Μεταβατικές και άλλες διατάξεις αναφορικά με το Μέρος ΙΧ

36Δ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019 και εφαρμόζονται αναφορικά με κάθε ένσταση που υποβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2019 και εντεύθεν επί αμφισβητούμενου ζητήματος που αφορά το εισόδημα ή το κεφάλαιο που αποκτήθηκε σε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μετά την ημερομηνία αυτή:

Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύναται να συμφωνήσουν να εφαρμόζουν το μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, όσον αφορά ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2019 ή σε προηγούμενα φορολογικά έτη.