Φορολογική υποχρέωση των μελών των Ενόπλων

43. (1) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, η υπαγωγή σε φορολογία κερδών ή εισοδημάτων που αποκτά ένα πρόσωπο που διαμένει ή εργάζεται στις υπό Βρετανική Κυριαρχία Περιοχές των Βάσεων και η υπαγωγή σε φορολογία Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ελληνικών και Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Δημοκρατία και άλλων προσώπων.

κερδών ή εισοδημάτων που αποκτώνται στη Δημοκρατία από οποιοδήποτε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ή του πολιτικού προσωπικού των Δυνάμεων αυτών ή κάποιας Αναγνωρισμένης Στρατιωτικής Οργάνωσης, ή των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία, θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης ή, κατά περίπτωση, στη συμφωνία για την εφαρμογή της Συνθήκης Συμμαχίας που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960 και θα επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος με βάση τις διατάξεις αυτές.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «Συνθήκη Εγκαθίδρυσης» σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά στην Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε και την Ανταλλαγή Διακοινώσεων η οποία υπογράφτηκε κατά την ίδια ημερομηνία·

(β) οι όροι που χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης ή, κατά περίπτωση, στη Συμφωνία περί Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου, 1960.