Είσπραξη διοικητικού προστίμου

16.-(1) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Νόμου λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.