Καθορισμός τελών από το Υπουργικό Συμβούλιο

44Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει τέλη  -

(i) Για την έκδοση από τον Έφορο βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας˙

(ii) για την έκδοση από τον Έφορο γνωμάτευσης επί φορολογικών θεμάτων,

(iii) για την έκδοση από τον Έφορο προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών.