Μέρους ΙΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Γενικές υποχρεώσεις κατασκευαστή

11Α. (1) Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, είτε έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ο ίδιος το προϊόν είτε θεωρείται ως κατασκευαστής λόγω του ότι το προϊόν διατίθεται στην αγορά υπό την επωνυμία του.

(2) Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για:

(α) Το σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις,

(β) την υλοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς,

(γ) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 27,

(δ) τον καταρτισμό της τεχνικής τεκμηρίωσης, και

(ε) τη σύνταξη της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται.

(3) Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης, ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί τον έλεγχο για το προϊόν και να διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(4) Ο κατασκευαστής δεν απαλλάσσεται  από τις υποχρεώσεις του με την εκχώρηση μέρους ή του συνόλου τους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που προϊόν τίθεται σε λειτουργία χωρίς προηγούμενη διάθεση στην αγορά, το πρόσωπο το οποίο θέτει το προϊόν σε λειτουργία θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(6) Κατασκευαστής ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται, εκτός εάν Κανονισμοί προνοούν  υποχρέωσή του, να ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, με γραπτή και ρητή εκχώρηση αρμοδιοτήτων, η οποία να καθορίζει σαφώς το περιεχόμενο των υποχρεώσεων και τα όρια των αρμοδιοτήτων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(7) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν επιπρόσθετες από τις πιο πάνω υποχρεώσεις για τον κατασκευαστή.

Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

11Β. (1) Οι υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι οποίες πρέπει να είναι διοικητικής μόνο φύσης, καθορίζονται σε γραπτή εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κατασκευαστή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει ειδικότερα:

(α) Αρμοδιότητα να διασφαλίζει και να δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις·

(β) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης και του αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού επί του προϊόντος·

(γ) τη σύνταξη και υπογραφή της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης·

(δ) την τήρηση και θέση στη διάθεση των αρμόδιων αρχών της τεχνικής τεκμηρίωσης.

(2) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συμπίπτουν και οι ιδιότητες του υπεργολάβου ή/και του εισαγωγέα ή/και του διανομέα, οι υποχρεώσεις του προσδιορίζονται ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Κανονισμοί προβλέπουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες δυνατό να είναι επιπρόσθετες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.

Υποχρεώσεις εισαγωγέα

11Γ. (1) Ο εισαγωγέας οφείλει να παραχωρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν στην αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(2) Εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν, ο εισαγωγέας οφείλει να απαιτεί γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες για το προϊόν, περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης θα βρίσκονται στη διάθεσή του, σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από τη αρμόδια αρχή.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής, και όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.

Υποχρεώσεις διανομέα

11Δ. (1) Ο διανομέας οφείλει να ενεργεί με τη δέουσα φροντίδα και να έχει βασική γνώση των νομικών προϋποθέσεων που ισχύουν για το προϊόν, ώστε να μη διαθέτει σαφώς μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά και πρέπει να βρίσκεται σε θέση να το επιδεικνύει αυτό στην αρμόδια αρχή.

(2) Ο διανομέας πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνθήκες διανομής του προϊόντος να μην επηρεάζουν τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις.

(3) Ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα ή το πρόσωπο που του προμήθευσε το προϊόν, προκειμένου να βοηθά την αρμόδια αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών της για επιτήρηση της αγοράς.

(4)  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.

Υπεύθυνος συναρμολόγησης και υπεύθυνος εγκατάστασης

11Ε. Κανονισμοί για συγκεκριμένο προϊόν δύνανται να προβλέπουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο υπεύθυνος συναρμολόγησης και ο υπεύθυνος εγκατάστασης προϊόντος φέρουν υποχρεώσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και να καθορίζουν τις υποχρεώσεις αυτές.