ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Κρατική εποπτεία

11. [Διαγράφηκε]
Εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής

12. [Διαγράφηκε]
Εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών

13. [Διαγράφηκε]
Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

14. [Διαγράφηκε]
Ενέργεια της Επιτροπής σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων

15. [Διαγράφηκε]
Είσπραξη διοικητικού προστίμου

16. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση προς εχεμύθεια

17. [Διαγράφηκε]
Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής

18. [Διαγράφηκε]