Αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εισόδημα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας

46. (1) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, στην περίπτωση εταιρείας, που συστάθηκε στη Δημοκρατία καθώς και στην περίπτωση εταιρείας που ενεγράφη δυνάμει του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου και η οποία έχει τον έλεγχο και τη διεύθυνση της επιχείρησης της στη Δημοκρατία ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατ' αποκλειστικότητα σε αλλοδαπούς, και οι οποίες κατά το φορολογικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2001 είχαν και εξακολουθούν να έχουν εισόδημα, ή αναμένεται να έχουν εισόδημα, το οποίο δεν έχει προκύψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 λόγω της φύσεως των εργασιών τους, από πηγές αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας,

(α) από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης το αντικείμενο της οποίας βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας· ή

(β) από την επένδυση κεφαλαίων σε χρεόγραφα, μετοχές, ομόλογα ή σε κάθε φύσεως δάνεια· ή

(γ) από οποιαδήποτε δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας· ή

(δ) από ακίνητη ιδιοκτησία,

δύνανται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, να επιλέξουν να φορολογούνται στα φορολογικά έτη 2003,2004 και 2005 με φορολογικό συντελεστή 4,25 τοις εκατόν (4,25%) επί του φορολογητέου εισοδήματός τους, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου που καταβάλλεται εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όταν τέτοια εταιρεία είναι τράπεζα ή χρηματοδοτική εταιρεία η οποία διεξάγει επιχείρηση η οποία συνεπάγεται την κτήση εισοδήματος από πηγές εντός της Δημοκρατίας μετά από άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου και κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις όπως ήθελαν καθορισθεί με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου, τότε το εισόδημα που πηγάζει στη Δημοκρατία υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στην παράγραφο 2 του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) το εισόδημα από επενδύσεις κεφαλαίων θεωρείται ότι προέρχεται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας αν, ανεξάρτητα από τον τόπο της επένδυσης και των μερών της σχετικής σύμβασης, τα εν λόγω κεφάλαια χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «φορολογητέο εισόδημα» σημαίνει το φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου προτού αφαιρεθούν από αυτό οι εκπτώσεις ή απαλλαγές που καθορίζονται στα άρθρα 8(19), 8(20), 8(22), 13(4), (5), (6), (7), (8), 26,27, 28,29, 30, 35 και 36:

Νοείται ότι μερίσματα μεταξύ εταιρειών που έχουν επιλέξει να φορολογούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13, ζημιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού έτους μέχρι και το έτος 2000 δε θα μεταφέρεται και δε θα συμψηφίζεται με το εισόδημα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του φορολογικού έτους μέσα στο οποίο η ζημιά προέκυψε.

(5) Η επιλογή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), εφόσον γίνει, είναι ανέκκλητος για το χρονικό διάστημα των τριών ετών 2003, 2004 και 2005.