ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Κατάλογος των εταιρειών που αναφέρονται στον ορισμό «εταιρεία» στο άρθρο 2.

 

1. Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται ’societe anonyme’/‘naamloze vennootschap’, ‘societe en commandite par actions’/‘commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘societe  privee a responsabilite limitee’/‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ ‘societe  cooperative a responsabilite limite’/‘cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘societe cooperative a responsabilite illimitee’/‘cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘societe en nom collectif’/‘vennootschap onder firma’, ‘societe en commandite simple’/‘gewone commanditaire vennootschap’, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν υιοθετήσει μία από τις παραπάνω νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στο Βέλγιο·

2. οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται  ‘aktieselskab’ και ‘anpartsselskab’. Οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με το νόμο για τη φορολόγηση εταιρειών, στο βαθμό που το φορολογητέο εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις ‘aktieselskaber’·

3. οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται ‘Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γερμανία·

4. οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται ‘ανώνυμη εταιρεία’, ‘εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Ελλάδα·

5. οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται ‘sociedad anσnima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’, ‘sociedad de responsabilidad limitada’, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και άλλες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του ισπανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών (‘impuesto sobre sociedades’) στην Ισπανία·

6. οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται ‘societe anonyme’, ‘societe  en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’,  ‘societe par actions simplifiees’,  ‘societe d'assurances mutuelles’, ‘caisses d'epargne et de prevoyance’, ‘societes civiles’ που υπόκεινται αυτόματα στο φόρο εταιρειών, οι ‘cooperatives’, ‘unions de cooperatives’, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γαλλία·

7. οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς του ‘Industrial and Provident Societies Act’, οι ‘building societies’ που είναι εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των ‘Building Societies Acts’ και οι ‘Trustee Savings Banks’ κατά την έννοια του ‘Trustee Savings Banks Act, 1989’·

8. οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται ‘societa per azioni’, ‘societa in accomandita per azioni’, ‘societa a responsibilite limitata’, ‘societa cooperative’, ‘societa di mutua assicurazione’, και οι δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, εμπορικές·

9. οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται ‘societe anonyme’, ‘societe en commandite par actions’, ‘societe a responsabilite limitee’, ‘societe cooperative’, ‘societe cooperative organisee comme une societe anonyme’, ‘association d'assurances mutuelles’, ‘association d' epargne-pension’, ‘entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στο Λουξεμβούργο·

10. οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται ‘naamloze vennnootschap’, ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘Open commanditaire vennootschap’, ‘Cooperatie’, ‘onderlinge waarborgmaatschappij’, ‘Fonds voor gemene rekening’, ‘vereniging op cooperatieve grondslag’, ‘vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Ολλανδία·

11. οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται ‘Aktiengesellschaft’, ‘Gesellschaft mit beschrankter Haftung’, ‘Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‘Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts’, ‘Sparkassen’, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του αυστριακού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Αυστρία·

12. οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου,

13. οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται ‘osakeyhtio/aktiebolag’, ‘osuuskunta/andelslag’, ‘saastφpankki/sparbank’ και ‘vakuutusyhtio/forsakringsbolag’·

14. οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται ‘aktiebolag’, ‘forsakringsaktiebolag’, ‘ekonomiska foreningar’, ‘sparbanker’, ‘omsesidiga forsakringsbolag’·

15.  οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου·

16. οι εταιρείες του Τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται: 'akciova spolecnost', 'komanditni spolecnost', 'spolecnost s ruce- nim omezenym'·

17. οι εταιρείες του δικαίου της Εσθονίας που αποκαλούνται: 'taisuhing', 'usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselts', 'tulundu- suhistu'·

18. οι εταιρείες του δικαίου της Λεττονίας που αποκαλούνται : "akciju sabiedrba", "sabiedrba ar ierobeotu atbildbu"·

19. οι εταιρείες του δικαίου της Λιθουανίας που αποκαλούνται :"individualios (personalins) mons", "tikrosios kins bendrijos", "komaditins (pasitikjimo) kins bendrijos", "akcins bendrovs", "udarosios akcins bendrovs", "investicins bendrovs", "valstybs mons", "savivaldybs mons", "ems kio bendrovs", "kooperatins bendrovs (kooperatyvai)"·

20. οι εταιρείες του Ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται: "kozkereseti tarsasag","betteti tarsasag", "kozoz vallat", korlatolt felelossegu" tarsasag", reszvenytarsasag", egyesules", "szovetkezet"·

21. οι εταιρείες του δικαίου της Μάλτας που αποκαλούνται : "Kumpaniji ta Responsabilita Limitata", "Sojetajiet en commandite li l-kapital taghom maqsum fazzjonijiet"·

22. οι εταιρείες του Πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: 'spolka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia', 'spolka komandytowo-akcyjna [Σ.Σ.: Η φράση 'spolka komandytowo-akcyjna' τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016]·

23. οι εταιρείες του Σλοβενικού δικαίου που αποκαλούνται : "delnika druba", "komanditna druba", "druba z omejeno odgovornostjo";

24. οι εταιρείες του δικαίου της Σλοβακίας που αποκαλούνται : "Akciov"· spolonos", "Spolonos s ruen£m obmedzenum", "Verejn" obchodn" spolonos", "Komanditn"' spolonos".

25. οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού  αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας και της οδηγίας 2001/86/EK του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001 για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων.

26. Οι εταιρείες του Κροατικού δικαίου που αποκαλούνται: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", καθώς και εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του Κροατικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Κροατία.

27. Οι εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου που αποκαλούνται “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”“държавни предприятия” και έχουν συσταθεί δυνάμει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα [Σ.Σ.: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007]˙

28. Οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”, “societate in nume colectiv”, “societate in comandita simpla” [Σ.Σ.: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016].