ΜΕΡΟΣ X ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Εξουσία του Εφόρου να απαιτήσει την παροχή στοιχείων

37. Ο Έφορος μπορεί, με έγγραφη ειδοποίησή του, να απαιτήσει από κάθε πρόσωπο όπως του παράσχει τέτοια στοιχεία αναφορικά με το εισόδημα του προσώπου αυτού, τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή όπως εμφανισθεί ενώπιον αυτού και δώσει μαρτυρία, ενόρκως ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με το εισόδημα του και προσαγάγει λογαριασμούς, βιβλία, ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στη φύλαξή του ή τον έλεγχο του και τα οποία σχετίζονται με το εισόδημα του.

Λογαριασμοί που ετοιμάστηκαν και πιστοποιήθηκαν από επαγγελματίες λογιστές

38. Λογαριασμοί και προσδιορισμοί του φορολογητέου εισοδήματος οι οποίοι προσάγονται στον Έφορο ή συνοδεύουν φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στον Έφορο δυνατό να μη ληφθούν υπόψη εάν δεν ετοιμάστηκαν από πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι οποιοδήποτε άτομο που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, να ενεργεί ως ανεξάρτητος λογιστής για τους σκοπούς των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, και ενεργεί στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να έχει το δικαίωμα να ετοιμάζει και να πιστοποιεί λογαριασμούς και προσδιορισμούς για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

Δάνεια σε Διευθυντές

39. [Διαγράφηκε]