Κανονισμοί

44. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει Κανονισμούς που αναφέρονται στη βεβαίωση, επιβολή, είσπραξη και ανάκτηση του φόρου στις αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40 οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις-

(α) που να απαιτούν από κάθε πρόσωπο που πληρώνει αποδοχές ή κάποιο ποσό έναντι αποδοχών, όπως παρακρατήσει, κατά το χρόνο της πληρωμής των αποδοχών, φόρο που υπολογίζεται με βάση πίνακες που ετοιμάζονται από τον Έφορο και καθιστούν τα πρόσωπα, που είναι υπόχρεα σε παρακράτηση, υπόλογα έναντι του Εφόρου·

(β) για την προσαγωγή και επιθεώρηση, από τον Έφορο ή άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Έφορο πρόσωπο, μισθολογίων και άλλων εγγράφων ή καταστάσεων με σκοπό να ικανοποιηθεί ο Έφορος ότι ο φόρος έχει παρακρατηθεί και παρακρατείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς και ότι εκκαθαρίσεις του παρακρατούμενου φόρου υποβάλλονται κανονικά·

(γ) για την είσπραξη και ανάκτηση, είτε με παρακράτηση από εισόδημα που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα επόμενα έτη είτε με κάποιο άλλο τρόπο, φόρου αναφορικά με αποδοχές στις οποίες ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, και ο οποίος φόρος δεν παρακρατήθηκε ή διαφορετικά ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, και οι πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) θα συντάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η παρακράτηση όλου του φόρου του πληρωτέου στις αποδοχές ενός ατόμου για οποιοδήποτε φορολογικό έτος από τις αποδοχές οι οποίες καταβλήθηκαν σ' αυτό κατά το εν λόγω έτος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει Κανονισμούς για την εφαρμογή των συμβάσεων που γίνονται δυνάμει του άρθρου 34 .

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει Κανονισμούς για την εφαρμογή γενικά των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τέτοια άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος απαιτεί ή προνοεί τη θέσπιση Κανονισμών και δύναται επίσης να θεσπίζει Κανονισμούς για κάθε θέμα εφόσον η θέσπιση τέτοιων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(4) Οι μη συμμορφούμενοι ή παραβαίνοντες τις διατάξεις οποιουδήποτε Κανονισμού που θεσπίστηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου θα είναι ένοχοι αδικήματος κατά του παρόντος Νόμου.

(5) Οι Κανονισμοί που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.