Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

85.—(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2).

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

86.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του και ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως την ανάκληση ή την παραίτηση του υποκατάστατού του.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

87.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων—

(α) Η έκδοση, η πώληση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών της εταιρείας·

(β) η διανομή των κερδών της εταιρείας·

(γ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

88.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 86 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας Διαχειρίσεως

89.—(1) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή και η Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων:

Νοείται ότι δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

90. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες την εταιρεία κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός αν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

91.—(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 57(2) έως (6) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

92.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 58(2) έως (4) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

93.—(1) Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό κατόπιν γνώμης της Επιτροπής στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στα καταστατικά τους έγγραφα:

Νοείται ότι επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71, 74, 109 και 112 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστο το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και καθορισμένων στα καταστατικά της έγγραφα·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτή τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη προς αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.

Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

94. Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών

(γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών, να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τρόπο δύο φορές το μήνα· και

(δ) ένας ανεξάρτητος εγκεκριμένος ελεγκτής να ελέγχει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα αν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας και αν το ενεργητικό της εταιρείας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας.