ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Διάθεση προϊόντων στην αγορά και θέση σε λειτουργία

5.—(1) Προϊόν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και/ή να τίθεται σε λειτουργία και /ή να εγκαθίσταται, μόνο εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Με την επιφύλαξη των άρθρων 41 μέχρι 43 δεν είναι δυνατό να απαγορευθεί, περιοριστεί ή παρεμποδιστεί η διάθεση στην αγορά και/ή η θέση σε λειτουργία και/ή η εγκατάσταση προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις τους παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά και τη θέση σε λειτουργία συγκεκριμένων προϊόντων.

(4) Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης και τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, γραπτώς με σαφή και ευκόλως κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.

Συμμόρφωση προϊόντος

6.—(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών όταν πληροί τις βασικές απαιτήσεις και φέρει την προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.

(2) Συμμόρφωση προϊόντος με τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία  δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων  υιοθετούνται επίσης ως κυπριακά πρότυπα από τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης ή από οποιοδήποτε άλλο εθνικό φορέα τυποποίησης κράτους μέλους, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.

(3) Προϊόν για το οποίο ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο μερικώς τεχνική προδιαγραφή ή για το οποίο δεν εκδόθηκε τέτοια προδιαγραφή θεωρείται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, μετά τη σύνταξη δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης, δυνάμει του άρθρου 15, όπου αυτό απαιτείται δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών, και την επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.

(4) [Διαγράφηκε]

Απόσυρση τεκμηρίου συμμόρφωσης

6Α. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τεχνική προδιαγραφή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο παραθέτοντας τους λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η ενέργειά της αυτή, το οποίο ενημερώνει την επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς.

(2) [Διαγράφηκε]

Δημοσίευση τεχνικών προδιαγραφών

7. Εξαιρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλος και ο αριθμός των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από την αρμόδια αρχή.

Ταυτόχρονη εφαρμογή Κανονισμών επί προϊόντος

8. Προϊόν για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής περισσότεροι από ένας Κανονισμοί, διατίθεται στην αγορά και /ή τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς με αυτό Κανονισμούς.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων φορέων

9. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, του εισαγωγέα και του διανομέα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζονται στους Κανονισμούς για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

Ευθύνη εργοδοτών

10.—(1) Τηρουμένων των προνοιών του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο εργοδότης οφείλει να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί, μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα.

Εφαρμογή νομοθεσίας κρατών μελών

10Α. Οποιεσδήποτε αναφορές στον παρόντα Νόμο για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, σε σχέση με πράξεις που διεξάγονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας εκείνου του κράτους μέλους, η οποία ενσωματώνει τις Οδηγίες και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Οδηγιών.

Νομική ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

11. Οι διατάξεις του περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, εφαρμόζονται ανάλογα, σε σχέση με προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, και σε τέτοια περίπτωση ο κατασκευαστής θεωρείται ως παραγωγός.