ΜΕΡΟΣ ΧI ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ερμηνεία

40. Για τους σκοπούς των άρθρων 9, 41,42 και 44 ο όρος «αποδοχές» σημαίνει κάθε εισόδημα που αποκτά κάποιο άτομο από κέρδη ή οφέλη όπως αυτά ειδικότερα καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, και περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε συντάξεις.

Βεβαίωση, επιβολή κ.λ.π. του φόρου πάνω στις αποδοχές

41. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στον παρόντα Νόμο, για κάθε φορολογικό έτος θα επιβάλλεται φόρος πάνω σε όλες τις αποδοχές κάθε τέτοιου έτους και κατά την πληρωμή των αποδοχών ή κάποιου ποσού έναντι αποδοχών κατά το φορολογικό έτος, θα παρακρατείται από το πρόσωπο που καταβάλλει τις αποδοχές φόρος σύμφωνα με Κανονισμούς που γίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 44 και σύμφωνα με αυτούς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά το χρόνο που γίνεται η πληρωμή δεν έχει επιβληθεί καμιά φορολογία πάνω στις αποδοχές, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι αποδοχές αποτελούν, στο σύνολο ή μερικώς, αποδοχές φορολογικού έτους διαφορετικού από το έτος στο οποίο γίνεται η πληρωμή.

Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του Νόμου

42. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι οποίες αφορούν στο εισόδημα, θα εφαρμόζονται στο εισόδημα από αποδοχές εφόσον συνάδουν με το άρθρο 41.