Δάνεια σε Διευθυντές

39. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (19) του άρθρου 8, οποτεδήποτε εταιρεία, η οποία ελέγχεται από όχι περισσότερα από πέντε πρόσωπα, παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση σε διευθυντές ή μετόχους της ή, σε περίπτωση που τέτοιοι διευθυντές ή μέτοχοι είναι άτομα, σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, ο Έφορος δύναται να θεωρήσει ότι καταβάλλεται στην εταιρεία τόκος προς εννέα τοις εκατόν (9%) ετήσια επί του ποσού του δανείου.