Επιφύλαξη

47. Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 1961-2002 διά του παρόντος καταργούνται χωρίς να επηρεάζεται οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει δυνάμει τούτων:

Νοείται ότι όλοι οι κανονισμοί, όλα τα διατάγματα, όλες οι γνωστοποιήσεις και όλοι οι διορισμοί, καθώς επίσης και όλες οι ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, 1961-2002, θα θεωρούνται ως να εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρι να ανακληθούν, ακυρωθούν, ή αντικατασταθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορολογίες οι οποίες δεν έχουν γίνει και οι φόροι οι οποίοι δεν έχουν επιβληθεί ή εισπραχθεί αναφορικά με το φορολογικό έτος 2002 και όλα τα προηγούμενα φορολογικά έτη θα γίνονται, επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961-2002:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 28Ζ των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 2002, και μέχρι την 31η Μαρτίου 2003—

(α) Δεν υποβάλει δικό του υπολογισμό του πληρωτέου φόρου αναφορικά με το συνολικό πλεόνασμα που πραγματοποίησε από τη διάθεση τίτλων κατά το φορολογικό έτος 1999· και

(β) δεν καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογισθέντα φόρο και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 39 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, ο επιβληθείς υπό του Διευθυντή φόρος, επιπρόσθετα από τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 39 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εισπράττεται μαζί με πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 2% επί του τοιούτου φόρου για κάθε μήνα, από την 1η Απριλίου 2003, κατά τον οποίο καθυστερεί η καταβολή του.