Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής

18. Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει κατ’ έτος στον Υπουργό έκθεση δραστηριοτήτων, κατά τον τρόπο και μέσα στην προθεσμία που θα υποδείξει προς τούτο ο Υπουργός.