Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του Νόμου

42. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι οποίες αφορούν στο εισόδημα, θα εφαρμόζονται στο εισόδημα από αποδοχές εφόσον συνάδουν με το άρθρο 41.