Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

48. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2003.