Βεβαίωση, επιβολή κ.λ.π. του φόρου πάνω στις αποδοχές

41. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στον παρόντα Νόμο, για κάθε φορολογικό έτος θα επιβάλλεται φόρος πάνω σε όλες τις αποδοχές κάθε τέτοιου έτους και κατά την πληρωμή των αποδοχών ή κάποιου ποσού έναντι αποδοχών κατά το φορολογικό έτος, θα παρακρατείται από το πρόσωπο που καταβάλλει τις αποδοχές φόρος σύμφωνα με Κανονισμούς που γίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 44 και σύμφωνα με αυτούς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά το χρόνο που γίνεται η πληρωμή δεν έχει επιβληθεί καμιά φορολογία πάνω στις αποδοχές, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι αποδοχές αποτελούν, στο σύνολο ή μερικώς, αποδοχές φορολογικού έτους διαφορετικού από το έτος στο οποίο γίνεται η πληρωμή.