Αρχή αποκλειστικής δραστηριότητας Εταιρείας Διαχειρίσεως

41.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται εν τούτοις να προβαίνει στη διενέργεια δευτερεύουσων πράξεων που συνδέονται άμεσα με την κύρια δραστηριότητά της και να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα γενικά, ειδικά καθήκοντα και οι λειτουργίες που οφείλει να διεκπεραιώνει η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια της αποκλειστικής της δραστηριότητας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Ελάχιστο ύφος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως

42.—(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διατηρεί καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας της, καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστο τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μία Εταιρεία Διαχειρίσεως αύξηση του καθοριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, αν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση, τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Άδεια λειτουργίας εταιρείας διαχειρίσεως

43.—(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας Διαχειρίσεως απαιτείται άδεια της Επιτροπής, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 15, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε εκτίμηση της οργάνωσης και των τεχνικών και οικονομικών μέσων της εταιρείας και της ικανότητας και καταλληλότητας των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια που ισχύουν κατά την εκτίμηση αυτή.

Τροποποίηση καταστατικού και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

44. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Διαχειρίσεως όπως και για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής.

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

45.—(1) Κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης Εταιρείας Διαχειρίσεως, της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, ανακοινώνεται αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133.

(2) Αν η Επιτροπή κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την Εταιρεία να προβεί σε αντικατάστασή τους και αν η Εταιρεία δε συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη αυτή, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αφού προηγουμένως λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τον ορισμό νέας Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, να αποφασίσει λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως

46.—(1) Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής είναι άκυρη, αν ο αποκτών διά της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας και του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ευθύνη Εταιρείας Διαχειρίσεως

47.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπο της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια του αντιπροσώπου της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως έναντι των μεριδιούχων είναι συμβατική.

(4) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας Διαχειρίσεως για την αποκατάσταση της ζημιάς που τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

(5) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας Διαχειρίσεως με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας Διαχειρίσεως

48.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνο αν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται και η απερχόμενη και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

49.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου:

Νοείται ότι οι μεριδιούχοι δε δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Για την περίπτωση της αντικαταστάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 48.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Υποκατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

50. Η υποκατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως στην άσκηση των καθηκόντων της και η ανάθεση σε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως ορισμένων από τις εξουσίες της επιτρέπεται για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, αλλά μόνο κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής άδειας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι η Επιτροπή, δύναται με Κανονισμούς να εξειδικεύει τα καθήκοντα σε σχέση με τα οποία μια Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να υποκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τους οποίους δύναται να υποκαθίσταται.