάν και όταν οι κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 μεταβιβασθώσι μεταβιβασθούν στο Θεματοφύλακα.

(2) Όταν η καταβολή της αξίας των αποκτώμενων μεριδίων γίνεται σε κινητές αξίες ή σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, που είναι εισηγμέναες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η μεταβίβαση των κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, γίνεται με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2003:

Νοείται ότι, η καταβολή κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά το παρόν εδάφιο συνιστά επιτρεπόμενη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κατά την έννοια του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2003.

(3) Eφόσον η αίτηση διάθεσης μεριδίων υποβληθεί σε αντιπρόσωπο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αντιπρόσωπος ενημερώνει σχετικώς την Εταιρεία Διαχείρισης, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης από την Εταιρεία Διαχείρισης της αίτησης διάθεσης μεριδίων, τα τυχόν καταβληθέντα χρήματα επιστρέφονται στον αιτητή, το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης μαζί με αιτιολογημένη απόφαση της απόρριψης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης να επιστρέψει τα χρήματα, αυτή αποζημιώνει τον επενδυτή με την καταβολή προς αυτόν νόμιμου τόκου από την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία υποχρέωσης της επιστροφής των χρημάτων.

(5) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων αντί της διανομής κερδών σε μετρητά ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.-(1) Τιμή διάθεσης των μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυτή που ορίζεται με βάσειη την καθαρή αξία του μεριδίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας της υποβολής της αίτησης διάθεσης μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) τιμή διάθεσης των μεριδίων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84115.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο οριζόμενος κατά το άρθρο 30 αντιπρόσωπός της, παραδίδει δωρεάν σ’ αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37 και την τελευταία δημοσιευθείσα έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 113.

Διάθεση και εξαγορά μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να διαθέτει ή να εξαγοράζει τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω αντιπροσώπων της, όπως ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2)-(α) Ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχείρισης δύνανται να ενεργούν μόνο Εταιρείες Διαχείρισης, τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ. και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις των νομοθεσιών που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία τους.

(β) Η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει με Οδηγία της τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου (α), τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης, τυχόν εξαιρέσεις και τυχόν εξετάσεις που αφορούν τους υπαλλήλους και συνεργάτες των αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των προσώπων αυτών.

(γ) Κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) Οδηγίας, οι απασχολούμενοι στους αντιπροσώπους υπάλληλοι και οι συνεργάτες των αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας για να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

(δ) Οι αντιπρόσωποι, για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ως τέτοιοι, πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον υπάλληλο ή συνεργάτη, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, πληροί τις διατάξεις της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) Οδηγίας και έχει επιτύχει στις εξετάσεις που καθορίζονται σε αυτήν.

(3) Παράδοση της αίτησης διάθεσης μεριδίων ή εξαγοράς μεριδίων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 38 αντίστοιχα σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης νοείται ως παράδοση στην Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης για τη διάθεση ή εξαγορά μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνονται έναντί της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους.

Καταβολή τιμής διαθέσεως μεριδίων

31.-(1) Για την απόκτηση μεριδίων, απαιτείται η καταβολή του επενδυόμενου ποσού ή των εισφερομένων κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 στο Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης των μεριδίων καταβάλλεται ή οι εισφερόμενες κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 παραδίδονται στην Εταιρεία Διαχείρισης, αυτή καταθέτει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχείρισης τον αποζημιώνει, με την καταβολή προς αυτόν νόμιμου τόκου από την ημερομηνία υποχρέωσης της επιστροφής των χρημάτων.

(3) Απαγορεύεται η καταβολή της τιμής διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων, ως και η παράδοση των εισφερομένων κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 στον αντιπρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(4) Η Επιτροπή, με Απόφαση Οδηγία της, δύναται να καθορίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αποδοχή, απόρριψη και ανάκληση αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις αποδοχής ή απόρριψης από την Εταιρεία Διαχείρισης, αίτησης διάθεσης μεριδίων, καθώς και ανάκλησής τους από τον αιτητή.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να αποδέχονται από τον αιτητή κινητές αξίες ή άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, εάν δεν έχει προηγηθεί η αποδοχή της αίτησης διάθεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 από την Εταιρεία Διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κατάρτιση Κανονισμού

33.-(1) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.

Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.-(1) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστον -

(α) την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την επωνυμία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και την επωνυμία του Θεματοφύλακα.

(β) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει τέτοια ιστοσελίδα:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να ορίζει το υποχρεωτικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(γ) το σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στα πλαίσια των διατάξεων του Μέρους VΙ και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης του, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 86117·

(δ) το είδος των κινητών αξιών, ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101μέσων χρηματαγοράς, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεωνστις οποίες είναι δυνατόν να επενδύεται η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(ε) την τιμή των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το χρόνο της σύστασής του.

(στ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχείρισης κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων.

(ζ) τις αμοιβές που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης και στον Θεματοφύλακα του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών.

(η) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχείρισης από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 15˙

(θ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και την πολιτική που ακολουθεί για τη διανομή τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 88119.

(ι) τους κυριότερους όρους της συμφωνίας της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης με τον Θεματοφύλακα, ιδίως ως προς τα καθήκοντα και, την αμοιβή του και άλλα θέματα, που δύναται να ορίζει με Οδηγία της η Επιτροπή.

(ια) τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων.

(ιβ) μνεία της διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με ρητή αναφορά εάν αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας.

(ιγ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13.

(ιδ) τη σχέση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και ιδίως εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεωνεταιρειών.

(ιε) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 29, 30(1), 31, 32, 36, 38, 39, 40, 47, 56, 57, 60, 61, 62 , 80 111 και 87 118 στοιχεία και πληροφορίες.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλάιου δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή, με Απόφασή Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει θέματα που αποτελούν σύμφωνα με το εδάφιο (1), το υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να καθορίζει τον τρόπο παρουσίασής του προς διασφάλιση της πλήρους και αντικειμενικής πληροφόρησης των επενδυτών, καθώς και να ορίζει πρόσθετα στοιχεία, που αφορούν το περιεχόμενο του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και τη διαφάνεια της επενδυτικής πολιτικής.

Τροποποίηση του Κανονισμού

35.-(1) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα από κοινού, μετά από κοινή γραπτή αίτηση τους προς την Επιτροπή.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.-(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός εάν ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι, η δημοσίευση αυτή γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, έτσι ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που τροποποιούνται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η γνωστοποίηση καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, εφόσον η Εταιρεία διαθέτει τέτοια ιστοσελίδα.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), να ζητήσουν την εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού αυτός τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35.

Πλήρες και απλοποιημένο Ενημερωτικό δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου

37.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης συντάσσει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται-

(α) πλήρες ενημερωτικό δελτίο· και

(β) απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.

(2) Τόσο το απλοποιη΅ένο, όσο και το πλήρες ενη΅ερωτικό δελτίο περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να δια΅ορφώσουν τεκ΅ηριω΅ένη γνώ΅η για την προτεινό΅ενη επένδυση, και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους, ενώ το πλήρες ενη΅ερωτικό δελτίο περιλα΅βάνει, ασχέτως των ΅έσων, στα οποία πραγ΅ατοποιούνται οι επενδύσεις, σαφή και ευκόλως κατανοητή επεξήγηση του βαθ΅ού κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Το πλήρες ενη΅ερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο Ι του Πρώτου Παραρτήματος,

εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλα΅βάνονται ήδη στον Κανονισ΅ό του Α΅οιβαίου Κεφαλαίου που προσαρτάται στο πλήρες ενη΅ερωτικό δελτίο σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (6), καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, που δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

(4) Το απλοποιη΅ένο ενη΅ερωτικό δελτίο περιλα΅βάνει συνοπτικώς τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στον Τύπο ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος, ενώ η δο΅ή του και η σύνταξή του είναι ευνόητη στον ΅έσο επενδυτή:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η προσάρτηση του απλοποιη΅ένου ενη΅ερωτικού δελτίου στο πλήρες δελτίο ΅ε τρόπο που να επιτρέπεται η απόσπασή του. Το απλοποιη΅ένο δελτίο δεν δύναται να χρησι΅οποιείται ως ΅έσο προώθησης των πωλήσεων υπό ΅ορφή ικανή να χρησι΅οποιηθεί σε κράτος μέλος χωρίς παραλλαγές, πλην της ΅ετάφρασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ορίζει και να εξειδικεύει τις βασικές πληροφορίες του απλοποιη΅ένου ενη΅ερωτικού δελτίου σε αντικατάσταση ή επιπλέον των οριζομένων που περιέχονται στο Τύπο ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος.

(5) Τόσο το πλήρες, όσο και το απλοποιη΅ένο ενη΅ερωτικό δελτίο δύνανται να ενσω΅ατωθούν σε έγγραφο ή ΅έσο διαρκείας (durable medium) ΅ε ισοδύνα΅η νο΅ική ισχύ, το οποίο να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

(6) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλήρους ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτάται.

(7) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή ή παραπλανιτικήπαραπλανητική πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο πλήρες ή απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.

(8) Οποιαδήποτε τροποποίηση του πλήρους ή απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου υποβάλλεται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν κυκλοφορήσει το εν λόγω τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο και η Επιτροπή, με απόφασή της, δύναται να καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της εν λόγω τροποποίησης:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης διόρθωση ή αλλαγή των τροποποιήσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες με την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία ή δεν διασφαλίζουν την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των επενδυτών.

(9) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά εάν το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ενώ δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με οδηγία απόφαση της, τη διόρθωση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στα εν λόγω δελτία ή την προσθήκη σε αυτά οποιασδήποτε πληροφορίας που κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές.

(10) Τα ουσιώδη στοιχεία του απλοποιη΅ένου και του πλήρους ενη΅ερωτικού δελτίου ενη΅ερώνονται το ταχύτερο δυνατό από την Εταιρεία Διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισης υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(11) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του πλήρους ή απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου που περιέχουν εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχείρισης σημαντικές μεταβολές στοιχείων στα περιεχόμενα των των εν λόγω ενημερωτικώνών δελτίωνων και να απαιτεί τη διόρθωσή τους:

Νοείται ότι, εάν ο Θεματοφύλακας παραλείψει να πράξει ως πιο πάνω αναφέρεται, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(12) Το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς ότι η έγκριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή δεν σημαίνει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την μελλοντική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(13) Το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο αναγράφουν ρητώς και ευκρινώς τον τόπο όπου αυτά διατίθενται, καθώς και ότι η επένδυση σε Ααμοιβαίο Κκεφάλαιο δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

(14) Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος, ενώ το πλήρες ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν στους μεριδιούχους κατόπιν αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

38.-(1) Η εξαγορά των μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος:

Νοείται ότι, με την εξαγορά μεριδίων, η Εταιρεία Διαχείρισης ακυρώνει στο Μητρώο Μεριδιούχων τα εξαγοραζόμενα μερίδια.

(2) Για τον σκοπό της εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προβαίνει σε εξαγορά των μεριδίων χωρίς να διενεργήσει τον δέοντα έλεγχο για την νομιμότητα του αιτητή μεριδιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(4) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων.

(5) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά, ενώ η τιμή εξαγοράς προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 84115.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου με Οδηγία απόφαση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

39.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται, με οδηγία απόφαση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς ή της διάθεσης μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με νέα άδεια της Επιτροπής, αναλόγως των λόγων που επιβάλλουν την αναστολή:

Νοείται ότι, με απόφαση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέπεται η αναστολή της εξαγοράς ή της διάθεσης και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό απαιτεί το συμφέρον των μεριδιούχων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων προς έγκριση στην Επιτροπή και, εάν διατίθενται μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους αυτού.

(3) Εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων πριν από την πάροδο της περιόδου, για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχείρισης ανακαλεί την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς ή διάθεσης και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, και εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η σχετική ανακοίνωση καταχωρείται και στην ιστοσελίδα της:

Νοείται ότι, στην ανακοίνωση της αναστολής, καθορίζονται οι λόγοι της αναστολής και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς ή διάθεσης, ούτε η εξαγορά ή διάθεση μεριδίων από μεριδιούχους.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων με Οδηγία απόφαση της Επιτροπής

40.-(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά ή διάθεση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράταση, τη δημοσίευση των ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης η ανάκλησης της αναστολής και των απαγορεύσεων υποβολής αίτησης εξαγοράς ή διάθεσης, καθώς και αναφορικά με την εξαγορά ή διάθεση μεριδίων ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων με οδηγία απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύσταση, σκοπός, δραστηριότητες Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

41.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχει ως κύριο σκοπό να διαχειρίζεται ένα ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 8, και, της οποίας τόσο το εγγεγραμμένο γραφείο, όσο και η κεντρική διοίκηση εδρεύουν στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται εν τούτοις να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά της στοιχεία.

(2) Καμία Εταιρεία Διαχείρισης δεν δύναται να αναλάβει δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΟΣΕΚΑ εγκεκριμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή νόμου κράτους μέλους που υιοθετεί την Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, πλην της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύ-σεων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και, για τους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης υπόκειται σε προληπτική εποπτεία:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει όπως η διαχείριση ΟΣΕΚΑ ασκήται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τυγχάνει δίκαιας μεταχείρισης και με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται  με Οδηγία της να καθορίζει τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες εφόσον εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 43Α και εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία προβλέπεται στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Διαχείρισης:

(α) την υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία,  βάσει   εντολών  που παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα  όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος ΙΙI του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

(β) την υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(γ) την υπηρεσία της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε άλλες εργασίες εκτός εάν αυτές οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται στο ιδρυτικό της έγγραφο και, για τις οποίες έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή.

Μετοχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

42.-(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ 450.000), το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίαςσύσταση της εταιρείας της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται ότι, το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για εταιρεία που υφίσταται και λειτουργεί, λαμβάνονται υπόψη επιπλέον και τα αποθεματικά της εταιρεία αυτής.

(2) Σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, Εταιρεία Διαχείρισης που υφίσταται και λειτουργεί, υποχρεούται να συμμορφωθεί στις νέες διατάξεις, εντός εξαμήνου από της έναρξης ισχύος των:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχείρισης που υφίσταται και λειτουργεί, λαμβάνονται υπόψη το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά της εταιρείας αυτής.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει να διατηρεί καθ’ όλο το χρόνο της λειτουργίας της, ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών, καθορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο από αυτό που καθορίζεται στην Οδηγία της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να θέσει προθεσμία στην Εταιρεία Διαχείρισης για να συμμορφωθεί και σε περίπτωση μη συμμόρφωση της, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια της.

(4) Με απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε Εταιρεία Διαχείρισης αύξηση του καθοριζόμενου στο εδάφιο (3) ποσού, εάν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση, τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης.

’δεια λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

43.-(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, απαιτείται άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης που χορηγείται από τηνς Επιτροπής κατόπιν σχετικής αίτησης, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει όρους, υπό τους οποίους χορηγείται η εν λόγω άδεια.

(2) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εφόσον η αιτήτρια διαθέτει τους καταλλήλους μετόχους, την απαραίτητη οργάνωση, στελέχωση, τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών- πελατών και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Επιτροπή εκτιμά τη συνδρομή των προϋποθέσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) και ελέγχει ιδίως -

(α) την ικανότητα, καταλληλότητα, και ταυτότητα των μετόχων της εταιρείας που κατέχουν ειδική συμμετοχή, καθώς και εν γένει των μετόχων, οι οποίοι δύνανται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διοίκησης και την επιχειρηματική πολιτική της αιτήτριας.

(β) σε περίπτωση ύπαρξης στενών δεσμών μεταξύ της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και άλλων προσώπων, κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά εμποδίζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, την την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της Εταιρείας Διαχείρισηςαπό την Επιτροπή:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δε χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης εάν η ορθή άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής εμποδίζεται από -

(i) τις νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς, ή

(ii) τις δυσκολίες εφαρμογής των νομικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i).

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την διεκπεραίωση του ελέγχου της Επιτροπής κατά την παρούσα παράγραφο και για την διεκπεραίωση ελέγχου της Επιτροπής για το κατά πόσο η Εταιρεία Διαχείρισης πληροί, και μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις προϋποθέσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο.

(γ) εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης, διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και την επαγγελματική πείρα, που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με το είδος των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, οι εργασίες της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις·

(δ) κατά πόσο το περί σκοπού άρθρο των καταστατικών εγγράφων ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης είναι σύμφωνο με τον παρόντα Νόμο.

(4) Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία -

(α) είναι θυγατρική άλλης Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεωνΕ.Π.Ε.Υ., πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·

(β) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεωνΕ.Π.Ε.Υ., πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή

(γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν και άλλη Εταιρεία Διαχείρισης, επιχείρηση επενδύσεων Ε.Π.Ε.Υ., πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος,

η Επιτροπή λαμβάνει προηγουμένως την γνώμη των αρμόδιων εποπτικών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους.

(5) Η απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης για χορήγηση της άδειας. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται εντός έξι μηνών από της διαβίβασης στην Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

(6) Η άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ισχύει από την κοινοποίησή της στην εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, στην άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης αναγράφεται το όνομα και ο σκοπός της αιτήτριας, οι κύριοι μέτοχοί της, τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τα δύο υπεύθυνα για τη διοίκησή της πρόσωπα, οι δραστηριότητες και  οι υπηρεσίες για τις οποίες χορηγείται άδεια στην Εταιρεία Διαχείρισης, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, οι τυχόν όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και κάθε άλλο στοιχείο που η Επιτροπή  κρίνει απαραίτητο.

(7) Με Οδηγία της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και τα προσόντα και η διαδικασία πιστοποίησης που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υποχρέωση να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η άδεια λειτουργίας της.

’δεια για την παροχή υπηρεσιών Εταιρείας Διαχείρισης

43Α.-(1) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί σε Εταιρεία Διαχείρισης άδεια για την παροχή οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο εδάφιο (3) του άρθρου 41:

Νοείται ότι η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας για την παροχή-

(α) υπηρεσίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, χωρίς να έχει χορηγήσει στην ίδια Εταιρεία Διαχείρισης άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 43, ή

(β) οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 41, χωρίς να έχει χορηγήσει στην ίδια Εταιρεία Διαχείρισης άδεια για την παροχή της προβλεπόμενης υπηρεσίας στην παράγραφο (α) του ίδιου εδαφίου.

(2) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει την προβλεπόμενη υπηρεσία στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 41, απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών της σε μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ίδια, εκτός εάν ο πελάτης έχει εγκρίνει προηγουμένως την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων.

(3) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει οποιαδήποτε προβλεπόμενη υπηρεσία στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, υποχρεούται να συμμετέχει στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των διατάξεων των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών:

Νοείται ότι, κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, κάθε αναφορά σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρείται αναφορά στην Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Για την χορήγηση από την Επιτροπή άδειας σε Εταιρεία Διαχείρισης αναφορικά με οποιαδήποτε προβλεπόμενη υπηρεσία στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, εφαρμόζεται το άρθρο 43 τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Με Οδηγία της η Επιτροπή δύναται να ορίζει ειδικότερα τις προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας για την παροχή προβλεπόμενης υπηρεσίας στο εδάφιο (3) του άρθρου 41 από την Εταιρεία Διαχείρισης καθώς και τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υποχρέωση να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η άδεια λειτουργίας της.

Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

44.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ουδεμία τροποποίηση των σκοπών που περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Διαχείρισης ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται σε οποιαδήποτε σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο.

(2) Οποιαδήποτε άλλη σκοπούμενη τροποποίηση του καταστατικού ή του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, πέραν των διατάξεων του εδαφίου (1), γνωστοποιείται στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία, κατά την οποία σκοπείται η έγκριση του σχετικού ψηφίσματος από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης. καταχωρηθεί η αίτηση για τροποποίηση στον ΄Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(3) Η Επιτροπή, με απόφαση της, δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού ή του ιδρυτικού εγγράφου, εάν αυτή αντίκειται σε διατάξεις της νομοθεσίας ή εν γένει, στην εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, οπότε ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, στον οποίο κοινοποιείται η ως άνω απόφαση της Επιτροπής, δεν προβαίνει στη σχετική καταχώρηση.

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης και Διοικητικού Συμβουλίου

45.-(1) Οι ειδικές συμμετοχές σε Εταιρεία Διαχείρισης υπόκεινται κατ’ αναλογία στις πρόνοιες του άρθρου 8 των περί των Επιχειρήσεων

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και 2003, Νόμων του 2002 έως (Αρ.4) του 2003, νοουμένου ότι ο όρος «Κ.Ε.Π.Ε.Υ.» που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, αντικαθίσταται, για σκοπούς του παρόντος Νόμου με τον όρο «Εταιρεία Διαχείρισης».

(2) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία Διαχείρισης, ανακοινώνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή δέκα μέρες πριν εαπέλθει η εν λόγω μεταβολή.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την Εταιρεία Διαχείρισης δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την εν λόγω εταιρεία-

(α) να προβεί σε αντικατάστασή τους, εάν πρόκειται για άτομα που είναι ήδη μέλη του διοικητικού της συμβουλίου· ή

(β) να απαγορεύσει το διορισμό τους, εάν πρόκειται για άτομα που ο επικείμενος διορισμός τους στο διοικητικό της συμβούλιο γνωστοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει του εδαφίου (2).

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

46.-(1) Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν άρχισε να λειτουργεί εντός περιόδου έξι μηνών από τη χορήγηση σ' αυτήν της άδειας λειτουργίας τηςּ

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αιτείται γραπτώς την ανάκληση της παραιτηθεί ρητά από την άδειας λειτουργίας της ή έχει παύσει να διαχειρίζεται Ααμοιβαία Κκεφάλαια για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνώνּ

(γ) διαπιστωθεί ότι η Εταιρεία Διαχείρισης εξασφάλισε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφωθεί προς τους τυχόν όρους της άδειας λειτουργίας τηςּ

(δ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέονּ η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και εν γένει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Εταιρειών Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 43ּ

(ε) η Εταιρεία Διαχείρισης, της οποίας η άδεια της επιτρέπει να παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν Οδηγίες που τυχόν εκδίδονται δυνάμει του Μέρους VIII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(στ) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45ּ ή

(ζ) η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Κανονισμών και Αποφάσεων, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μεριδιούχων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(2) Προκειμένου περί της τηρούμενης διαδικασίας, των προϋποθέσεων λήψης και του περιεχομένου της απόφασης κατά το εδάφιο (1), εφαρμόζονεται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις το άρθρο 39 των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2003.των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2003.

(2Α) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης παύει πάραυτα να διεξάγει εκείνες τις δραστηριότητες ή να παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες, η άδεια παροχής των οποίων ανακλήθηκε.

(2Β) Η Εταιρεία Διαχείρισης, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε,  οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να διεξάγει ή να παρέχει, αντίστοιχα, εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

(2Γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή  δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Πριν η Επιτροπή προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ιδίως με τον ορισμό νέας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης των αΑμοιβαίων Κκεφαλαίων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, αποφασίζοντας τη λύση των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων και ορίζοντας εκκαθαριστή άλλο από την εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης, γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών, στα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες και δύναται να δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας. στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ευθύνη Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

47.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν επιτρέπεται ο συμβατικός περιορισμός της ευθύνης αυτής.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπό της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια ή εσκεμμένη παράλειψη του αντιπροσώπου της.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης για την αποκατάσταση της ζημιάς που αυτή τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων ή παραλείψεων της.

(4) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

48.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Για τη χορήγηση σχετικής άδειας στη νέα Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχείρισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται, ενώ η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται πλήρως για τις πράξεις και παραλείψεις της καθόσον χρόνο διαχειριζόταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Αντικατάσταση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

49.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον τους, με απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπάγγελτα ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

Νοείται ότι, οι μεριδιούχοι δεν δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(3) Σε περίπτωση αντικατάστασης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται πλήρως για τις πράξεις και παραλείψεις της καθόσον χρόνο διαχειριζόταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, χωρίς να ευθύνεται παράλληλα για αυτές και η νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο προς εξασφάληση των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Ανάθεση λειτουργιών Εταιρείας Διαχείρισης

50.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, την διεξαγωγή μιας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες που καθορίζονται από την προβλεπόμενη Οδηγία, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 41:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες της σε τρίτα πρόσωπα.

(2) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει οποιεσδήποτε λειτουργίες της σε τρίτο πρόσωπο.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε βαθμό που την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή

51.-(1) Κάθε Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση οικονομικό έτος, ελεγμένη από ελεγκτές, εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης του οικονομικού έτους και τριμηνιαίες εκθέσεις.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός-

(i) τεσσάρων μηνών, για την ετήσια έκθεση·

(ii) δύο μηνών, για την εξαμηνιαία έκθεση· και

(iii) ενός μηνός, για την τριμηνιαία έκθεση,

από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(3) Ο τύπος των εκθέσεων δύναται να ορίζεται από την Επιτροπή με Οδηγία της και, ειδικά σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση, αυτή περιέχει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συνοδεύεται με υπογραμμένο αντίγραφο της  έκθεσης των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Θεματοφύλακας αΑμοιβαίου Κκεφαλαίου

52.-(1) Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, οι λεπτομέρειες που διέπουν την κατάθεση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς φύλαξη στο Θεματοφύλακα, καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει-

(α) τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει βάσει της σχετικής άδειας λειτουργίας της, υπηρεσίες Θεματοφύλακα, είτε έχει την έδρα της στη Δημοκρατία, είτε είναι εγκατεστημένη σε αυτήν υπό μορφή υποκαταστήματος. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας η Επιτροπή ελέγχει ιδίως την ικανότητα της εν λόγω τράπεζας ή του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος -

(i) να παρέχει υπηρεσίες Θεματοφύλακα προς φύλαξη του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει της διοίκησης, οργάνωσης τεχνογνωσίας, και υποδομής του υποκαταστήματος· και

(ii) πληροί οποιεσδήποτε αναγκαίες προϋποθέσεις που δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται ότι ο Θεματοφύλακας θεωρείται ότι έχει την έδρα του στη Δημοκρατία, εάν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο και τη κεντρική διοίκηση του στη Δημοκρατία.

(β) κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του αποτελεσματικά και πληροί οποιεσδήποτε αναγκαίες προϋποθέσεις που δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

Ανάθεση Θεματοφυλακής

53.-(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται δύναται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλο τρίτο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 70 101 ή ημεδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 70 101 εισηγμένων σε χρηματιστήριο άλλο από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε δεόντως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται, οποτεδήποτε, να ανακαλεί την ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ανάκληση της έγκρισης ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση της ανάθεσης ή παραίτηση του εν λόγω τρίτου προσώπου.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

54.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του.

(2) Ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχείρισης παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των εντολών της από το Θεματοφύλακα.

(3) Ο Θεματοφύλακας μεριμνά έτσι ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου από τον Θεματοφύλακα

55.-(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα, 80111, 82 113 και 83 114 εκθέσεις και καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και των Οδηγιών της Επιτροπής καθώς και του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου -

(α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων, καθώς και κάθε είδους εγγραφές στο Μητρώο Μεριδιούχων.

(β) ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων.

(γ) η διανομή των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(δ) η είσπραξη καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

56.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου με το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανέθεσε τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 53.

Λειτουργική ανεξαρτησία Θεματοφύλακα και Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

57.-(1) Δεν δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχείρισης ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο:

Νοείται ότι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των πιο πάνω διατάξεων δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

58.-(1) Θεματοφύλακας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στην Εταιρεία Διαχείρισης, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός στην Επιτροπή και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από αίτηση τού υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.

(4) Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να διορίσει ως Θεματοφύλακα τον προτεινόμενο από την Εταιρεία Διαχείρισης, αλλά ενεργεί όπως επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων κατά περίπτωση.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς Θεματοφύλακας παραδίδει στο νέο Θεματοφύλακα, τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με Οδηγία απόφαση της Επιτροπής

59.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των

μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με οδηγία απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώνει σχετικά τον υπό αντικατάσταση Θεματοφύλακά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των εδαφίων (4) έως (7) του άρθρου 58.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Σύγκληση συνέλευσης μεριδιούχων με οδηγία απόφαση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

60.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων προς λήψη απόφασης επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχείρισης σε κάθε ένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνέλευσης:

Νοείται ότι, η πρόσκληση με τα ως άνω στοιχεία καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει ιστοσελίδα, και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης.

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να απαλλάξει την Εταιρεία Διαχείρισης από την αποστολή ατομικών εγγράφων προσκλήσεων, εφόσον ο αριθμός των μεριδιούχων υπερβαίνει τα πεντακόσια άτομα και εφόσον η πρόσκληση δημοσιευθεί συνολικώς σε τέσσερις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(4) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων, ο δε αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου των μεριδιούχων αντιστοιχεί στα μερίδια που κατέχει ο καθένας:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η παράσταση στη συνέλευση μεριδιούχου και μέσω ειδικώς γραπτώς εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες, ενώ κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου:

Νοείται ότι, κλάσματα μεριδίων δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνέλευσης είναι συμβουλευτικής φύσης και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(7) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ρυθμίζει ειδικά θέματα αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης της συνέλευσης των μεριδιούχων και τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Σύγκληση συνέλευσης μεριδιούχων κατ’ αίτηση μεριδιούχων

61.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 60, και εκτός εάν ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης συγκαλεί τη συνέλευση των μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της κατά το εδάφιο (1) αίτησης. Η σύγκληση διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 60:

Νοείται ότι, η αίτηση προς σύγκληση της συνέλευσης των μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγοι λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

62.-(1) Η λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επέρχεται -

(α) κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103134.

(β) κατόπιν απόφασης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(δ) με την επέλευση άλλου περιστατικού που αποτελεί λόγο λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προβλεπόμενου στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(ε) με τη διάλυση, πτώχευση, παραίτηση ή ανάκληση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εάν δεν καταστεί δυνατή ή αντικατάστασή τους.

(στ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. και

(ζ) με τη συγχώνευσή του με άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(2) Σε κάθε περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τίθεται σε θέση εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 63, 64 και 65.

(3) Από της λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπονται οι εκδόσεις νέων μεριδίων και η εξαγορά των παλαιών.

Διαδικασία λύσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

63.-(1) Η λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

Νοείται ότι, αρμόδιο δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως εάν η διανεμητέα περιουσία χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το δικαστήριο η πώληση της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς διανομή της περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) δεν υπόκειται σε παραγραφή.

(6) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

64.-(1) Η λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται άμεσα από την Εταιρεία Διαχείρισης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας. στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της γνωστοποίησης της κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1). δημοσιεύσεως της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Χρέη Εκκαθαριστή

65.-(1) Χρέη εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα, δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, εάν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχείρισης δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή, γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

Εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

66.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει εάν η λύση και η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117145, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(2) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσης και της εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Οι δανειστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(4) Οι μεριδιούχοι δυνατόν να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και εάν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.

(5) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Συγχώνευση

67.-(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αΑμοιβαίων Κκεφαλαίων του ιδίου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε με τη λύση τους χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση και δημιουργία νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε με την απορρόφηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης του καθενός από τα συγχωνευόμενα Ααμοιβαία Κκεφάλαια. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γνωστοποιείται αμέσως στους μεριδιούχους και υποβάλλεται στην Επιτροπή προς έγκριση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει σχέδιο συγχώνευσης στην Επιτροπή, στο οποίο εκθέτει τους σκοπούς και τον τρόπο συγχώνευσης, καθώς και τα στοιχεία που καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7):

Νοείται ότι, το σχέδιο συγχώνευσης ελέγχεται και υπογράφεται από ελεγκτή.

(3) Σε περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων και τη σύσταση νέου, απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ στην περίπτωση απορρόφησης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή του Κανονισμού και του κάθε ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(4) Σε περίπτωση έγκρισης της συγχώνευσης από την Επιτροπή, το σχέδιο συγχώνευσης και ο νέος ή ο τροποποιούμενος Κανονισμός, καθώς και κάθε ενημερωτικό δελτίο, τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων των συγχωνευομένων αΑμοιβαίων Κκεφαλαίων στα γραφεία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και σε όλα τα σημεία διάθεσης μεριδίων των εν λόγω Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων, εντός ευλόγου χρόνου από την παροχή της σχετικής έγκρισης, ενώ περίληψη του σχεδίου συγχώνευσης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκυπρίου κυκλοφορίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, με σαφή αναφορά των σημείων, στα οποία οι μεριδιούχοι δύνανται να προμηθευθούν το πλήρες κείμενο του σχεδίου συγχώνευσης, του νέου ή του τροποποιημένου Κανονισμού, καθώς και κάθε ενημερωτικού δελτίου.

(5) Για περίοδο ενός μηνός από την τελευταία από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) γνωστοποιήσεις στους μεριδιούχους της συγχώνευσης, τα μερίδια των συγχωνευομένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων διατίθενται και εξαγοράζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς τους.

(6) Μετά το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5), η οποία πρέπει να αναφέρεται ρητώς και συγκεκριμένα στις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4), η έκδοση, μεταβίβαση και εξαγορά των μεριδίων των συγχωνευομένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων αναστέλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τον ένα ημερολογιακό μήνα, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στο σχέδιο συγχώνευσης και δημοσιεύεται με τις γνωστοποιήσεις του εδαφίου (4), για να συμπληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης.

(7) Η Επιτροπή, με Οδηγία της, δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου συγχώνευσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μεριδιούχων και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευο-μένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων και μεταβίβαση της περιουσίας

68.-(1) Η εκτίμηση της περιουσίας των συγχωνευομένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 118 και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από ελεγκτή, ο οποίος συντάσσει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση και την αποτίμηση του ενεργητικού των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων. Ημέρα προσδιορισμού της αξίας του ενεργητικού και των δύο συγχωνευομένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων είναι εκείνη της επόμενης εργάσιμης ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία του εδαφίου (5) του άρθρου 67:

Νοείται ότι, η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να εξειδικεύει θέματα του παρόντος εδαφίου.

(2) Οι μεριδιούχοι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται με τη διαδικασία λύσης για τη δημιουργία νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του νέου ή του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά περίπτωση, με βάση την κατά το εδάφιο (1) αποτίμηση του ενεργητικού των συγχωνευομένων Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 67:

Νοείται ότι, για την ανεύρεση του ακριβούς αριθμού μεριδίων που αντιστοιχούν σε κάθε μεριδιούχο, συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση κλάσματος μεριδίων.

(3) Το ενεργητικό των αΑμοιβαίων Κκεφαλαίων που συγχωνεύονται για τη δημιουργία νέου ή κατά περίπτωση, απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβιβάζεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο στο σύνολό του στους μεριδιούχους του νέου ή του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ’ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ’ ιδίαν στοιχείων του. Το αργότερο εντός τριμήνου από τη συγχώνευση, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό του.

Αποτελέσματα της συγχώνευσης

69. Αποτελέσματα της συγχώνευσης Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων είναι η λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και η μεταβίβαση στο νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή, κατά περίπτωση, στο απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) των Ααμοιβαίων Κκεφαλαίων που συγχωνεύονται για τη δημιουργία του νέου ή του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αντίστοιχα, έναντι απόδοσης στους μεριδιούχους μεριδίων του νέου ή του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ V ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Νομικό καθεστώς Εταιρειών

70.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, η οποία έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

παρόντος Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, από τους οποίους και διέπεται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν Εταιρεία Επενδύσεων θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, σε περίπτωση όμως που προσκρούουν σε αυτές, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Εταιρεία Επενδύσεων έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες ή άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να διαχειρίζεται ΅όνο τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της και ουδέποτε αναλα΅βάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασ΅ό τρίτων.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96 έως και 98, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων ανατίθεται σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙV.

(5) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V.

Μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας Επενδύσεων

71.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί Εταιρειών Νόμου, το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων αναφέρει -

(α) ότι το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι μεταβλητό, και είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της,

(β) ότι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία σε αυτές και ότι η αξία τους είναι κυμαινόμενη, και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ’ αίτηση των μετόχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα ιδρυτικά της έγγραφα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου εφαρμόζεται και σε Εταιρεία Επενδύσεων κατ’ αναλογία.

(3) Οι εκδιδόμενες μετοχές είναι πλήρως πληρωθείσες και κλάσματα μετοχών δεν αναγνωρίζονται.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 27 σχετικά με την περιουσία Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισχύουν και για το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων κατ’ αναλογία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, όλες οι αναφορές στα προαναφερθέντα άρθρα στην Εταιρεία Διαχείρισης θεωρούνται ως αναφορές στην Εταιρεία Επενδύσεων.

(5) Τόσο το ιδρυτικό έγγραφο, όσο και το καταστικό της Εταιρείας Επενδύσεων δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(6) Στον περί Εταιρειών Νόμο-

(α) κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την Εταιρεία Επενδύσεων κατά την έννοια του παρόντος Μέρους και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.

Διάθεση μετοχών

72. Οι διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισχύει και για τη διαδικασία διάθεσης μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων κατ’ αναλογία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, όλες οι αναφορές στα άρθρα 28 έως και 32 σε Εταιρεία Διαχείρισης θεωρούνται ως αναφορές σε Εταιρεία Επενδύσεων κατ’ αναλογία.

Εξαγορά μετοχών

73.-(1) Οι διατάξεις του άρθρου 38 σχετικά με την εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισχύουν και για την εξαγορά μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων κατ’ αναλογία:

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, όλες οι αναφορές στην Εταιρεία Διαχείρισης θεωρούνται ως αναφορές στην Εταιρεία Επενδύσεων.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η Εταιρεία Επενδύσεων δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά των μετοχών της.

Ακύρωση μετοχών

74. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων που εξαγοράζονται από την Εταιρεία Επενδύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73, ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία Επενδύσεων για την εξαγορά των μετοχών.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μετοχών με απόφαση της Εταιρείας Επενδύσεων

75.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στο ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων περιπτώσεις, επιτρέπεται, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εάν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, η αναστολή της εξαγοράς ή διάθεσης των μετοχών.

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (1), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 39.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μετοχών με απόφαση της Επιτροπής

76.-(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων.

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (1), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40.

Λύση και εκκαθάριση Εταιρείας Επενδύσεων

77.-(1) Εταιρεία Επενδύσεων τίθεται σε εκκαθάριση και διαλύεται-

(α) εάν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134·

(β) μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου, εφόσον το ιδρυτικό της έγγραφο ή το καταστατικό της προβλέπουν καθορισμένη διάρκεια της·

(γ) εάν επισυμβεί καθορισμένο στο ιδρυτικό της έγγραφο ή στο καταστατικό της περιστατικό, το οποίο προβλέπει τη λύση της·

(δ) με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της·

(ε) κατόπιν απόφασης της Εταιρείας Επενδύσεων με ειδικό ψήφισμα, εάν κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας της παραβλάπτει τα συμφέροντα των μετόχων της, νοουμένου ότι έχει ληφθεί η προηγούμενη άδεια της Επιτροπής· ή

(στ) με τη διάλυση ή την παραίτηση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάσταση τους.

(2) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων τίθεται σε εκκαθάριση, εφαρμόζονται, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και οι διατάξεις περί εκούσιας εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου στην έκταση που αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και, νοουμένου ότι δεν συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο, έως αν να υπήρχε ειδικό ψήφισμα της Εταιρείας Επενδύσεων για εκούσια εκκαθάριση.

(3) Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφ’ ότου λογίζεται ότι άρχισε η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), η Εταιρεία Επενδύσεων διορίζει εκκαθαριστή, σε γενική συνέλευση, ο οποίος τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή δύναται, εάν υπάρχει εύλογος λόγος, να ζητήσει την αντικατάσταση του εκκαθαριστή.

(5) Ο εκκαθαριστής υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει εάν η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μετόχων, ενώ σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή κρίνει ότι η εκκαθάριση δεν είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μετόχων, δύναται να επιβάλει κυρώσεις στον εκκαθαριστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145, ο οποίος συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μετόχων.

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων

78. Η Εταιρεία Επενδύσεων έχει κατά τη σύσταση της ή, στην περίπτωση μετατροπής εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε Εταιρεία Επενδύσεων, κατά την ημερομηνία μετατροπής, πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο, του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες Κύπρου (Λ.Κ. 1.000.000) και το οποίο δύναται να αυξηθεί με Οδηγία της Επιτροπής.

Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

79. Επί των Εταιρειών Επενδύσεων, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 4Α, 31, 31Α, 38 και 39, 41 έως 51, 55 και 56, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), τα άρθρα 57Α έως 57ΣΤ, τα άρθρα 60 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 158 έως 169 και τα άρθρα 355 έως 361 του περί Εταιρειών Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
’δεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων

80.-(1) Για τη σύσταση και εγγραφή Εταιρείας Επενδύσεων, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αίτησης, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 83 προϋποθέσεις:

Νοείται ότι, άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε Εταιρεία Επενδύσεων υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει όρους, υπό τους οποίους χορηγείται η εν λόγω άδεια.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων κοινοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στον Έφορο Εταιρειών και ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησης της.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (1) και (2).

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων

81.-(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν -

(α) την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και των προσώπων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο, την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και των φυσικών προσώπων του Θεματοφύλακα που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της Εταιρείας Επενδύσεων·

(γ) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο, την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και των προσώπων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων·

(δ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) να απαιτεί την προσκόμιση οποιονδήποτε πρόσθετων στοιχείων.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων κοινοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης για χορήγηση της σχετικής άδειας. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται εντός έξι μηνών από της διαβίβασης στην Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.

(4) Με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια και η διαδικασία που εφαρμόζει η Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Έγγραφα που συνυποβάλ-λονται με την αίτηση

82.-(1) Με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων συνυποβάλλονται-

(α) το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων·

(β) δήλωση του Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 88 ότι αποδέχεται-

(i) να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων· και

(ii) να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων,

κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχείρισης, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων·

(δ) πλήρες ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων· και

(ε) απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας

83.-(1) Η άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων ή η άδεια μετατροπής και λειτουργίας εταιρείας σταθερού κεφαλαίου ως Εταιρείας Επενδύσεων χορηγείται από την Επιτροπή μόνον εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν η Εταιρεία Επενδύσεων, το ιδρυτικό της έγγραφο και το καταστατικό της, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και του ιδρυτικού της εγγράφου και του καταστατικού της και, κατά πόσο με τα έγγραφα αυτά λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή εκτός εάν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνον εάν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική του οργάνωση τον καθιστά ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV.

(5) Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτήν, τον Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχείρισης δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την επαγγελματική πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, προς το σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στην Επιτροπή τα ονόματα των διευθύνοντων και παντός διαδόχου αυτών.

(6) Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων, η οποία κωλύεται για οποιοδήποτε νομικό λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου του ιδρυτικού της εγγράφου και του καταστατικού της, να διαθέτει τις μετοχές της στη Δημοκρατία.

(7) Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων εάν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή εάν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(8) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αίτησης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Μεταβολή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

84.-(1) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία Επενδύσεων, ανακοινώνεται από την Εταιρεία Επενδύσεων στην Επιτροπή δέκα μέρες πριν επέλθει η εν λόγω μεταβολή.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την Εταιρεία Επενδύσεων δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την Εταιρεία Επενδύσεων να προβεί σε αντικατάστασή τους, εάν πρόκειται για άτομα που είναι ήδη μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή να απαγορεύσει το διορισμό τους εάν πρόκειται για άτομα που ο επικείμενος διορισμός τους, γνωστοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου

85.-(1) Το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν τουλάχιστον-

(α) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των άρθρων 70 έως 75, 77, 111 και 118·

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων και την ιδιότητα της ως Εταιρείας Επενδύσεων, την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.

(γ) το σκοπό της Εταιρείας Επενδύσεων, από τον οποίο προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της στα πλαίσια των διατάξεων του Μέρους VΙ, και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης της στα πλαίσια του άρθρου 117 και το είδος των κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων, στις οποίες δύναται να επενδύει το κεφάλαιό της·

(δ) κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των διοικητικών της συμβούλων και τις εξουσίες και τα καθήκοντα τους·

(ε) τις κατηγορίες μετοχών, που η εταιρεία δύναται να εκδίδει και τα συναπτόμενα σε αυτές δικαιώματα·

(στ) τη διαδικασία διορισμού Θεματοφύλακα και Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας

Διαχείρισης, καθώς και τους όρους του διορισμού τους·

(ζ) την αμοιβή που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στο Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης, τη μέθοδο υπολογισμού της, καθώς και κάθε άλλα έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεως·

(η) την τιμή των μετοχών κατά το χρόνο της συστάσης της Εταιρείας Επενδύσεων και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας της μετοχής κατά την έκδοση και εξαγορά·

(θ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μέτοχος κατά την έκδοση και εξαγορά μετοχών·

(ι) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μετόχους των προσόδων της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και την πολιτική που ακολουθείται για τη διανομή τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 119·

(ια) τους όρους έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς μετοχών·

(ιβ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων·

(ιγ) μνεία της διάρκειας της εταιρείας και κατά πόσον αυτή είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας· και

(ιδ) τη σχέση της Εταιρείας Επενδύσεων της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και ιδίως, εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, καθώς και σε σχέση με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 57.

(2) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων δύνανται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, κάθε διάταξη όμως που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(3) Η Επιτροπή, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει θέματα που αποτελούν σύμφωνα με το εδάφιο (1) το υποχρεωτικό περιεχόμενο των κατά το εδάφιο (2) εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων και να καθορίζει τον τρόπο παρουσίασής των προς διασφάλιση της πλήρους και αντικειμενικής πληροφόρησης των επενδυτών, καθώς και να ορίζει πρόσθετα στοιχεία, που αφορούν το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών της Εταιρείας Επενδύσεων, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και τη διαφάνεια της επενδυτικής πολιτικής.

Τροποποίηση των ιδρυτικών και καταστατικών εγγράφων

86.-(1) Για την τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσον λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων έχουν δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων αυτών προτού τροποποιηθούν.

Πλήρες και απλοποιημένο Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

87.-(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων συντάσσει και δημοσιοποιεί πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται στον Τύπο ΙΙ και ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος αντίστοιχα.

(2) Για το πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 37.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

88.-(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων κατατίθεται προς φύλαξη στο Θεματοφύλακα.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων δύναται να αναλάβει τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 52.

(3) Η Επιτροπή, με Οδηγίας της, δύναται να εξιδικεύει το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Ανάθεση Θεματοφυλα-κής

89.-(1) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων σε τρίτο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή στο ιδρυτικό έγγραφο της εν λόγω εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 ή ημεδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 εισηγμένων σε χρηματιστήριο άλλο από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε δεόντως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχείρισης, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί την ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων:

Νοείται ότι, ανάκληση της έγκρισης ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση της ανάθεσης ή παραίτηση του τρίτου προσώπου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

90.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την φύλαξη του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας Επενδύσεων-

(α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών που διενεργούνται από την ή για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και οι κάθε είδους εγγραφές στο Μητρώο Μετόχων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών της·

(γ) η διανομή των κερδών της εταιρείας· και

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

(3) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα, 111, 113 και 114 εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρείας Επενδύσεων.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

91.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ή εσκεμμένη παράλειψη του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από δική του αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου με το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 89 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

Λειτουργική ανεξαρτησία Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

92.-(1) Δεν δύναται η ίδια εταιρεία να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα και καθήκοντα Εταιρείας Επενδύσεων ή καθήκοντα Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων ή, κατά περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισης, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση, ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

(3) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

93. Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται-

(α) να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες της Εταιρείας Επενδύσεων κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του· και

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός εάν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

94.-(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχείρισης εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως και (7) του άρθρου 58 ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

95.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως και (4) του άρθρου 59 ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

96. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, οι Εταιρείες Επενδύσεων που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων χρηματιστηρίων αξιών άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στο καταστατικό ή το ιδρυτικό τους έγγραφο:

Νοείται ότι, επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72, 73, 75, 76, του εδαφίου (1) του άρθρου 115.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα με άδεια της Επιτροπής

97. Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστον το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων χρηματιστηρίων αξιών άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96, και καθορισμένων στό καταστατικό ή ιδρυτικό της έγγραφο·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών, στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στο καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτήν τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων προστασία, αντίστοιχη προς αυτήν που παρέχεται στους μετόχους Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.

Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

98. Οι Εταιρείες Επενδύσεων που κατά τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν υποχρέωση-

(α) να αναγράφουν στο καταστατικό ή το ιδρυτικό τους έγγραφο τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά έτσι ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών·

(γ) να καταρτίζουν και να ανακοινώνουν στην Επιτροπή την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών κάθε εργάσιμη μέρα, καθώς και να την δημοσιεύουν δύο φορές το μήνα·

(δ) να διορίζουν ελεγκτή, ο οποίος ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα εάν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων και, εάν το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Εταιρεία Διαχείρισης Εταιρειών Επενδύσεων

99.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 51 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» και «Κανονισμό» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» και «ιδρυτικό έγγραφο» και «καταστατικό» αντίστοιχα.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης προβλέπεται στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται να καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης των Εταιρειών Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης

100.-(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εάν ικανοποιείται ότι-

(α) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εταιρεία· και

(β) παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η Επιτροπή εκτιμά τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων και ελέγχει ότι -

(α) η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 81, συνοδεύεται από πρόγρα΅΅α δραστηριοτήτων, το οποίο περιλα΅βάνει, ΅εταξύ άλλων, την οργανωτική δο΅ή της Εταιρείας Επενδύσεων·

(β) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και την επαγγελματική πείρα, που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση ΅ε το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η Εταιρεία Επενδύσεων:

Νοείται ότι, οι εργασίες της Εταιρείας Επενδύσεων διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

(γ) σε περίπτωση ύπαρξης στενών δεσμών μεταξύ της Εταιρείας Επενδύσεων και άλλων προσώπων, κατά πόσο αυτοί εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 81, εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία Επενδύσεων διατηρεί στενούς δεσμούς ή οι δυσκολίες εφαρμογής τους εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

(3) Με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις. που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, τα προσόντα και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και οποιεσδήποτε εξετάσεις που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 4 και του άρθρου 50 εφαρ΅όζονται στις Εταιρείες Επενδύσεων που δεν έχουν διορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «Εταιρεία Διαχείρισης» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» αντίστοιχα.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, οι κατά νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
Επενδυτική πολιτική ΟΣΕΚΑ..

101.-(1) Το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ επενδύεται μόνο σε -

(α) κινητές αξίες και ΅έσα χρη΅αταγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικεί΅ενο διαπραγ΅άτευσης σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους·

(β) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά άλλη από αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και που αποτελεί ελεγχόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους·

(γ) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών τρίτης χώρας ή, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη αγορά τρίτης χώρας, ελεγχόμενη, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται από τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από το καταστατικό ή το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων και εγκρίνεται εκάστοτε από τον Υπουργό μετά από τη γνώμηεισήγηση της Επιτροπής·

(δ) ΅ερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκρι΅ένων βάσει των νομοθετημάτων των κρατών μελών που υιοθετούν την Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 8, ανεξάρτητα από το εάν έχουν την έδρα τους σε κράτος ΅έλος ή όχι, εφόσον-

(i) οι εν λόγω άλλοι οργανισ΅οί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νομοθεσιών που προβλέπουν ότι αυτοί υπόκεινται σε εποπτεία, την οποία η Επιτροπή κρίνει ισοδύνα΅η ΅ε αυτήν που προβλέπεται στη Δημοκρατία και εφόσον η συνεργασία ΅εταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών διασφαλίζεται επαρκώς·

(ii) το επίπεδο προστασίας των ΅εριδιούχων των άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύνα΅ο ΅ε το παρεχό΅ενο στους ΅εριδιούχους των ΟΣΕΚΑ και ιδίως, εφόσον οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισ΅ό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και ΅έσων χρη΅αταγοράς κρίνονται από την Επιτροπή ως ισοδύνα΅οι ΅ε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ·

(iii) οι δραστηριότητες των άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξα΅ηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη΅α που καλύπτει η έκθεση· και

(iv) ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισ΅ός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου ΅ελετάται η απόκτηση ΅εριδίων, δεν δύναται να επενδύει, σύ΅φωνα ΅ε τον Κανονισ΅ό του, ή το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό του, ποσοστό ΅εγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε ΅ερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων.

(ε) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύ΅ατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή υποκεί΅ενες σε δικαίω΅α απόσυρσης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσ΅ες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα ΅ήνες, εφόσον το πιστωτικό ίδρυ΅α έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του σε κράτος ΅έλος ή, εάν το εγγεγραμμένο γραφείο του πιστωτικού ιδρύ΅ατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυ΅α αυτό υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ισοδύνα΅ο ΅ε αυτό που προβλέπεται στη Δημοκρατία·

(στ) παράγωγα χρη΅ατοοικονομικά ΅έσα, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των εξο΅οιού΅ενων ΅ε αυτά ΅έσων που διακανονίζονται σε ΅ετρητά (cash-settled instruments), τα οποία αποτελούν αντικεί΅ενο διαπραγ΅άτευσης σε ΅ια από τις αγορές που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) ή χρη΅ατοοικονομικά παράγωγα ΅έσα που αποτελούν αντικεί΅ενο εξωχρη΅ατιστηριακών συναλλαγών («εξωχρη΅ατιστηριακά παράγωγα»), εφόσον-

(i) το υποκεί΅ενο στοιχείο συνίσταται σε κάποιο από τα ΅έσα που ε΅πίπτουν στο παρόν εδάφιο και στη παράγραφο (α) του εδαφίου (2), σε χρη΅ατοοικονο΅ικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγ΅ατικές ισοτι΅ίες ή νο΅ίσ΅ατα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύ΅φωνα ΅ε τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισ΅ό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων·

(ii) οι αντισυ΅βαλλό΅ενοι που ΅ετέχουν σε πράξεις εξωχρη΅ατιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που δύνατναι να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής· και

(iii) τα εξωχρη΅ατιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθη΅ερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσι΅η αποτί΅ηση και δύνανται να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται ΅ε αντισταθ΅ιστική πράξη ανά πάσα στιγ΅ή και σε δίκαιη αξία ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ·

(ζ) ΅έσα χρη΅αταγοράς, εξαιρουμένων των διαπραγ΅ατευσί΅ων σε ελεγχό΅ενη αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των ΅έσων αυτών υπόκειται σε εποπτεία για την προστασία των επενδυτών και της αποτα΅ίευσης και, εφόσον τα ΅έσα αυτά-

(i) εκδίδονται ή είναι εγγυη΅ένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα κράτους ΅έλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση ο΅οσπονδιακού κράτους, από ΅έλος της ο΅οσπονδίας, ή από δη΅όσιο οργανισ΅ό διεθνούς δικαίου, στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη ΅έλη· ή

(ii) εκδίδονται από ΅ια επιχείρηση, της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγ΅ένοι προς διαπραγ΅άτευση σε αγορές που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ)· ή

(iii) εκδίδονται ή είναι εγγυη΅ένα από οργανισ΅ό υποκεί΅ενο σε προληπτική εποπτεία, σύ΅φωνα ΅ε τα κριτήρια που προβλέπονται στη νομοθεσία που διέπει τον οργανισμό αυτό στη Δημοκρατία ή από οργανισ΅ό που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας που κρίνονται από την Επιτροπή ως τουλάχιστον εξίσου αυστηροί ΅ε εκείνους που προβλέπονται στη Δημοκρατία· ή

(iv) εκδίδονται από άλλους οργανισ΅ούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με Οδηγία της Επιτροπής, εφόσον οι επενδύσεις στα ΅έσα αυτά υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύνα΅η ΅ε εκείνη που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) έως και (iii), και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθε΅ατικά ανέρχονται σε ποσό λιρών Κύπρου που ισοδυναμεί τουλάχιστον με δέκα εκατο΅΅ύρια ευρώ (Є10.000.000) και υποβάλλει και δη΅οσιεύει τους ετήσιους λογαριασ΅ούς της σύ΅φωνα ΅ε τον περί Εταιρειών Νόμο ή, οργανισμός που, εντός ενός ο΅ίλου εταιρειών ΅ε ΅ία ή περισσότερες εισηγ΅ένες εταιρείες, έχει ως αποστολή τη χρη΅ατοδότηση του ο΅ίλου ή οργανισμός ΅ε σκοπό τη χρη΅ατοδότηση ΅έσων τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), μέχρι δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ είναι δυνατό να επενδύεται -

(α) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η αίτηση για επίσημη εισαγωγή τους σε χρηματιστήριο αξιών ή αγορά κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων και εγκρίνεται από την Επιτροπή·

(β) κατόπιν αδείας της Επιτροπής, σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εκτός από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1).

(3) ΟΣΕΚΑ δενν δύναται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών τίτλων αυτών.

(4) Η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία απαραίτητη για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

(5) ΟΣΕΚΑ δύναται να κατέχει, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τα κριτήρια και τα όρια προς εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

Διαχείριση κινδύνων, μέσα και τεχνικές, για αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού και παράγωγα χρηματο-οικονομικά μέσα

102.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων χρησι΅οποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγ΅ή τον κίνδυνο των θέσεών και την επίδραση τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, με Οδηγία της, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τη συχνότητα και τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή τα είδη των παράγωγων ΅έσων, τους υποκεί΅ενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες ΅εθόδους εκτί΅ησης και επιμέτρησης (risk management and measurement) των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα ΅έσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων.

(2) Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να χρησι΅οποιεί ΅έσα και τεχνικές που συνδέονται ΅ε κινητές αξίες και ΅έσα χρη΅αταγοράς, εφόσον οι τεχνικές και τα ΅έσα χρησι΅οποιούνται χάριν της σωστής και αποτελεσ΅ατικής διαχείρισης του ενεργητικού του. Όταν οι πράξεις αυτές αφορούν τη χρησι΅οποίηση παράγωγων ΅έσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια πρέπει να είναι σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οι πράξεις αυτές ουδέποτε επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισ΅ό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο ιδρυτικό του έγγραφο ή στο ενη΅ερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τα όρια και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, αναφορικά με τα μέσα και τις τεχνικές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και ιδίως να καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις που αφορούν τη διεξαγωγή συναλλαγών από τον ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, είτε αυτές οι συναλλαγές γίνονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου είτε για σκοπούς επένδυσης με βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101.

(4) Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται σε σχέση ΅ε τα παράγωγα ΅έσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του και η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται ΅ε βάση την τρέχουσα αξία των υποκεί΅ενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυ΅βαλλο΅ένου, τις ΅ελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσι΅ο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να επενδύει, στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του και εντός των ορίων που καθορίζονται στα εδάφια (7), (8) και (9) του άρθρου 10372, σε παράγωγα χρη΅ατοοικονομικά ΅έσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκεί΅ενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικά τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 72103.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρη΅ατοοικονομικά ΅έσα που βασίζονται σε δείκτη, επιτρέπεται οι επενδύσεις αυτές να ΅ην συνδυάζονται ΅ε τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 72103.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), όταν ΅ια κινητή αξία ή ένα ΅έσο χρη΅αταγοράς ενσω΅ατώνει ένα παράγωγο, το παράγωγο αυτό λα΅βάνεται υπόψη κατά τη συ΅΅όρφωση ΅ε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Τοποθέτηση ενεργητικού ΟΣΕΚΑ

103.-(1) ΟΣΕΚΑ δεν δύναται να επενδύει περισσότερο από το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή ΅έσα χρη΅αταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισ΅ό:

Νοείται ότι, ΟΣΕΚΑ δεν δύναται να επενδύει περισσότερο από το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισ΅ό.

(2) Ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν δύναται να υπερβαίνει -

(α) το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, όταν ο αντισυ΅βαλλό΅ενος είναι πιστωτικό ίδρυ΅α όπως αναφέρεται στη παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 10170· ή

(β) το πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του, στις λοιπές περιπτώσεις.

(3) Η συνολική αξία των κινητών αξιών και των ΅έσων χρη΅αταγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες, σε κάθε έναν από τους οποίους επενδύει άνω του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του, δεν δύναται να υπερβαίνει το σαράντα επί τοις εκατόν (40%) της αξίας του ενεργητικού του. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις καταθέσεις και τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με χρη΅ατοοικονο΅ικούς οργανισ΅ούς υποκεί΅ενους σε προληπτική εποπτεία.

(4) Με την επιφύλαξη των επί ΅έρους ορίων που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2), ΟΣΕΚΑ δεν δύναται να συνδυάζει-

(α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή ΅έσα χρη΅αταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό·

(β) καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό· ή

(γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρη΅ατιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν ΅ε τον ίδιο οργανισ΅ό,

σε ποσοστό άνω του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του.

(5) Το όριο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και, που αφορά το δέκα επί τοις εκατόν (10%), αυξάνεται σε τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%) κατ' ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα ΅έσα χρη΅αταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυη΅ένα από κράτος μέλος, από τους οργανισ΅ούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα ή από δη΅όσιους διεθνείς οργανισ΅ούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

(6) Το όριο, που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του εδαφίου (1), αυξάνεται σε είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) κατ' ανώτατο όριο στην περίπτωση ορισ΅ένων ο΅ολογιών, όταν αυτές έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυ΅α, το οποίο έχει την έδρατο εγγεγραμμένο γραφείο του σε κράτος ΅έλος και υπόκειται εκ του νό΅ου σε ειδική δη΅όσια εποπτεία για την προστασία των ο΅ολογιούχων:

Νοείται ότι, συγκεκρι΅ένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ο΅ολογιών επενδύονται κατά νό΅ο σε στοιχεία ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλο το διάστη΅α ισχύος των ο΅ολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ο΅ολογίες και, τα οποία σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, χρησι΅οποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των σωρευ΅ένων τόκων:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ΟΣΕΚΑ επενδύει άνω του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του σε ο΅ολογίες, που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, και οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(7) Οι κινητές αξίες και τα ΅έσα χρη΅αταγοράς, που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6), δεν λα΅βάνονται υπόψη για σκοπούς της εφαρ΅ογής του ορίου του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που προβλέπεται στο εδάφιο (3).

(8) Τα όρια που προβλέπονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4), (5) και (6) δεν επιτρέπεται να σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή ΅έσα χρη΅αταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισ΅ό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα ΅έσα στον εν λόγω οργανισ΅ό που έχουν πραγ΅ατοποιηθεί, σύ΅φωνα ΅ε τα εδάφια (1), (2), (3), (4), (5) και (6), δεν υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(9) Οι εταιρείες που συ΅περιλα΅βάνονται στον ίδιο ό΅ιλο εταιρειών για τους σκοπούς των ενοποιη΅ένων λογαριασ΅ών, όπως ορίζονται σύ΅φωνα ΅ε τους διεθνώς αναγνωρισ΅ένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ενιαίος οργανισ΅ός για τον υπολογισ΅ό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(10) ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει συνολικά ΅έχρι ποσοστού είκοσι επί τοις εκατόν (20%) σε κινητές αξίες και ΅έσα χρη΅αταγοράς στον ίδιο ό΅ιλο εταιρειών.

(11) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Χρηματιστηρια-κοί Δείκτες (Index Funds)

104.-(1) Με την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 77108, τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 72103, δύνανται να αυξηθούν σε είκοσι επί τοις εκατόν (20%) κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε ΅ετοχές ή ο΅ολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισ΅ό, εφόσον, σύ΅φωνα ΅ε τον Κανονισ΅ό ή το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικότου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης συγκεκριμένου χρη΅ατιστηριακού δείκτη ΅ετοχών ή χρεωστικών ο΅ολόγων, του οποίου η Επιτροπή αναγνωρίζει ΅ε βάση ότι -

(α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη·

(β) ο δείκτης αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς· και

(γ) ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε μετοχές ή χρεωστικά ο΅όλογα του ίδιου εκδότη, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις αγορές, στις οποίες ορισ΅ένες κινητές αξίες ή ΅έσα χρη΅αταγοράς έχουν δεσπόζουσα βαρύτητα:

Νοείται ότι, η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται ΅όνο για έναν εκδότη.

(3) Η Επιτροπή δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τους δείκτες μετοχών ή χρεωστικών ο΅ολόγων που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου (1) και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή τους, καθώς και να ρυθμίζει άλλες λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ειδικές παρεκκλίσεις

105.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 72103, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε ΟΣΕΚΑ να επενδύει, βάσει της αρχής της κατανο΅ής των κινδύνων, ΅έχρι ποσοστό εκατό επί τοις εκατόν (100%) του ενεργητικού του σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών και ΅έσων χρη΅αταγοράς, εκδιδό΅ενες ή εγγυη΅ένες από κράτος ΅έλος, από τους οργανισ΅ούς τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους αυτού, από τρίτη χώρα ή από δη΅όσιους διεθνείς οργανισ΅ούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη ΅έλη:

Νοείται ότι, η Επιτροπή επιτρέπει την παρέκκλιση αυτή, ΅όνον εφόσον θεωρεί ότι, στους ΅εριδιούχους του ΟΣΕΚΑ παρέχεται προστασία ανάλογη ΅ε τη χορηγού΅ενη στους ΅εριδιούχους ΟΣΕΚΑ, ο οποίος τηρεί τους περιορισ΅ούς του άρθρου 72103:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ΟΣΕΚΑ αυτός κατέχει αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις, χωρίς οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση να ΅πορούν να υπερβαίνουν το τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του συνολικού ύψους των στοιχείων του ενεργητικού του.

(2) ΟΣΕΚΑ κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) αναφέρει ρητά στον Κανονισ΅ό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων, τα κράτη, τους οργανισ΅ούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δη΅όσιους διεθνείς οργανισ΅ούς που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες, στις οποίες προτίθεται να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του.

(3) ΟΣΕΚΑ κατά τα οριζόμεντα στο εδάφιο (1), συ΅περιλα΅βάνει, στο ενη΅ερωτικό δελτίο ή σε κάθε διαφη΅ιστικό του δη΅οσίευ΅α, φράση, σε εμφανή θέση, η οποία επισύρει την προσοχή στην άδεια αυτή και αναφέρει τα κράτη, τους οργανισ΅ούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δη΅όσιους διεθνείς οργανισ΅ούς στις αξίες, των οποίων προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του.

Επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων

106.-(1) ΟΣΕΚΑ δύναται να αποκτά ΅ερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 70101, εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε ΅ερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισ΅ού συλλογικών επενδύσεων:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε είκοσι επί τοις εκατόν (20%) κατ’ ανώτατο όριο.

(2) Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εξαιρουμένων των ΟΣΕΚΑ δεν υπερβαίνει συνολικά το τριάντα επί τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δεν συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 72103.

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ΅ερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ’ εξουσιοδότηση, η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία, ΅ε την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή λόγω ση΅αντικής, ά΅εσης ή έ΅΅εσης συ΅΅ετοχής, η εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δεν δύναται να χρεώνει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε ΅ερίδια των εν λόγω άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισ΅ών συλλογικών επενδύσεων.

(5) ΟΣΕΚΑ που επενδύει ση΅αντικό ΅έρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων -

(i) αναφέρει σε κάθε ενη΅ερωτικό δελτίο του το ανώτατο επίπεδο των διαχειριστικών προ΅ηθειών που ενδέχεται να βαρύνουν, τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή τους άλλους οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων, στους οποίους προτίθεται να επενδύσει·

(ii) επιση΅αίνει στην ετήσια έκθεσή του, τη ΅έγιστη αναλογία διαχειριστικών εξόδων που έχουν καταλογιστεί, τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή τους άλλους οργανισ΅ούς συλλογικών επενδύσεων, στους οποίους έχει επενδύσει.

(6) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ειδική ενημέρωση

107.-(1) Κάθε ενη΅ερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων, στα οποία επιτρέπεται να επενδύει ο ΟΣΕΚΑ και επιση΅αίνει, κατά πόσο επιτρέπονται οι πράξεις σε παράγωγα χρη΅ατοοικονομικά ΅έσα. Στην τελευταία περίπτωση, συ΅περιλα΅βάνει ε΅φανή δήλωση, η οποία προσδιορίζει εάν οι πράξεις αυτές δύνανται να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχό΅ενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων χρη΅ατοοικονομικών ΅έσων στο προφίλ κινδύνου (risk profile).

(2) ΟΣΕΚΑ που επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, που ορίζονται στο άρθρο 70101, εξαιρουμένων των κινητών αξιών και των ΅έσων χρη΅αταγοράς ή αναπαράγει χρη΅ατιστηριακό δείκτη ΅ετοχών ή χρεωστικών ο΅ολόγων, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 73104, συ΅περιλα΅βάνει στο κάθε ενη΅ερωτικό δελτίο του και, ανάλογα ΅ε την περίπτωση, στις τυχόν άλλες διαφη΅ιστικές δη΅οσιεύσεις του, ε΅φανή δήλωση, η οποία να επισύρει την προσοχή στην επενδυτική του πολιτική.

(3) Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ δύναται να ε΅φανίσει υψηλή αστάθεια λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησι΅οποιού΅ενης διαχειριστικής τεχνικής, κάθε ενη΅ερωτικό δελτίο και, ανάλογα ΅ε την περίπτωση, τυχόν άλλες διαφη΅ιστικές δη΅οσιεύσεις του περιέχουν ε΅φανή δήλωση, η οποία να επισύρει την προσοχή στο στοιχείο αυτό.

(4) Κατόπιν αίτησης επενδυτή, η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά ΅ε τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου, στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις ΅εθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών ΅έσων.

Απόκτηση μετοχών

108.-(1)(α) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων, για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και, τα οποία ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής του του παρόντος Νόμου, δενν δύναται να αποκτά ΅ετοχές που να έχουν δικαίω΅α ψήφου και, οι οποίες να της επιτρέπουν να ασκεί ση΅αντική επιρροή, κατά την κρίση της Επιτροπής, στη διαχείριση ενός εκδότη.

(β) Κατά την απόκτηση μετοχών που εκδίδονται από εταιρεία που συστάθηκε σε κράτος μέλος, η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων τηρεί τον αντίστοιχο περιορισμό που ισχύει στο κράτος μέλος αυτό.:

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ένας ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του -

(α) δέκα επί τοις εκατόν (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη.

(β) δέκα επί τοις εκατόν (10%) του συνόλου των ομολογιών του ιδίου εκδότη.

(γ) είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένου βάσει των νομοθετημάτων των κρατών μελών που υιοθετούν την Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή άλλου οργανισ΅ού συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8.

(δ) δέκα επί τοις εκατόν (10%) των ΅έσων χρη΅αταγοράς του ίδιου εκδότη..

(ε) δέκα επί τοις εκατόν (10%) των μετοχών επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιώνΕ.Π.Ε.Υ.

(3) Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) και (δ) του εδαφίου (2) δυνατό να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, εάν κατά το χρόνο εκείνο δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ακαθάριστη αξία των ο΅ολογιών ή των ΅έσων χρη΅αταγοράς ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (23) δύνανται να ΅ην τηρούνται όσον αφορά -

(α) τις κινητές αξίες και τα ΅έσα χρη΅αταγοράς, τις οποίες εκδίδει ή εγγυάται κράτος ΅έλος ή οι οργανισ΅οί τοπικής αυτοδιοίκησής του·

(β) τις κινητές αξίες και τα ΅έσα χρη΅αταγοράς που εκδίδει ή εγγυάται τρίτη χώρα·

(γ) τις κινητές αξίες και τα ΅έσα χρη΅αταγοράς που εκδίδουν δη΅όσιοι διεθνείς οργανισ΅οί, στους οποίους συ΅΅ετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη ΅έλη·

(δ) τις ΅ετοχές που κατέχει ΟΣΕΚΑ στο κεφάλαιο εταιρείας τρίτης χώρας, η οποία επενδύει το ενεργητικό της κυρίως σε τίτλους εκδοτών υπηκόων αυτής της χώρας, εφόσον, δυνά΅ει της νο΅οθεσίας της εν λόγω χώρας, η συ΅΅ετοχή αυτή αποτελεί για τον ΟΣΕΚΑ τη ΅όνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτής της χώρας, η παρέκκλιση αυτή ωστόσο, εφαρ΅όζεται ΅όνον υπό τον όρο ότι η εταιρεία τουης τρίτης χώρας τηρεί κατά την επενδυτική πολιτική της τα όρια που καθιερώνονται στα εδάφια (1) έως (3) και στα άρθρα 10372 και 10675. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 72 103 και 75106, εφαρ΅όζεται τοα εδάφιο (6) του άρθρου 109 και τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11079 κατ' αναλογία..

(ε) τις μετοχές που κατέχουν μια ή περισσότερες Εταιρείες Επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν, αποκλειστικά προς όφελος τους, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας στη χώρα, στην οποία εδρεύει η θυγατρική, όσον αφορά την εξαγορά μεριδίων κατόπιν αίτησης των μεριδιούχων.

Εγκυρότητα συμβάσεων και έλεγχος των επενδύσεων του οργανισμού

109.-(1) Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 70 101 έως και 77 108 είναι έγκυρες.

(2) Το επιτρεπόμενο ύψος τοποθετήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 70 101 έως και 77 108 τηρείται, τόσο κατά την ημέρα εκάστης τοποθέτησης, όσο και καθόλη τη διάρκεια τοποθέτησης, υπολογίζεται δε με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 87118.

(3) Η Επιτροπή ελέγχει εάν τηρούνται τα όρια και κριτήρια των άρθρων 70 101 έως και 77108, δυνάμενη, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα, καθώς και κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 145 σε βάρος των Εταιρειών Διαχείρισης, των Εταιρειών Επενδύσεων, του Θεματοφύλακα, των κατά το άρθρο 50 τρίτων προσώπων ή των διευθυνόντων των πιο πάνω.

(4) Η Επιτροπή, προτού λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 145 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, δύναται να θέσει στον υπαίτιο εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τυχόν συμμόρφωση του υπαίτιου δεν αναστέλλει το δικαίωμα της Επιτροπής να λάβει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 145 μέτρα.

(5) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει περαιτέρω τις σχετικές υποχρεώσεις κατά την τοποθέτηση του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεωνΟΣΕΚΑ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 70 101 έως και 77108, και τη διαδικασία συμμόρφωσης προς αυτές.

(6) Κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, οι νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 72103, 73104, 74 105 και 75 106 για χρονικό διάστη΅α έξι ΅ηνών από την η΅ερο΅ηνία της άδειας λειτουργίας τους.

(7) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της που προβλέπει το εδάφιο (3), η Επιτροπή συνεκτιμά κατά πόσο οι υπερβάσεις των ορίων των άρθρων 70 101 έως και 77108 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του ΟΣΕΚΑ.

Επιτρεπτή παρέκκλιση από τα όρια του παρόντος Μέρους

110.-(1) Επιτρέπεται παρέκκλιση από τα όρια που καθορίζονται στο παρόν Μέρος, όταν ΟΣΕΚΑ ασκεί δικαιώ΅ατα εγγραφής που συνδέονται ΅ε κινητές αξίες ή ΅έσα χρη΅αταγοράς που ανήκουν στο ενεργητικό του.

(2) Εάν ΟΣΕΚΑ υπερβεί τα όρια, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και στο εδάφιο (6) του άρθρου 78109, και στο εδάφιο (1), για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ή έπειτα από την άσκηση δικαιω΅άτων εγγραφής, πρωταρχικός σκοπός του στις πράξεις πώλησης, στις οποίες προβαίνει, είναι η τακτοποίηση της κατάστασης αυτής ΅ε γνώ΅ονα το συ΅φέρον των ΅εριδιούχων του.

(3) Υπαίτια παράλειψη εκποίησης των κινητών αξιών ή ΅έσων χρη΅αταγοράς , που αποκτά ΟΣΕΚΑ κατά το παρόν άρθρο, συνιστά παράβαση υποχρέωσης και επισύρει τις συνέπειες των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 78109.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κατάρτιση και δημοσίευση δημοσιοποίηση ενημερωτικών δελτίων περιοδικών εκθέσεων και συνοπτικών καταστάσεων

111.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε ένα Αμοιβαίο ΚεφάλαιοΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων καταρτίζει και δημοσιοποιεί -

(α) πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37.

(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση.

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο ΚεφάλαιοΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων, καταρτίζει και δημοσιοποιεί -

(α) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου.

(β) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του τελευταίου τριμήνου της διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τη διάθεση κερδών για το σύνολο της διαχειριστικής χρήσης.

(3) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(4) Οι συνοπτικές καταστάσεις του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλονται στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(5) Η συνοπτική κατάσταση του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλεται στην Επιτροπή και δημοσιοποιείται ούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη λήξη του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου.

Διαχειριστική χρήση

112.-(1) Η διαχειριστική χρήση του οργανισμού επενδύσεωνΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία του οργανισμούΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

Ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις

113.-(1) Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τισ πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο ΙΙΙV του Πρώτου Παραρτήματος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ..

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 34 («ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση»), στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία, που προβλέπονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙV του Τύπου ΙΙΙ ΙV του Πρώτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία δεικνύουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι για το σχετικό εξάμηνο και οι προκαταβολές επί του μερίσματος που ο ΟΣΕΚΑ έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει.

(3) Οι τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις του ενεργητικού και των εξόδων περιέχουν κατάλογο όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατό (5%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεωνΟΣΕΚΑ και τουλάχιστον των δέκα μεγαλυτέρων επενδύσεων, αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων αυτών, της αξίας του ενεργητικού και της καθαρής αξίας του καθαρού ενεργητικού του οργανισμού και ειδική αναφορά στα έξοδα, προμήθειες, αμοιβές και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, με τις οποίες χρεώθηκε ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του αντιστοίχου τριμήνου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ήθελε η Επιτροπή, με Οδηγία της, καθορίσει :

Νοείται ότι, η συνοπτική κατάσταση που αφορά το τελευταίο τρίμηνο της διαχειριστικής χρήσης, περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τη διάθεση των κερδών της αντίστοιχης διαχειριστικής χρήσης.

Υποβολή εκθέσεων και καταστάσεων

114.-(1) Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή, τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 80111, και έλεγχος, διάθεσή στους μεριδιούχους και δημοσίευση. διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο, στους τόπους που ορίζει προς τούτο το πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ή, με άλλα μέσα, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή, ενώ οι εκθέσεις αυτές ελέγχονται από ελεγκτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ο οποίος και συντάσσει σχετική έκθεση:

Νοείται ότι, η έκθεση αυτή και οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις που περιέχονται σε αυτή, περιλαμβάνονται αυτούσιες στην ετήσια έκθεση.

(2) Οι τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις ενεργητικού και εξόδων υποβάλλονται στην Επιτροπή και δημοσιεύονται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκυπρίου κυκλοφορίας και διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους, που ορίζει προς τούτο κάθε ενημερωτικό δελτίο μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 80111.

(3) Με Οδηγία της Επιτροπής, δύναται να μεταβάλλεται και να διευρύνεται το υποχρεωτικό πληροφοριακό περιεχόμενο και να ορίζεται ενιαίος τύπος της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και της συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων, έτσι ώστε να εμφανίζεται με σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης του ΟΣΕΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημοσίοποίησηευση άλλων στοιχείων

115.-(1) Η καθαρή αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, η καθαρή αξία μεριδίου και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων αναλόγως και δημοσιοποιούνταιεύονται στον τύπο τηςτην επόμενης ημέρα ς σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκυπρίου κυκλοφορίας. με μέσα, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τα εν λόγω μέσα.

(2) Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 87 118 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού του, το σύνολο των υποχρεώσεών του:

Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας μεριδίου διαιρείται η καθαρή αξία του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.

(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ή το καταστατικό ή το ιδρυτικό έγγραφο του ΟΣΕΚΑ.

(4) Η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να καθορίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διαφήμιση ΟΣΕΚΑ

116.-(1) Κάθε διαφήμιση ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι αληθής, πλήρης και να αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του ΟΣΕΚΑ.

(2) Στη διαφήμιση, αναγράφεται η ονομασία του ΟΣΕΚΑ και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.

(3) Κάθε διαφήμιση περιέχει αναφορά, στον τόπο όπου διατίθεται το πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ ή, τον τρόπο, ΅ε τον οποίο το κοινό δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά και αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι η επένδυση σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

(4) Με Οδηγία της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες, που οφείλει να τηρεί ένας ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια διαφημίσεων.

ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
Σύναψη δανείων

117.-(1) Δεν επιτρέπεται να δανείζονται -

(α) η Εταιρεία Επενδύσεων

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης και ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό ΟΣΕΚΑΑμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2)(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή στην Εταιρεία Διαχείρισης, όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης (back to back).

Νοείται ότι, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, δάνεια αντιστήριξης (back to back), θερωρούνται όσα δάνεια συνάπτονται σε ξένο συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον ΟΣΕΚΑ κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με την ταυτόχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή, ποσού σε ημεδαπό νόμισμα τουλάχιστον ίσου από το ποσό του δανείουּ

(β) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) δεν εφαρμόζονται στα δάνεια αντιστήριξης (back to back)ּ

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στην Εταιρεία Διαχείρισης ενεργούσα για λογαριασμό ΟΣΕΚΑΑμοιβαίου Κεφαλαίου, να εξασφαλίζει προσωρινά, μέχρι τριών μηνών, πιστωτικές διευκολύνσεις μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και μόνο για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η πώληση κινητών αξιών.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων της:

Νοείται ότι, τα δάνεια αυτά και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) δεν δύνανται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ

118.-(1) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ορίζει και να εξειδικεύει τις μεθόδους και τους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καθώς και να ρυθμίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αφορούν την εν λόγω αποτίμηση

(2) Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, αφαιρούνται όλες οι εν γένει αμοιβές της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, του Θεματοφύλακα, οι προμήθειες συναλλαγών, οι δαπάνες του ΟΣΕΚΑ, που ορίζονται στον Κανονισμό του ή στο καταστατικό ή το ιδρυτικό του έγγραφο ότι τον βαρύνουν, και καθώς τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

(3) Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα Νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, κάθε δημοσίευση σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ γίνεται με δαπάνη της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(4) [Διαγράφηκε].

Διανομή κερδών ή προσόδων ΟΣΕΚΑ

119. Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ από τόκους, μερίσματα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης, που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 87118, ενώ τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχειρίσεως Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημιές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι πρόσοδοι ή τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ δεν διανέμονται στους μεριδιούχους κατά τα προαναφερθέντα, το γεγονός αυτό δηλώνεται στον Κανονισμό και στο καταστατικό του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση πιστώσεων εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

120.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 70 101 και 71102, η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο θε΅ατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασ΅ό του ΟΣΕΚΑ δεν έχουν δικαίω΅α να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου.-

(α) η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Θε΅ατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασ΅ό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Το εδάφιο (1) δεν αποκλείει την εκ ΅έρους των οργανισ΅ών αυτών απόκτηση κινητών αξιών, ΅έσων χρη΅αταγοράς ή άλλων χρη΅ατοοικονομικών ΅έσων που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 70 101 , που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο θε΅ατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασ΅ό ΟΣΕΚΑ δεν Η Εταιρεία Επενδύσεων και η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Θε΅ατοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασ΅ό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν δύνανται να πραγ΅ατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, ΅έσων χρη΅αταγοράς ή άλλων χρη΅ατοοικονομικών ΅έσων που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 70101.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελευθερία εγκατάστασης στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα κράτος μέλος

121.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, δύναται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, ιδρύοντας υποκατάστημα, και να παρέχει μέσω του υποκαταστήματος αυτού τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, που υιοθετεί την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, η ίδρυση υποκαταστή΅ατος δεν εξαρτάται από την υποχρέωση σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο ΅έτρο ισοδυνά΅ου αποτελέσ΅ατος.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης κράτους μέλους κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), δύναται να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στη Δημοκρατία, μετά την πάροδο δύο μηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή γνωστοποίησης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, με την οποία ανακοινώνεται στην Επιτροπή -

(α) το πρόγραμμα των εργασιών όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει και προσφέρει αντίστοιχα η Εταιρεία Διαχείρισης στη Δημοκρατία μέσω του υποκαταστήματος·

(β) η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος·

(γ) η διεύθυνση του υποκαταστήματος και η διεύθυνση, εάν είναι άλλη, από την οποία είναι δυνατόν να ληφθούν έγγραφα·

(δ) τα ονόματα των υπευθύνων του υποκαταστήματος·

(ε) λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης, που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών πελατών του υποκαστήματος, καθώς και τις συναλλαγές που αυτά καλύπτουν και τους όρους λειτουργίας τους.

(3) Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστή΅ατος Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης κράτους μέλους κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η Επιτροπή, εντός δύο ΅ηνών από τη λήψη των πληροφοριών που καθορίζονται στο εδάφιο (2), γνωστοποιεί τις προϋποθέσεις, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των διατάξεων του άρθρου 129, καθώς και των εφαρ΅οστέων στη Δημοκρατία κανόνων δεοντολογίας, βάσει των οποίων, για λόγους γενικού συ΅φέροντος, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) ασκούνται στη Δημοκρατία.

(4) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(5) Μόλις ληφθεί η γνωστοποίηση από την Επιτροπή ή παρελθούσης της προθεσ΅ίας του εδαφίου (2) χωρίς γνωστοποίηση από την Επιτροπή, το υποκατάστη΅α δύναται να ιδρυθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητές του:

Νοείται ότι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Μέρους IX, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αρχίσει να διανέ΅ει τα ΅ερίδια των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται κατά την έννοια του άρθρου 99130, εκτός εάν η Επιτροπή αποφανθεί, ότι οι ρυθ΅ίσεις για τη διάθεση των ΅εριδίων αντίκεινται στα όσα αναφέρονται στο άρθρο 99130, με αιτιολογη΅ένη απόφαση της που λαμβάνεται εντός της προθεσ΅ίας των δύο ΅ηνών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), και ανακοινώνεται προς τις αρ΅όδιες αρχές του κράτους ΅έλους καταγωγής.

(6) Σε περίπτωση ΅εταβολής των πληροφοριών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (2), η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη ΅εταβολή, αυτή στην Επιτροπή, ένα ΅ήνα τουλάχιστον προτού γίνει η ΅εταβολή, έτσι ώστε η Επιτροπή να πράξει ανάλογα σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (3).

Ελευθερία παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα κράτος-μέλος

122.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους, δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία διασυνοριακόώς τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, που υιοθετεί την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, χωρίς να ιδρύσει στη Δημοκρατία υποκατάστημα και χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, η παροχή υπηρεσιών δεν εξαρτάται από την υποχρέωση σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο ΅έτρο ισοδυνά΅ου αποτελέσ΅ατος.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης κράτους μέλους κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), δικαιούται να αρχίσει να παρέχει στη Δημοκρατίας, τις υπηρεσίες της, αφότου περιέλθει στην Επιτροπή γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, με την οποία ανακοινώνεται -

(α) το πρόγραμμα των εργασιών όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει και προσφέρει αντίστοιχα η Εταιρεία Διαχείρισης στη Δημοκρατία ·

(β) λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης, που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών πελατών του υποκαταστήματος, καθώς και τις συναλλαγές που αυτά καλύπτουν και τους όρους λειτουργίας τους.

(3) Παρά τις διατάξεις τωνου εδαφίωνου (1) και (2) του άρθρου 100130, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αρχίσει δραστηριότητες στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η Επιτροπή, ΅ετά την παραλαβή των πληροφοριών κατά το εδάφιο (2), γνωστοποιεί στην Εταιρεία Διαχείρισης τις προϋποθέσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 90121.

(4) Σε περίπτωση ΅εταβολής του περιεχο΅ένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (2), η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη ΅εταβολή αυτή στην Επιτροπή πριν γίνει η ΅εταβολή αυτή, έτσι ώστε η Επιτροπή να ΅πορέσει, ενδεχο΅ένως, να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε ΅εταβολές ή προσθήκες στις πληροφορίες που αναφέρονται στην επιφύλαξη του εδαφίου (3).

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης υπόκειται στη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο όταν αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των ΅εριδίων στη Δημοκρατία.

Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα τρίτη χώρα

123.-(1)(α) Εταιρεία Διαχείρισης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας, δύναται να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία μέσω του οποίου να ασκεί τις δραστηριότητες και να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 41, μόνο κατόπιν προηγούμενης χορήγησης σχετικής άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή.

(β) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται τα άρθρα 43 και 43Α, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, της οποίας το περιεχόμενο και οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έντυπα που τη συνοδεύουν είναι ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε αναφερόμενη στο άρθρο 41 Εταιρεία Διαχείρισης και τα οποία καθορίζονται με Οδηγίες της Επιτροπής.  Η Επιτροπή δύναται να ζητεί την υποβολή επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων σε περίπτωση που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(3)-(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης υπόκειται στις προϋποθέσεις λειτουργίας και τις υποχρεώσεις τις οποίες ο παρών Νόμος επιβάλλει στην αναφερόμενη στο άρθρο 41 Εταιρεία Διαχείρισης, τηρουμένων των αναλογιών.

(β)Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει όρους υπό τους οποίους χορηγείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση.

(4) Το υποκατάστημα της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) Εταιρείας Διαχείρισης οφείλει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στη Δημοκρατία, να συμμορφώνεται με όλες τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των Εταιρειών Διαχείρισης όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και με οποιουσδήποτε όρους η Επιτροπή ήθελε καθορίσει.

(5) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εδαφίων (3) και (4), τις οποίες πρέπει η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης να πληροί και με τις οποίες να συμμορφώνεται.

(6) Εταιρεία Διαχείρισης που λειτουργεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο σχετικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(7) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου Εταιρεία Διαχείρισης να μην συμμορφώνεται με το εδάφιο (3) του άρθρου 43Α σε σχέση με τους πελάτες του υποκαταστήματός της στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι ικανοποιεί την Επιτροπή ότι συμμετέχει σε αναγνωρισμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών της αλλοδαπής το οποίο αντιστοιχεί στο Ταμείο που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο και το οποίο παρέχει στους πελάτες του υποκαταστήματος κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που παρέχει το εν λόγω Ταμείο.

Εγκατάσταση Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης με έδρα τη Δημοκρατία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία

124.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα τη Δημοκρατία, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή προς την Επιτροπή, υποβάλλοντας συγχρόνως τις πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν-

(α) το κράτος, στο οποίο προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα·

(β) το πρόγραμμα των εργασιών όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία Διαχείρισης σχεδιάζει να ασκήσει ή να προσφέρει αντίστοιχα στο εν λόγω κράτος.

(γ) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος·

(δ) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος και τη διεύθυνση, αν είναι άλλη, από την οποία δύνανται να ληφθούν έγγραφα·

(ε) τα ονόματα των υπευθύνων του υποκαταστήματος·

(στ) τις λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης, που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών πελατών του υποκαταστήματος, καθώς και τις συναλλαγές που αυτά καλύπτουν και τους όρους λειτουργίας τους.

(2) Προκειμένου περί υποκαταστήματος Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, που πρόκειται να ιδρυθεί σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή, εφόσον θεωρήσει ικανοποιητική τη διοικητική οργάνωση και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του εδαφίου (1), ανακοινώνει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που της γνωστοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Η ανακοίνωση από την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (2) κοινοποιείται και στην Εταιρεία Διαχείρισης εντός τριμήνου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης και, αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση, χρηματοοικονομική κατάσταση και τεχνικοοικονομική υποδομή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήματος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, αρνείται την ανακοίνωση των στοιχείων του εδαφίου (1) στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, γνωστοποιώντας προς την ενδιαφερόμενη Εταιρεία Διαχείρισης τους λόγους της άρνησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιήσεως κατά το εδάφιο (1).

(5) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής του περιεχομένου γνωστοποίησης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί την πρόθεσή της για τις μεταβολές αυτές, τόσο στην Επιτροπή, όσο και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, ένα τουλάχιστον μήνα πριν λάβουν χώρα οι μεταβολές αυτές έτσι ώστε η Επιτροπή να αποφασίσει επί της ΅εταβολής αυτής σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (2).

(6) Η Επιτροπή ανακοινώνει τις μεταβολές αυτές εντός της μηνιαίας προθεσμίας κατά το εδάφιο (5) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, δυνάμενη όμως και να αρνηθεί την ανακοίνωση των στοιχείων των μεταβολών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του εδαφίου (4), οπόταν και γνωστοποιεί την αιτιολογημένη άρνησή της στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και στην Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία δεν δικαιούται να επιφέρει τις σκοπούμενες μεταβολές.

(7) Προκειμένου περί υποκαστήματος, που πρόκειται να ιδρυθεί σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει την ίδρυση υποκαταστήματος στο κράτος αυτό εάν, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης και, αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση, χρηματοοικονομική κατάσταση και τεχνικοοικονομική υποδομή της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήματος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της.

(8) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία προτίθεται να συμμετάσχει με ειδική συμμετοχή σε Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει εκτός Δημοκρατίας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή της πρόθεσή της αυτή.

(9) Η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να καθορίζει και να εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή, προκειμένου να ιδρύσει υποκαταστήματα σε τρίτη χώρα.

Παροχή υπηρεσιών εκτός Δημοκρατίας από Εταιρείες Διαχείρισης με έδρα τη Δημοκρατία

125.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα τη Δημοκρατία, η οποία προτίθεται να παρέχει διασυνοριακός διασυνοριακώς υπηρεσίες σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, χωρίς να ιδρύσει σ' αυτό υποκατάστημα, γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή της αυτή, υποβάλλοντας συγχρόνως τις πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν-

(α) το κράτος όπου σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητες·

(β) το πρόγραμμα των εργασιών όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία Διαχείρισης σχεδιάζει να ασκήσει και να παρέχει αντίστοιχα στο εν λόγω κράτος·

(γ) τις λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης, που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών πελατών και τις συναλλαγές που αυτά καλύπτουν και τους όρους λειτουργίας τους.

(2) Προκειμένου περί παροχής υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) σε κράτος μέλος, η Επιτροπή κοινοποιεί προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, την γνωστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία της παραλαβής της:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν δύναται να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στο εν λόγω κράτος πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση.

(3) Προκειμένου περί παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (1) σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει την παροχή υπηρεσιών στην εν λόγω χώρα, εάν κρίνει ότι η εκεί άσκηση δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(4) Σε περίπτωση ΅εταβολής του περιεχο΅ένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς την ΅εταβολή αυτή στην Επιτροπή τουλάχιστον ένα μήνα πριν αυτή επέλθει.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης υπόκειται στη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο όταν αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των ΅εριδίων σε άλλο κράτος.

(6) Η Επιτροπή, με Οδηγίες της, δύναται να καθορίζει και να εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή προκειμένου περί παροχής υπηρεσιών σε τρίτη χώρα.

Υποχρεώσεις Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης με έδρα εκτός Δημοκρατίας, που δραστηριο-ποιούνται στη Δημοκρατία

126.-(1) Η Επιτροπή απαιτεί, από Εταιρεία Διαχείρισης ΅ε υποκατάστη΅α στη Δημοκρατία-

(α) για στατιστικούς λόγους, την υποβολή περιοδικών εκθέσεων σχετικά ΅ε τις δραστηριότητες που ασκεί στη Δημοκρατία·

(β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που δυνατόν να απαιτούνται από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα τη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από Εταιρεία Διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες στη Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της συ΅΅όρφωσής της ΅ε τα ισχύοντα στη Δημοκρατία πρότυπα, εντούτοις οι υποχρεώσεις αυτές δεν δύνανται να είναι αυστηρότερες από εκείνες, τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει σε εγκατεστη΅ένη στη Δημοκρατία Εταιρεία Διαχείρισης για τον έλεγχο της συ΅΅όρφωσής της ΅ε τα ίδια πρότυπα.

Μέτρα για αντικανονική συμπεριφορά Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης με έδρα κράτος μέλος που δραστηριοποι-ούνται στη Δημοκρατία

127.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι Εταιρεία Διαχείρισης που έχει υποκατάστη΅α ή παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία δεν τηρεί οποιεσδήποτε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, απαιτεί από την εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συ΅περιφορά και δίδει προς αυτή προθεσμία συμμόρφωσης.

(2) Εάν η κατά το εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης αδρανήσειπαραλείψει να συμμορφωθεί, η Επιτροπή ενη΅ερώνει σχετικά την αρ΅όδια εποπτική αρχή του κράτους ΅έλους καταγωγής, έτσι ώστε η τελευταία να λάβει το συντο΅ότερο δυνατό, όλα τα απαραίτητα ΅έτρα για να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω Εταιρεία τερ΅ατίζει την αντικανονική της συ΅περιφορά και να ενημερώσει ανάλογα την Επιτροπή.

(3) Εάν, παρά τη λήψη των ΅έτρων από το κράτος ΅έλος καταγωγής ή λόγω ανεπάρκειας των ΅έτρων αυτών ή ΅η εφαρ΅ογής τους στη Δημοκρατία, η κατά το εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει οποιεσδήποτε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, η Επιτροπή, αφού ειδοποιήσει τις αρ΅όδιες εποπτικές αρχές του κράτους ΅έλους καταγωγής, λαμβάνει τα ενδεικνυό΅ενα κατά την κρίση της ΅έτρα για την πρόληψη ή τον κολασ΅ό νέων παραβάσεων ή την επιβολή κυρώσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, απαγορεύει στην εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης την πραγ΅ατοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στη Δημοκρατία.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα για λόγους γενικού συμφέροντος, με σκοπό την πρόληψη ή τον κολασμό παρατυπιών ή την επιβολή κυρώσεων:

Νοείται ότι, αυτό συνεπάγεται και τη δυνατότητα απαγόρευσης στην ενεχό΅ενη Εταιρεία Διαχείρισης περαιτέρω συναλλαγών στη Δημοκρατία.

(5) Κάθε ΅έτρο που λα΅βάνεται κατ’ εφαρ΅ογή των εδαφίων (2) έως και (4) για την επιβολή κυρώσεων ή περιορισ΅ών στις δραστηριότητες Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης είναι δεόντως αιτιολογη΅ένο και ανακοινώνεται στην ενδιαφερό΅ενη Εταιρεία Διαχείρισης και στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

(6) Πριν από την εφαρ΅ογή της διαδικασίας των εδαφίων (1), (2) και (3), η Επιτροπή δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λα΅βάνει προληπτικά, κατά την κρίση της, ΅έτρα αναγκαία για την προστασία των συ΅φερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες:

Νοείται ότι, η Επιτροπή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τις οι αρ΅όδιες εποπτικές αρχές των ενδιαφερο΅ένων κρατών ΅ελών για τα ΅έτρα αυτά.

(7) Σε περίπτωση που η Επιτροπή ενημερώνεται από το κράτος μέλος καταγωγής για την ανάκληση άδειας λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης που έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, λα΅βάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση της ΅έτρα για να ε΅ποδίσει την ενδιαφερό΅ενη Εταιρεία Διαχείρισης να πραγ΅ατοποιήσει περαιτέρω συναλλαγές στη Δημοκρατία και να διασφαλίσει τα συ΅φέροντα των επενδυτών.

Επιτόπια εξακρίβωση πληροφοριών

128.-(1) Η αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, που λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Επιτροπή, δύνανται να προβεί, είτε η ίδια, είτε μέσω εντεταλμένων προς τούτο προσώπων, σε επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών σχετικά ΅ε τη διοίκηση και την κυριότητα της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, που διευκολύνει την εποπτεία της και που συ΅βάλλει στον έλεγχο της εν λόγω εταιρείας.

(2) Η αρ΅όδια εποπτική αρχή του κράτους ΅έλους καταγωγής Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης δύναται να ζητήσει τη διενέργεια της εξακρίβωσης των πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) από την Επιτροπή. Η Επιτροπή -

(α) διενεργεί η ίδια την εν λόγω εξακρίβωση·

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να διενεργήσει την εν λόγω εξακρίβωση· ή

(γ) επιτρέπει τη διενέργεια της εν λόγω εξακρίβωσης μέσω ελεγκτή ή ε΅πειρογνώ΅ονα.

(3) Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν παραβλάπτουν το δικαίωμα της Επιτροπής να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των λειτουργούντων στη Δημοκρατία, υποκαταστημάτων Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης που εδρεύει σε κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχονται από τις κείμενες διατάξεις.τον παρόντα Νόμο.

ΜΕΡΟΣ Χ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ
Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία

129.-(1) ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 8, που έχει την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος και έχει λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετήματος του κράτους μέλους που υιοθετεί τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δύναται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

(2) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) -

(α) δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία, υποκείμενος στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας που αφορούν στη διαφήμιση.

(β) υποχρεούται, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους, που βρίσκονται στη Δημοκρατία, οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος ή του καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 100131.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία από ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 129

130.-(1) Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 129 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας γραπτή ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο και υποβάλλοντας συγχρόνως τα ακόλουθα:

(α) Έγκυρη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, που τίθενται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ·

(β) τον τελευταίο Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή εμπιστεύματος (unit trust) ή το καταστατικό του και το ιδρυτικό του έγγραφο, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων·

(γ) το τελευταίο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο·

(δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του· και

(ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την υποβολή στην Επιτροπή πλήρους ειδοποίησης, εκτός εάν η Επιτροπή αποφανθεί με απόφασή της, την οποία λαμβάνει και του κοινοποιεί πριν την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία αντίκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(β) του άρθρου 129:

Νοείται ότι, ο ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία πριν την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, εφόσον του κοινοποιηθεί νωρίτερα από την Επιτροπή ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία δεν αντίκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(β) του άρθρου 129.

(3) Η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να διευκρινίζει τη διαδικασία υποβολής πλήρους ειδοποίησης και να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εδαφίων (1) και (2).

(4) Οι ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 διαθέτουν ή εξαγοράζουν τα μερίδιά τους στη Δημοκρατία μέσω αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 30.

(5) Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129, πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς στην Επιτροπή την πρόθεσή τους αυτή, υποβάλλοντας δήλωση ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ εγγράφονται σε αρχείο/κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

(6)  Οι αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε -

(α)ημερολογιακού τριμήνου, στοιχεία που αφορούν τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, και

(β)ημερολογιακού εξαμήνου, κατάλογο με τους υπαλλήλους και συνεργάτες των αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,

κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο.

(7)  Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων έναντι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 και που διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία καθώς και έναντι των αντιπροσώπων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών με αυτούς διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία από ΟΣΕΚΑ που δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή έχει έδρα τρίτη χώρα

130A.-(1) Η διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή με Οδηγία της.  Η Επιτροπή καθορίζει με Οδηγία της τα ακόλουθα:

(α) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας,

(β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια, και

(γ) τις συνεχείς υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει όρους, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια κατά περίπτωση.

(2)  Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) -

(α) δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία, υποκείμενος στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας, που αφορούν τη διαφήμιση. και

(β) υποχρεούται, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή εμπιστεύματος, ή του καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 131.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την αίτηση ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) κοινοποιείται στον ΟΣΕΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης φακέλου αίτησης όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται ότι, οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών ρυθμίζονται στην Οδηγία της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί άδεια διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) διαπιστωθεί ότι ο ΟΣΕΚΑ εξασφάλισε την χορήγηση άδειας διάθεσης βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται προς τους τυχόν όρους της άδειας διάθεσής του, ή

(β) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή προς χορήγηση της άδειας διάθεσης δεν ικανοποιείται πλέον.

(5) Οι ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) διαθέτουν ή εξαγοράζουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία μέσω αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 30.

(6) Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς στην Επιτροπή την πρόθεσή τους αυτή, υποβάλλοντας δήλωση στην Επιτροπή ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ εγγράφονται σε αρχείο/ κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

(7)  Οι αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε -

(α)ημερολογιακού τριμήνου, στοιχεία που αφορούν τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, και

(β)ημερολογιακού εξαμήνου, κατάλογο με τους υπαλλήλους και συνεργάτες των αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,

κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο.

(8)  Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων έναντι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) και που διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία, καθώς και έναντι των αντιπροσώπων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών με αυτούς διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ερμηνεία του όρου «διάθεση»

130Β. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος «διάθεση» περιλαμβάνει την εμπορία ή διανομή ή προώθηση (marketing) ή προβολή του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας επικοινωνίας ή πράξης, προσέγγισης ή προσέλκυσης ή παρακίνησης του επενδυτή στη Δημοκρατία για να συμμετάσχει στα μερίδια του ΟΣΕΚΑ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο που ήθελε καθορίσει με Οδηγία της η Επιτροπή.

Δημοσίευση πληροφοριών

131.-(1) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 ή του άρθρου 130Α και που διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να δημοσιεύει στην ελληνική γλώσσα, τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος αυτό:

Νοείται ότι, τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να ενη΅ερώνονται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται, σ’ ότι αφορά ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να επιτρέψει τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα, εφόσον τα μερίδια διατίθενται μόνο σε άτομα , τα οποία εγγράφως δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός κατά το εδάφιο (1) δύναται να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως “Εεταιρεία Εεπενδύσεων” ή “Αμοιβαίο Κεφάλαιο” που χρησιμοποιεί στο κράτος που έχει την έδρα του, ενώ εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, όπως προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

(3) Η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ δημοσιοποιούνται με μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο και να ορίζει επιπρόσθετα στοιχεία προς διασφάλιση της πλήρους, αντικειμενικής πληροφόρησης των επενδυτών και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις των στοιχείων υποβάλλονται στην Επιτροπή.

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ με έδρα τη Δημοκρατία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία

132.-(1) Οργανισμός συλλογικών επενδύσεωνΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 8 με έδρα στη Δημοκρατία που επιθυμεί να διαθέσει τα μερίδια του σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή παρέχοντάς της κάθε αναγκαία πληροφορία περί της σκοπούμενης ανάπτυξης δραστηριότητας και να ζητήσει βεβαίωση ανάλογη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 99 130 περί της λειτουργίας του σύμφωνα προς το Κκυπριακό δίκαιο.

(2) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της, να εξειδικεύει τα στοιχεία που της γνωστοποιούν οι οργανισμοί που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους κατά περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή με απόφασή της ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 134 ή αναστείλει την εξαγορά ή διάθεση των μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 ή λάβει άλλο σοβαρό μέτρο έναντι του ΟΣΕΚΑ, η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ
Αποφάσεις της Επιτροπής

133.-(1) Η Επιτροπή αιτιολογεί επαρκώς κάθε απόφασή τηςτης, την οποία κοινοποιεί στα πρόσωπα, στα οποία αυτή αναφέρεται.-

(2) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιοποιεί κάθε απόφαση της. ανακοινώνει κάθε απόφασή της, στα πρόσωπα, στα οποία αυτές αναφέρονται.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής έναντι ενός ΟΣΕΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκεινται στο ένδικο μέσο τηςσε προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου δεν έχει εκδοθεί Οδηγία μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή των Οδηγιών ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

134.-(1) Η Επιτροπή δύναται με απόφασή τηςέχει εξουσία, κατά την κρίση της, να ανακαλέσειεί την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε σε ΟΣΕΚΑ -

(α) όταν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέονּ

(β) όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράςּ

(γ) όταν η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων ή ο Θεματοφύλακας ή τα πρόσωπα που τους διοικούν, παραβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή προβούν σε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσειςּ

(δ) όταν δεν άρχισε να λειτουργεί εντός περιόδου έξι μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ּ

(ε) όταν η Εταιρεία Επενδύσεων αιτείται γραπτώς την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ή έχει παύσει να διαχειρίζεται το ενεργητικό της για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνώνּ

(στ) όταν διαπιστωθεί ότι ο ΟΣΕΚΑ εξασφάλισε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή, εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφωθεί προς τους τυχόν όρους της άδειας λειτουργίας τουּ

(ζ) όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμουּ

(ηιε) σε περίπτωση που η υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ δυνάμει του εδαφίου (43) του άρθρου 9 δεν έχει ικανοποιηθεί.

(2) Πριν εκδώσει την απόφασή της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλισθεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εκκαθάριση του οργανισμού μέσω δικαστηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και η λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Παραστάσεις σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 103133,104 134 και 113145.

135. Προκειμένου περί της τηρούμενης διαδικασίας, των προϋποθέσεων λήψης και του περιεχομένου των κατ’ άρθρο 102 133 και 103 134 αποφάσεων της Επιτροπής, καθώς και περί της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 113145, εφαρμόζονεται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις το άρθρο 39 των περί περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2002.

Δημοσίευση ανάκλησης άδειας

136. Η Οδηγία απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στην Εταιρεία Επενδύσεων και δύναται να δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας. στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αιτήματα προς έγκριση

137. Η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφασή της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος, σε περίπτωση που υποβάλλονται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την Εταιρεία Επενδύσεων, οποιαδήποτε αιτήματα προς έγκριση- -

(α) τροποποίησης του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του καταστικού ή ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας Διαχείρισης ή Εταιρείας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης περί αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ·(α) τροποποίησης του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας απόφασης περί αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως του ΟΣΕΚΑ.

(β) σημαντικής αλλαγής στο κάθε ενημερωτικό δελτίο·(β) σημαντικής αλλαγής στο κάθε ενημερωτικό δελτίο.

(γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού· (γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού.

(δ) εκκαθάρισης· (δ) εκκαθάρισης.

(ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, ή του Θεματοφύλακα, ή το διορισμό νέου διευθύνοντος, ή τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου· (ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, ή το Θεματοφύλακα, ή το διορισμό νέου διευθύνοντος, ή τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής.(στ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής.

Απόρριψη αιτημάτων

138. Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε αίτηση της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον τυχόν αποδοχή έγκριση της θα προσέκρουε στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

Ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή από ελεγκτές

139.-(1) Ελεγκτής που ελέγχει τις εκθέσεις ΟΣΕΚΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83114, καθώς και ελεγκτής που ελέγχει τους λογαριασμούς της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51, καθώς και ελεγκτής που διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη αποστολή στα πλαίσια των καθηκόντων του, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που αφορά τον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης, ή εταιρεία που συμβάλλει στη δραστηριότητα του ΟΣΕΚΑ, το οποίο περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων ή κατά την άσκηση της αποστολής του, που δυνατόν -

(α) να συνιστά ουσιώδη παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου, ή του παρόντος Νόμου·των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε Οδηγίας της Επιτροπήςּ

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ ή εταιρείας που συμβάλλει στη δραστηριότητα του ΟΣΕΚΑ·

(γ) να οδηγήσει στην άρνησή του ελεγκτή να πιστοποιήσει εγκρίνει τις εκθέσεις, να διατυπώσει γνώμη, ή να εκφράσει επιφυλάξεις σ’ αυτές· ή:

(δ) κατά την άποψη του, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, ελεγκτής κατά τα οριζόμενα στο παρόν εδάφιο, έχει την ίδια υποχρέωση και όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων, όπως προβλέπεται σταο άρθραο 51 και 83 114, ή κατά την άσκηση της αποστολής του, η οποία πραγματοποιείται σε εταιρεία που έχει στενουςστενούς δεσμούς με σχετικά με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συνδεδεμένα πρόσωπα τηνς Εταιρείας Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων ή με εταιρεία που συμβάλλει στη δραστηριότητα του ΟΣΕΚΑ.

(2) Η καλή τη πίστει ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν συνιστά παράβαση οποιουδήποτε επαγγελματικού απόρρητου, που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή Ννόμου, Κανονισμών ή Οδηγιών της Επιτροπής και ο εν λόγω ελεγκτής που προβαίνει στην ανακοίνωση αυτή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ανάθεση ελέγχου σε ελεγκτές

140. Η Επιτροπή έχει εξουσία να αναθέτει σε ελεγκτές την άσκηση ειδικού γενικού, τακτικού ή έκτακτου ελέγχου Εταιρείας Διαχείρισης, Εταιρείας Επενδύσεων και στην έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, του Θεματοφύλακα και του αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30, ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίωνΟΣΕΚΑ και εν γένει ως προς τη σύννομη λειτουργία τους εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 50 και του εδαφίου (1) του άρθρου 51 των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2003:

Νοείται ότι, τις υποχρεώσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 50 των εν λόγω εν λόγω Νόμων υπέχουν τα υποκείμενα στον ανωτέρω έλεγχο πρόσωπα.

Υποβολή δημοσιεύσεων στην Επιτροπή

141.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του άρθρου 85 116 περί της διαφήμισης των ΟΣΕΚΑ και των διατάξεων που ορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων, εγγράφων, και εκθέσεων στην Επιτροπή, όλες οι δημοσιεύσεις ΟΣΕΚΑ και Εταιρείας Διαχείρισης, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται το ταχύτερο στην Επιτροπή και πάντως εντός δύο εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίησή τους.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων, κατ’ αναλογία, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή, προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να απαιτεί την άμεση διακοπή ή απόσυρση των δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων μέχρι η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων να προβεί σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

142.-(1) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από τον ΟΣΕΚΑ, την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Θεματοφύλακα, καθώς και από τους αντιπροσώπους τους κατά το άρθρο 30, την παροχή οποιονδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών αναγκαίων για την διενέργεια του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν αυστηρότερους όρους και διαδικασίες, οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, ιδίως σ΄ότι αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθύνοντες ή άλλους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους, το οργανόγραμμα, τον εσωτερικό κανονισμό και τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, ανακοινώνεται στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν επέλθει η μεταβολή.

(3) Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι επικείμενες μεταβολές δύνανται να θίξουν την αξιοπιστία της διοίκησης ή την οργάνωση και εν γένει την καλή λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης ή την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή τα συμφέροντα των επενδυτών, με απόφασή της, απαγορεύει την επέλευση των μεταβολών αυτών ή την εξαρτά από όρους:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να εξαρτά τη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, στην οποία επήλθαν μεταβολές κατά την έννοια του εδαφίου (2), από όρους που θέτει προς αποκατάσταση των προϋποθέσεων λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης.

(4) Οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή προς χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 130Α ή κατά τη διαδικασία της ειδοποίησης για διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά το άρθρο 130, όπως αυτά τα στοιχεία εκάστοτε διαμορφώνονται κατά τη διάθεση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή.

(5) Οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Χ, το οποίο δύναται να επηρεάζει και να αφορά τη διάθεση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και εν γένει τα δικαιώματα των μεριδιούχων, γνωστοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή:

Νοείται ότι, με Οδηγία της η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τα σημαντικά γεγονότα που πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή βάσει του παρόντος εδαφίου, καθώς και να καθορίζει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, αναφορικά με τα εν λόγω γεγονότα, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

143. Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της δυνάμει του πιο πάνω Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου.

Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

144. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

145. Σε περίπτωση παράβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των Οδηγιών ή αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει σε αυτό το πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 175.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την παράβαση αυτή, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους, που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

146.(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας. Σχετικά με την είσπραξη του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 41 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.

(2) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών, των Οδηγιών ή των αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, εισπράττονται ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ψευδείς και παραπλανητι-κές δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό

147. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ΟΣΕΚΑ, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς πληροφορίες ή απόκρυψη πληροφοριών

148. Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, Οδηγιών ή αποφάσεων Επιτροπής, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες, διαπράττει αδίκημα, που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου από μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.τ.λ

149. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της Εταιρείας Διαχείρισης, του Θεματοφύλακα, της Εταιρείας Επενδύσεων, καθώς και των αντιπροσώπων των Εταιρειών Διαχειρίσεων κατά το άρθρο 30 συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσώπων των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 30, όπως επίσης και οι ελεγκτές, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν αδίκημα που τιμωρείται σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

150. Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο προβλεπόμενα αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοσδήποτε από τους διευθύνοντες, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΣΕΚΑ
Φορολόγηση οργανισμών επενδύσεωνΟΣΕΚΑ

151. Οι οργανισμοί επενδύσεωνΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπέχουν φορολογική υποχρέωση -

(α) «εταιρείας» όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 καθώς και στον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ΄Αμυνα της Δημοκρατίας Νόμο του 2002, και

(β) «οργανισμού προσώπων» όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 2002, στους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 μέχρι 2002, καθώς και στους περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 μέχρι 2002.

ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

152.-(1) Για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2)(α) Τα αμοιβαία κεφάλαιαΟι ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Δευτέρου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου συνολική αξία του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ κατά το έτος, στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(β) Οι Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Δεύτερου Παραρτήματος.

(3)(α) Για την εξέταση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή από τους ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Χ, καταβάλλονται με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και αιτήσεων, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Τρίτο Παράρτημα.

(β) Οι ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Χ καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Τρίτο Παράρτημα.

(4) Τα δικαιώματα, που ορίζονται στην παράγραφο (6) του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος καταβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υποβάλλει αίτηση ή προβαίνει σε γνωστοποίηση στην Επιτροπή, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εφόσον το περιεχόμενο της αίτησης ή γνωστοποίησης αυτής τίθεται υπό την έγκριση της Επιτροπής, η οποία με Οδηγία της δύναται να εξειδικεύει τις αιτήσεις ή της γνωστοποιήσεις, για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα κατά το παρόν εδάφιο.

(5) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.

(6) Το εύρος των δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών που αφορούν τις Εταιρείες Διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΧ καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, το ύψος των εν λόγω δικαιωμάτων και εισφορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.

Μεταβατικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

153.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 155, οι διατάξεις των άρθρων 145Α και 145Β των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003 που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, και τους αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ, συνεχίζουν να ισχύουν.

(2) ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει επιτραπεί η διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία ή στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης των μεριδίων τους  στη Δημοκρατία από την Επιτροπή, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες αφορούν ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 ή, κατά περίπτωση, ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130Α.

΄Εκδοση Οδηγιών

154.-(1) Χωρίς επηρεασμό των επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή προς έκδοση Οδηγιών, η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να ρυθμίζει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες στη Δημοκρατία ΟΣΕΚΑ με έδρα άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Κατάργηση υφιστάμενου Νόμου

155. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 153, οι περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοις του 2002 έως (Αρ.2) του 2003, 225(Ι)/2002 δια του παρόντος Νόμου καταργούνταιείται.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

156.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Μέρος VIII ΙΧ, εξαιρουμένων των του άρθρουων 92123, των εδαφίων (1), (7), (8) και (9) του άρθρου 124 και των εδαφίων (1), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 125, 95 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόσον αφορά τις Εταιρείες Διαχείρισης κρατών μελών, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης τρίτων χωρών ανεξάρτητα από αναφορά σε «τρίτη χώρα» ή «κράτος μέλος».

’δεια λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης σε Ε.Π.Ε.Υ.

157. Οι επειχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (επιχειρήσεις παροχής επενδύτικών υπηρεσιώνΕ.Π.Ε.Υ.), που έχουν λάβει άδεια για να ασκούν ΅όνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του Μέρους Ι και στις παραγράφους (1) και (6) του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτή΅ατος των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως (Αρ.4) τουων περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και 2003 2003, δύνανται, βάσει του παρόντος Νόμου, να λάβουν άδεια διαχείρισης Α΅οιβαίων Κεφαλαίων και να ονο΅άζονται «Εταιρείες Διαχείρισης», υπό την προυπόθεσηπροϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις παραιτούνται αιτούνται γραπτώς την ανάκληση από τηντης άδειας λειτουργίας που έχουν λάβει βάσει των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως (Αρ.4) τουων περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και 2003 2003 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και 2003 και υποβάλλουν σχετική αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης του Κεφαλαίου VII, του Μέρους IV. .

Συμμόρφωση Εταιρειών Διαχείρισης με τον παρόντα Νόμο

158.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 156, οι Εταιρείες Διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ.4) του 2003, ΅πορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν εφόσον το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2007, συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Εάν οι Εταιρείες Διαχειρίσεως παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας τους.

(2) Η συμμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι προϋπόθεση για την εγκατάσταση και διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στο Μέρους ΙΧ.

Συμμόρφωση ΟΣΕΚΑ με τον παρόντα Νόμο

159. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 157, οι ΟΣΕΚΑ που έχουν ήδη λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ.4) του 2003, ΅πορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον το αργότερο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ Ι

(άρθρο 37(3))

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της άδειας της Επιτροπής.

2. Ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3. Αναφορά της διαρκείας, εάν είναι περιορισμένη.

4. Αναφορά  του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό, το κάθε ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις.

5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών, τα οποία καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους μεριδιούχους και το φορολογικό καθεστώς που αφορά τους μεριδιούχους.

6. Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και προϋποθέσεις της διανομής κερδών και συχνότητα των διανομών.

7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε περίπτωση που ελέγχονται.

8. Αναφορά του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως-

(α)του είδους  του δικαιώματος (εμπράγματο, συμβατικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο.

(β)της σημασίας της εγγραφής στο Μητρώο Μεριδιούχων και της βεβαίωσης συμμετοχής.

(γ) των μερίδων, στις οποίες καταχωρούνται τα μερίδια και των χαρακτηριστικών των μεριδίων ως ονομαστικά. Αναφορά κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται.

(δ)της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων σε Συνέλευση Μεριδιούχων.

(ε)των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

9. Αναφορά των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

10.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι διάθεσης μεριδίων και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η διάθεση.

11.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μεριδίων και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά.

12.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων και κερδών.

13.Περιγραφή των επενδυτικών στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής του πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), τα όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και αναφορά των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

14. Επεξήγηση της σημασίας της ονοματολογικής κατάταξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επενδυτική του πολιτική και πληροφορίες ως προς τους ειδικούς κινδύνους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ιδίως σε σχέση με τον τύπο και την επενδυτική του πολιτική.

15. Κανόνες για την αποτίμηση του ενεργητικού.

16.Καθορισμός των τιμών διάθεσης  και εξαγοράς των μεριδίων και ειδικότερα -

(α)μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών.

(β)αναφορά των προμηθειών για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων.

(γ)στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

17.Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εν γένει εξόδων που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως φόροι, έξοδα δημοσιεύσεων, τέλη και εν γένει προμήθειες.

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, αριθμός άδειας σύστασης και λειτουργίας και εποπτική αρχή.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχείρισης και αναφορά της διάρκειας, εάν είναι περιορισμένη.

3. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

4. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχείρισης των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχείρισης.

5. Αναφορά των άλλων ΟΣΕΚΑ, που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) έως (5), αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

 

1.Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση και εποπτική αρχή.

2. Κύρια δραστηριότητα και σχέση του Θεματοφύλακα με την Εταιρεία Διαχείρισης.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα  (1) - (2) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Αναφορά των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες,  των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους βαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και των προσώπων, στα οποία οι Εταιρείες Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας έχουν αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα και ειδικότερα -

(α)εταιρική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή το όνομα του συμβούλου.

(β)τα στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχείρισης, τα οποία ενδιαφέρουν τους μεριδιούχους, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν  τις αμοιβές της.

(γ)άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

2. Πληροφορίες για τις διαδικασίες που υπάρχουν ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά των μεριδίων και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπλέον, όταν τα μερίδια διατίθενται σε κράτος μέλος οι πληροφορίες αυτές δίνονται για εκείνο το κράτος μέλος. και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί.

3. ’λλες επενδυτικές πληροφορίες σ’ ότι αφορά-

(α)Προηγούμενες αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες αυτές ΅πορούν, είτε να περιλα΅βάνονται, είτε να επισυνάπτονται στο ενη΅ερωτικό δελτίο.

(β)Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή, προς τον οποίο απευθύνεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

4. Οικονο΅ικές πληροφορίες, όπως πιθανά έξοδα ή προ΅ήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου  16 του Μέρους Α, ΅ε διάκριση ΅εταξύ καταβλητέων από το ΅εριδιούχο και καταβλητέων από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

5. Ημερομηνία δημοσίευσης.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

[άρθρο 87 (1)]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

 

Α.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

1. Εταιρική επωνυμία, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, νομική μορφή και αναφορά του γεγονότος ότι η εταιρεία είναι μεταβλητού κεφαλαίου.

2. Αριθμός άδειας λειτουργίας της Επιτροπής, ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και αναφορά της διάρκειας, εάν είναι περιορισμένη.

3. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά των τμημάτων αυτών.

4. Αναφορά του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό, το κάθε ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις.

5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην Εταιρεία Επενδύσεων. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών, τα οποία καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους μετόχους και το φορολογικό καθεστώς που αφορά τους μετόχους.

6. Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και προϋποθέσεις της διανομής κερδών και συχνότητα των διανομών.

7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε περίπτωση που ελέγχονται.

8. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Επενδύσεων των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Επενδύσεων, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Επενδύσεων.

9. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.

10. Αναφορά του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μετοχών, με τη διευκρίνιση ιδίως-

(α)της σημασίας της εγγραφής στο Μητρώο Μετόχων και της βεβαίωσης συμμετοχής.

(β) των μερίδων, στις οποίες καταχωρούνται οι μετοχές και των χαρακτηριστικών των μετοχών ως ονομαστικά.

(γ)της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μετόχων.

(δ)των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων και των τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων.

11.Αναφορά των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

12.Διαδικασίες και όροι διάθεσης μετοχών και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η διάθεση.

13.Διαδικασίες και όροι εξαγοράς των μετοχών και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μετόχων να περνούν από το ένα τμήμα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις περιπτώσεις αυτές.

14.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων και κερδών.

15.Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής της πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και αναφορά  των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων.

16. Επεξήγηση της σημασίας της ονοματολογικής κατάταξης της Εταιρείας Επενδύσεων για την επενδυτική της πολιτική και πληροφορίες ως προς τους ειδικούς κινδύνους της Εταιρείας Επενδύσεων, ιδίως σε σχέση με τον τύπο και την επενδυτική της πολιτική.

17.Κανόνες για την αποτίμηση του ενεργητικού.

18.Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς των μετοχών και ειδικότερα-

(α)μέθοδο και συχνότητα υπολογισμού των τιμών.

(β)αναφορά των προμηθειών για την διάθεση και εξαγορά των μετοχών.

(γ)στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

19.Προκειμένου περί Εταιρειών Επενδύσεων, που εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα δυνάμει των άρθρων 96 και 97 του παρόντος Νόμου-

(α)τη μέθοδο και συχνότητα του υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών.

(β)ο τρόπος, ο τόπος και η συχνότητα της δημοσίευσης αυτής της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών.

(γ)το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή, βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.

20.Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους διευθύνοντες και στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εν γένει εξόδων που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων, όπως φόροι, έξοδα δημοσιεύσεων, τέλη και εν γένει προμήθειες.

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση)

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, αριθμός άδειας σύστασης και λειτουργίας και εποπτική αρχή.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχείρισης και αναφορά της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

4. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχείρισης των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχείρισης.

5. Αναφορά των άλλων ΟΣΕΚΑ που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) έως (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (εκτός σε περίπτωση που εξαιρείται δυνάμει των άρθρων 96 και 97 του παρόντος Νόμου)

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση και εποπτική αρχή.

2. Κύρια δραστηριότητα και σχέση του Θεματοφύλακα με την Εταιρεία Επενδύσεων ή και με την Εταιρεία Διαχείρισης εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) και (2), αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Αναφορά των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες,  των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους βαρύνει την Εταιρεία Επενδύσεων, καθώς και των προσώπων, στα οποία η Εταιρεία Επενδύσεων και ο Θεματοφύλάκας έχουν αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα και ειδικότερα -

(α)εταιρική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή το όνομα του συμβούλου.

(β)τα στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Επενδύσεων, τα οποία ενδιαφέρουν τους μετόχους, με εξαίρεση εκείνα, που αφορούν τις αμοιβές της.

(γ)άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

2. Πληροφορίες για τις διαδικασίες που υπάρχουν, ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μετόχους, η εξαγορά των μετοχών και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία Επενδύσεων. Επιπλέον, όταν οι μετοχές διατίθενται σε κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές δίνονται για εκείνο το κράτος μέλος και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί.

3. ’λλες επενδυτικές πληροφορίες.

(α)Προηγούμενες αποδόσεις της Εταιρείας Επενδύσεων. Οι πληροφορίες αυτές ΅πορούν, είτε να περιλα΅βάνονται, είτε να επισυνάπτονται στο ενη΅ερωτικό δελτίο.

(β)Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή, προς τον οποίο απευθύνεται η Εταιρεία Επενδύσεων.

4. Οικονο΅ικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξόδων ή προ΅ήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (18) του Μέρους Α, ΅ε διάκριση ΅εταξύ καταβλητέων από το ΅έτοχο και καταβλητέων από το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων.

5. Ημερομηνία δημοσίευσης.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ

(άρθρο 37(4))

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΣΕΚΑ

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ:

 

1. Ημερομηνία σύστασης του ΟΣΕΚΑ και αναφορά του κράτους,  στο οποίο καταχωρήθηκε/ιδρύθηκε ο ΟΣΕΚΑ.

2. Σχετική αναφορά στην περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει διαφορετικά επενδυτικά τ΅ή΅ατα.

3. Εταιρεία Διαχείρισης (όπου εφαρμόζεται).

4. Προβλεπό΅ενη διάρκεια (όπου εφαρμόζεται).

5. Θε΅ατοφύλακας.

6. Ελεγκτές.

7. Αντιπρόσωποι για την προώθηση του ΟΣΕΚΑ.

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Σύντο΅ος ορισ΅ός των στόχων του ΟΣΕΚΑ.

2. Επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ και σύντο΅η εκτί΅ηση του βαθ΅ού κινδύνου του κεφαλαίου (περιλα΅βανο΅ένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που ΅νη΅ονεύονται στο άρθρο 107 και ανά επενδυτικό τ΅ή΅α).

3. Προηγούμενες αποδόσεις του ΟΣΕΚΑ και προειδοποίηση ότι «η επένδυση σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ  δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές». Οι πληροφορίες αυτές ΅πορούν είτε να περιλα΅βάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενη΅ερωτικό δελτίο.

4. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Φορολογικό καθεστώς.

2. Προ΅ήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

3. ’λλα πιθανά έξοδα ή προ΅ήθειες, ΅ε διάκριση των καταβλητέων από τον ΅εριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

 

Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Τρόπος αγοράς των ΅εριδίων.

2. Τρόπος πώλησης των ΅εριδίων.

3. Στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ΅ε διαφορετικά επενδυτικά τ΅ή΅ατα, τρόπος ΅ετάβασης από το ένα επενδυτικό τ΅ή΅α στο άλλο και συναφείς επιβαρύνσεις.

4. Πότε και πώς διανέ΅ονται τα ΅ερίσ΅ατα των ΅εριδίων του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει).

5. Συχνότητα και τόπος ή τρόπος δη΅οσίευσης των τι΅ών ή κοινοποίησής τους.

 

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Διευκρίνιση ότι το πλήρες ενη΅ερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξα΅ηνιαίες εκθέσεις ΅πορούν να ληφθούν, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύ΅βασης ή και ΅ετά.

2. Αρμόδια εποπτική αρχή.

3. Πληροφορίες σχετικά ΅ε οποιοδήποτε ση΅είο επαφής (πρόσωπο/υπηρεσία, χρονική στιγ΅ή, κ.τ.λ) απ’ όπου ΅πορούν να ληφθούν τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις.

4. Η΅ερο΅ηνία δη΅οσίευσης του ενη΅ερωτικού δελτίου.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΙV

(άρθρο  113)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ

 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(α)κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς.

(β)ρευστά διαθέσιμα.

(γ)τυχόν άλλου είδους επενδύσεις.

(δ)σύνολο του ενεργητικού.

(ε)παθητικό.

(στ)καθαρή αξία ενεργητικού.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

IV. ΤΙΤΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ:

(α)των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(β)των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(γ)των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(δ) των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(ε)των καταθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(στ)των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(ζ)των μέσων χρηματαγοράς  που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·

(η)των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 101·

(θ)των άλλων κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 101·

(ι)των ρευστών διαθεσίμων που αναφέρονται στο εδαφίου (4) του άρθρου 101.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ. σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.τ.λ.) σε ποσοστό του  ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ .

ΑΝΑΦΟΡΑ των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

V. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα -

(α)εισόδημα από επενδύσεις.

(β)άλλα εισοδήματα.

(γ)Έξοδα διαχείρισης.

(δ) έξοδα Θεματοφύλακα.

(ε) άλλες επιβαρύνσεις και φόροι.

(στ) καθαρό εισόδημα.

(ζ) διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα.

(η) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου.

(θ) ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων.

(ι) οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ.

(ια) σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες, και κάθε είδους επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).

(ιβ) συγκεντρωτικά. το σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν στην Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα, τους κάθε είδους συμβούλους και σε κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τόσο ως απόλυτος αριθμός, όσο και ως ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.

VI.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, που να περιέχει για κάθε διαχειριστική χρήση στο τέλος αυτής -

(α)τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού.

(β)την καθαρή αξία  μεριδίου.

VII. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, που απορρέουν από καθεμία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 102 που πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρο 152(1)]

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΠΟΣΟ

Λ.Κ.

1. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 1.500
2. (α)Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που τελεί υπό διαχείριση: 1.500

(β)Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που δεν τελεί υπό διαχείριση: 3.000
3. Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων: 400
4. (α)Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή προς μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχείρισης: 3.000

(β)Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή  μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχείρισης: 250
5. Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενόψει συγχώνευσης ή  απορρόφησης και παροχή των σχετικών αδειών και εγκρίσεων: 1.000
6. Δικαίωμα για την εξέταση οποιασδήποτε άλλης αίτησης/γνωστοποίησης που υποβάλλεται στην Επιτροπή: 250

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙI

[άρθρο 152(2)]

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 

(α) Επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι -

ΠΟΣΟ

Λ.Κ.

•Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: 500
•Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: 300
•Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: 200

Νοείται ότι, η εισφορά υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σε περίπτωση που μέρος της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ αποτελεί μέρος του εκατομμυρίου.

 

Λ.Κ.
(β)Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχείρισης: 500

Νοείται ότι, οι ετήσιες εισφορές υπολογίζονται κατ’ αναλογία, από την ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρο 152(3)]

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ

 

 

ΠΟΣΟ

Λ.Κ.

1. Δικαιώματα για την εξέταση των δικαιολογητικών για την διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα άλλο κράτος μέλος που εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ:
(α)Δικαίωμα για την εξέταση των δικαιολογητικών ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 500
(β)Δικαίωμα για την εξέταση των δικαιολογητικών ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme):
(i) Για την πρώτη τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): 500
(ii) Για κάθε άλλη τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που ακολουθεί και υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): 250
2. Δικαιώματα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα:
(α)Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 1.000
(β)Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme), για κάθε τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ: 1.000
3. Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ:
(α) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 500
(β) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): 1.000
4. Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα:
(α) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 1.000
(β) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): 2.000

Νοείται ότι, οι ετήσιες εισφορές υπολογίζονται κατ’ αναλογία από την ημέρα κοινοποίησης στον ΟΣΕΚΑ ότι έχει εγγραφεί/αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρο 152(6)]

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΧ

 

ΠΟΣΟ €
Δικαιώματα: 425-1700
Ετήσιες Εισφορές: 425-1700
ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

[άρθρο 2]

 

Όμιλος Εταιρειών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει -

(α) τις επιχειρήσεις, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική ή που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας μητρικήςּ ή

(β) τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μία κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης.

(γ) τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Οδηγία της Επιτροπής.

Σημείωση
165 του Ν.78(I)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.78(I)/2012

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2012] αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε ειδική διάταξή του.

Σημείωση
157 του Ν.78(Ι)/2012Κατάργηση

(1) Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος καταργείται υπό την επιφύλαξη της διατήρησης της ισχύος των διατάξεων αυτού, καθώς και των διατάξεων των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και που ρυθμίζουν ζητήματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 158 έως 163 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2012], παρέχεται χρονική περίοδος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 78(I)/2012], για όσο διάστημα καλύπτει αυτή η μεταβατική περίοδος. σε περίπτωση παράβασης διάταξης του καταργηθέντος Νόμου ή Οδηγίας που διατηρείται σε ισχύ, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των δύο (2) μηνών, λαμβάνονται τα μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 149 έως 151 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2012] και όχι τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 145 έως 150 του καταργηθέντος Νόμου.

(2) Πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες λήφθηκαν ή εκδόθηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τους καταργούμενους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν να είχαν ληφθεί ή εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2012].