ΜΕΡΟΣ XII ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Φορολογική υποχρέωση των μελών των Ενόπλων

43. (1) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, η υπαγωγή σε φορολογία κερδών ή εισοδημάτων που αποκτά ένα πρόσωπο που διαμένει ή εργάζεται στις υπό Βρετανική Κυριαρχία Περιοχές των Βάσεων και η υπαγωγή σε φορολογία Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Δημοκρατία και άλλων προσώπων.

κερδών ή εισοδημάτων που αποκτώνται στη Δημοκρατία από οποιοδήποτε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ή του πολιτικού προσωπικού των Δυνάμεων αυτών ή κάποιας Αναγνωρισμένης Στρατιωτικής Οργάνωσης, ή των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία, θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης ή, κατά περίπτωση, στη συμφωνία για την εφαρμογή της Συνθήκης Συμμαχίας που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960 και θα επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος με βάση τις διατάξεις αυτές.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «Συνθήκη Εγκαθίδρυσης» σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά στην Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε και την Ανταλλαγή Διακοινώσεων η οποία υπογράφτηκε κατά την ίδια ημερομηνία·

(β) οι όροι που χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης ή, κατά περίπτωση, στη Συμφωνία περί Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960.

Κανονισμοί

44. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει Κανονισμούς που αναφέρονται στη βεβαίωση, επιβολή, είσπραξη και ανάκτηση του φόρου στις αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40 οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις-

(α) που να απαιτούν από κάθε πρόσωπο που πληρώνει αποδοχές ή κάποιο ποσό έναντι αποδοχών, όπως παρακρατήσει, κατά το χρόνο της πληρωμής των αποδοχών, φόρο που υπολογίζεται με βάση πίνακες που ετοιμάζονται από τον Έφορο και καθιστούν τα πρόσωπα, που είναι υπόχρεα σε παρακράτηση, υπόλογα έναντι του Εφόρου·

(β) για την προσαγωγή και επιθεώρηση, από τον Έφορο ή άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Έφορο πρόσωπο, μισθολογίων και άλλων εγγράφων ή καταστάσεων με σκοπό να ικανοποιηθεί ο Έφορος ότι ο φόρος έχει παρακρατηθεί και παρακρατείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς και ότι εκκαθαρίσεις του παρακρατούμενου φόρου υποβάλλονται κανονικά·

(γ) για την είσπραξη και ανάκτηση, είτε με παρακράτηση από εισόδημα που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα επόμενα έτη είτε με κάποιο άλλο τρόπο, φόρου αναφορικά με αποδοχές στις οποίες ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, και ο οποίος φόρος δεν παρακρατήθηκε ή διαφορετικά ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, και οι πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) θα συντάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η παρακράτηση όλου του φόρου του πληρωτέου στις αποδοχές ενός ατόμου για οποιοδήποτε φορολογικό έτος από τις αποδοχές οι οποίες καταβλήθηκαν σ' αυτό κατά το εν λόγω έτος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει Κανονισμούς για την εφαρμογή των συμβάσεων που γίνονται δυνάμει του άρθρου 34 .

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει Κανονισμούς για την εφαρμογή γενικά των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τέτοια άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος απαιτεί ή προνοεί τη θέσπιση Κανονισμών και δύναται επίσης να θεσπίζει Κανονισμούς για κάθε θέμα εφόσον η θέσπιση τέτοιων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(4) Οι μη συμμορφούμενοι ή παραβαίνοντες τις διατάξεις οποιουδήποτε Κανονισμού που θεσπίστηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου θα είναι ένοχοι αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου.

(5) Οι Κανονισμοί που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Καθορισμός τελών από το Υπουργικό Συμβούλιο

44Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει τέλη  -

(i) Για την έκδοση από τον Έφορο βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας˙

(ii) για την έκδοση από τον Έφορο γνωμάτευσης επί φορολογικών θεμάτων,

(iii) για την έκδοση από τον Έφορο προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών.

Διοικητικές οδηγίες για εκπτώσεις κλπ δημοσιεύονται

45. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, όλες οι διοικητικές οδηγίες του Εφόρου οι οποίες περιέχονται σε εγκυκλίους και αφορούν οποιεσδήποτε γενικής φύσεως εκπτώσεις, χαλαρώσεις ή άλλες παραχωρήσεις που χορηγούνται με βάση τον παρόντα Νόμο ή τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

Αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εισόδημα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας

46. (1) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, στην περίπτωση εταιρείας, που συστάθηκε στη Δημοκρατία καθώς και στην περίπτωση εταιρείας που ενεγράφη δυνάμει του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου και η οποία έχει τον έλεγχο και τη διεύθυνση της επιχείρησης της στη Δημοκρατία ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατ' αποκλειστικότητα σε αλλοδαπούς, και οι οποίες κατά το φορολογικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2001 είχαν και εξακολουθούν να έχουν εισόδημα, ή αναμένεται να έχουν εισόδημα, το οποίο δεν έχει προκύψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 λόγω της φύσεως των εργασιών τους, από πηγές αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας,

(α) από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης το αντικείμενο της οποίας βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας· ή

(β) από την επένδυση κεφαλαίων σε χρεόγραφα, μετοχές, ομόλογα ή σε κάθε φύσεως δάνεια· ή

(γ) από οποιαδήποτε δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας· ή

(δ) από ακίνητη ιδιοκτησία,

δύνανται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, να επιλέξουν να φορολογούνται στα φορολογικά έτη 2003,2004 και 2005 με φορολογικό συντελεστή 4,25 τοις εκατόν (4,25%) επί του φορολογητέου εισοδήματός τους, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου που καταβάλλεται εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όταν τέτοια εταιρεία είναι τράπεζα ή χρηματοδοτική εταιρεία η οποία διεξάγει επιχείρηση η οποία συνεπάγεται την κτήση εισοδήματος από πηγές εντός της Δημοκρατίας μετά από άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου και κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις όπως ήθελαν καθορισθεί με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου, τότε το εισόδημα που πηγάζει στη Δημοκρατία υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στην παράγραφο 2 του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) το εισόδημα από επενδύσεις κεφαλαίων θεωρείται ότι προέρχεται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας αν, ανεξάρτητα από τον τόπο της επένδυσης και των μερών της σχετικής σύμβασης, τα εν λόγω κεφάλαια χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «φορολογητέο εισόδημα» σημαίνει το φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου προτού αφαιρεθούν από αυτό οι εκπτώσεις ή απαλλαγές που καθορίζονται στα άρθρα 8(19), 8(20), 8(22), 13(4), (5), (6), (7), (8), 26,27, 28,29, 30, 35 και 36:

Νοείται ότι μερίσματα μεταξύ εταιρειών που έχουν επιλέξει να φορολογούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13, ζημιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού έτους μέχρι και το έτος 2000 δε θα μεταφέρεται και δε θα συμψηφίζεται με το εισόδημα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του φορολογικού έτους μέσα στο οποίο η ζημιά προέκυψε.

(5) Η επιλογή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), εφόσον γίνει, είναι ανέκκλητος για το χρονικό διάστημα των τριών ετών 2003, 2004 και 2005.

Επιφύλαξη

47. Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961-2002 διά του παρόντος καταργούνται χωρίς να επηρεάζεται οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει δυνάμει τούτων:

Νοείται ότι όλοι οι κανονισμοί, όλα τα διατάγματα, όλες οι γνωστοποιήσεις και όλοι οι διορισμοί, καθώς επίσης και όλες οι ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, 1961-2002, θα θεωρούνται ως να εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρι να ανακληθούν, ακυρωθούν, ή αντικατασταθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορολογίες οι οποίες δεν έχουν γίνει και οι φόροι οι οποίοι δεν έχουν επιβληθεί ή εισπραχθεί αναφορικά με το φορολογικό έτος 2002 και όλα τα προηγούμενα φορολογικά έτη θα γίνονται, επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961-2002:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 28Ζ των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 2002, και μέχρι την 31η Μαρτίου 2003—

(α) Δεν υποβάλει δικό του υπολογισμό του πληρωτέου φόρου αναφορικά με το συνολικό πλεόνασμα που πραγματοποίησε από τη διάθεση τίτλων κατά το φορολογικό έτος 1999· και

(β) δεν καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογισθέντα φόρο και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 39 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, ο επιβληθείς υπό του Διευθυντή φόρος, επιπρόσθετα από τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 39 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εισπράττεται μαζί με πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 2% επί του τοιούτου φόρου για κάθε μήνα, από την 1η Απριλίου 2003, κατά τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

48. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2003.