Διοικητικές οδηγίες για εκπτώσεις κλπ δημοσιεύονται

45. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, όλες οι διοικητικές οδηγίες του Εφόρου οι οποίες περιέχονται σε εγκυκλίους και αφορούν οποιεσδήποτε γενικής φύσεως εκπτώσεις, χαλαρώσεις ή άλλες παραχωρήσεις που χορηγούνται με βάση τον παρόντα Νόμο ή τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.