Εξουσία του Εφόρου να απαιτήσει την παροχή στοιχείων

37. Ο Έφορος μπορεί, με έγγραφη ειδοποίησή του, να απαιτήσει από κάθε πρόσωπο όπως του παράσχει τέτοια στοιχεία αναφορικά με το εισόδημα του προσώπου αυτού, τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή όπως εμφανισθεί ενώπιον αυτού και δώσει μαρτυρία, ενόρκως ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με το εισόδημα του και προσαγάγει λογαριασμούς, βιβλία, ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στη φύλαξή του ή τον έλεγχο του και τα οποία σχετίζονται με το εισόδημα του.