ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 25)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ

 

1. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος, οι φορολογικοί συντελεστές για άτομα εκτίθενται στον ακόλουθο Πίνακα:

α) Για το φορολογικό έτος 2007:

Φορολογητέο

Εισόδημα

Φορολογικός

Συντελεστής

Για κάθε λίρα μέχρι £10.750 0%
Για κάθε λίρα πάνω από £10.750 μέχρι £15.750 20%
Για κάθε λίρα πάνω από £15.750 μέχρι £20.600 25%
Για κάθε λίρα πάνω από £20.600 30%
β) Από το φορολογικό έτος 2008 και μετέπειτα:

Φορολογητέο

Εισόδημα

Φορολογικός

Συντελεστής

Για κάθε ευρώ μέχρι €19.500 0%
Για κάθε ευρώ πάνω από €19.500 μέχρι €28.000 20%
Για κάθε ευρώ πάνω από €28.000 μέχρι €36.300
25%
Για κάθε ευρώ πάνω από €36.300 μέχρι €60.000
30%
Για κάθε ευρώ πάνω από  €60.000
35%

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το φορολογητέο εισόδημα έχει μετατραπεί σε ευρώ, σύμφωνα με την αμετάκλητη συναλλαγματική ισοτιμία λίρας – ευρώ όπως αυτή καθορίστηκε τη 10η Ιουλίου 2007.

2. Οι Εταιρείες, υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με συντελεστή δώδεκα και μισό τοις εκατόν (12,5%) για κάθε ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.

3. Κατά τον προσδιορισμό του πληρωτέου φόρου για τα φορολογικά έτη 2003 και 2004, το φορολογητέο εισόδημα εταιρείας ή οργανισμού δημοσίου δικαίου που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου λιρών θα υπόκειται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5%) για κάθε λίρα φορολογητέου εισοδήματος.